MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG &HỎA NGỤC

___________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 10: LỜI CHỨNG VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC CỦA CÔ ADELAIDA CARILLO

SỰ MẶC KHẢI THIÊNG LIÊNG VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC BỞI ADELAIDA CARILLO (Phần 1-2-3) – Manna and Living Waters Ministries

__________________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 9: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ ROGER MILLS VỀ ĐỊA NGỤC

SÁCH:”TRONG KHI RA KHỎI CƠ THỂ TÔI, TÔI ĐÃ THẤY CHÚA, ĐỊANGỤC, NGƯỜI CHẾT CÒN SỐNG. Roger Mills. – Manna and Living Waters Ministries

_______________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 8: LỜI CHỨNG CỦA CÔ LYIAN VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC:

CƠ ĐỐC NHÂN ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG BÓNG TỐI ĐỊA NGỤC (LỜI CHỨNG CỦA CÔ LYIAN) – Manna and Living Waters Ministries

________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 7: TÔI BƯỚC VÀO ĐỊA NGỤC (ALINE BAXLEY)

TÔI BƯỚC VÀO ĐỊA NGỤC (Aline Baxley) – Manna and Living Waters Ministries

______________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 6: BÀI LÀM CHỨNG CỦA BILL WEISE : 23 PHÚT TRONG HỎA NGỤC:

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise/

Phần 2:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise-phan-3/

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 5: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ PARK YONG GYU

Bài làm chứng của Mục Sư, Park Yong Gyu

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 4: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MICHAEL SAMBO

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-1-su-mac-khai-ve-duc-chua-troi-thanh-khiet-va-su-doan-xet-boi-michael-sambo/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-2-su-mac-khai-ve-thien-dang-va-hoa-nguc-cua-michael-sambo/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-3-mac-khai-tam-linh-ve-su-thanh-sach-va-su-sua-phat-cua-duc-chua-troi-boi-michael-sambo/

Phần 4: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-4-su-mac-khai-thieng-lieng-cua-thien-dang-va-hoa-nguc-boi-michael-sambo/

Phần 5: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-5-mac-khai-ve-su-thanh-sach-va-su-ket-an-boi-michael-sambo/

(Phần 6: chưa có bài để dịch)

_____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3: BÀI LÀM CHỨNG CỦA UBANI KINGSLEY:

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/30/mac-khai-ve-thoi-ky-cuoi-cung-boi-ubani-kingsley/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/04/mot-canh-bao-khac-ve-hoa-nguc-boi-ubani-kingsley-bai-so-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/30/mac-khai-ve-thoi-ky-cuoi-cung-boi-ubani-kingsley/

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CHRISTOPHER ZORMELO :

BÀI SỐ 9: Mặc khải của địa ngục bởi Christopher Zormelo

___________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 1: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ RODOLFO ACEVEDO:

LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ RODOLFO ACEVEDO VỀ HỎA NGỤC VÀ HỘI THÁNH HIỆN NAY