BÀI SỒ 36: HÃY THEO GƯƠNG NGƯỜI BÊ-RÊ TRA XEM KINH THÁNH MỔI NGÀY HẦU BIẾT NGƯỜI LẢNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA MÌNH CÓ GIẢNG ĐÚNG THEO LẺ THẬT CỦA CHÚA KHÔNG?

36BÀI SỒ 36: HÃY THEO GƯƠNG NGƯỜI BÊ-RÊ TRA XEM KINH THÁNH MỔI NGÀY HẦU BIẾT NGƯỜI LẢNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA MÌNH CÓ GIẢNG ĐÚNG THEO LẺ THẬT CỦA CHÚA KHÔNG?


-Công vụ-các-sứ-đồ 17:11”Những người (Bê-rê) nầy có ý hẳn-hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng.
-Galati 1:6-9:” Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus-Christ, đặng theo tin-lành khác. 7 Thật chẳng phải có tin-lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh-đổ Tin-lành của Đấng Christ. 8 Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên-sứ trên trời, truyền cho anh em một tin-lành nào khác với Tin-lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a‑na-them! 9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin-lành nào khác với Tin-lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a‑na-them!

Nếu bạn là người chưa biết gì về đạo Chúa mà muốn tìm hiểu về tin lành của nước Đức Chúa Trời thì bạn hãy kêu xin với Chúa như thế nầy đây: “Chúa Jesus ơi cứu con, con muốn tìm kiếm Ngài hết lòng.” Bận hãy cứ kêu xin sự cứu giúp đến từ Chúa Jesus thì Ngài sẽ bày tỏ cho bạn biết về Ngài. Còn nếu bạn đã là người tin Chúa lâu năm mà chưa có mối tương giao mật thiết với chúa Cha thì các bạn hãy mau đi tìm mua hay xin cho được một quyển Kinh Thánh có tất cã Cựu Ước và Tân Ước mà đọc. Bạn cũng có thể vào điện thoại tải Kinh Thánh về để tìm đọc và nghe cho xong quyển Kinh Thánh và tìm kiếm Chúa là thể nào trước khi đi tìm nhà thờ hầu không bị ai dẩn dụ đi sai lạc vào nhà thờ tà giáo. Có người đi tìm đạo Chúa, hể thấy có tấm bãng nói về Chúa hay Chúa Jesus, hay Đức Chúa Trời, hay Giê-Hô-Va trên nhà thờ thì bước vào tìm hiểu mà bị dẩn dụ đi theo ngay vì họ tưỡng đạo Chúa nào cũng giống nhau. Họ đã lầm to. Nếu bạn không biết gì về Chúa mà đi lạc vào tay các nhóm tà giáo trên thị trường đạo Chúa nào thì bạn sẽ bị họ lôi kéo bạn ngay vào cạm bẩy của quỷ satan ngay. Nếu bạn gia nhập vào nhóm họ xong mà bạn cảm nhận rằng bạn đang bị sự trói buột kinh khủng của nhóm tôn giáo đó mà không thể nào thoát ra khỏi được, đó là nhóm tà giáo đang trói buột bạn trừ khi Chúa Jesus đến cứu giúp bạn ra khỏi nhóm đó. Bạn vào nhóm tà giáo thì rất dể nhưng khi đi ra thì rất khó. Bạn sẽ bị hăm dọa, bị đánh phá, bị nhiều lời hù dọa, bị vu khống, đoán xét đủ điều mà không dám dạn dỉ tự mình thoát ra khỏi nhóm tà giáo hay tôn giáo đó. Nhóm nầy cũng xưng là đạo Chúa mà là hàng giả, không phải là hàng thật, chính là sự lừa dối của ma quỷ tung ra trên thị trường rất là nhiều nhóm đạo Chúa có đủ thứ tên nhưng là nhóm đạo Chúa giả làm cho nhiều người chưa đọc hết Kinh Thánh tưởng là đạo Chúa thật. Ai đã bị những nhóm nầy dụ dổ mà thoát ra được rồi thì phải khiếp sợ, tưỡng là đạo Chúa nào cũng như thế. Những nhóm tà giáo hay đạo Chúa giả có nhiều điểm giống nhau như sau:

1- HỌ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH MỔI TÍN HỬU ĐỀU PHẢI CÓ KINH THÁNH ĐỂ ĐỌC:
Nhóm nầy thường không khuyến khích mổi tín hửu nên có một quyển Kinh Thánh Tân-Cựu Ước để đọc mà nếu ai có Kinh Thánh thì họ còn hù dọa không cho tín hửu đọc Kinh Thánh. Họ lo sợ rằng nếu ai đọc lời Chúa thì sẽ biết Lẽ Thật và sẽ đi trong sự sáng của Chúa , sẽ không dể bị dẩn dụ đi sai lạc được nữa. Họ muốn mọi tín hửu đều không biết gì về Kinh Thánh để họ muốn dắt tín hửu đi đâu thì đi. Đây chính là lời mà Chúa Jesus dạy trongKinh Thánh: “Người mù dắt người mù, cã hai đều té xuống hố.”

2-HỌ KHÔNG DẠY TÍNH HỬU VỀ SỰ ĂN NĂN TỘI LỔI ĐỂ NHẬN CHÚA THÁNH LINH VÀO LÒNG, ĐƯỢC SANH LẠI BẰNG THÁNH LINH, CÓ BÔNG TRÁI CỦA CHÚA THÁNH LINH VÀ GÌN GIỬ ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA:
-Giăng 3:3:”Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần. “
-Galati 5:22:” Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ.”
-Xuất-ê-díp-tô-ký 20: 3-17: ”10 điều răn của Chúa mà mổi tín hửu theo Chúa phải gìn giử và làm theo:

3- KHÔNG NÊN ĐI TÌM NƠI NÀO MÀ TẤT CÃ MỌI NGƯỜI TRONG LÚC NHÓM LẠI KHÔNG TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC, AI NẤY ĐƯỢC TỰ DO NÓI TIẾNG LẠ, LA LỐI OM SÒM, LA LỚN TIẾNG, LÀM ỒN ÀO VÔ TRẬT TỰ, TẠP NHẠP, TÌM SỰ CHỮA LÀNH, TÌM PHÉP LẠ, MÀ KHÔNG BIẾT TÌM KIẾM CHÚA CÁCH HẾT LÒNG VÀ ĂN NĂN MỌI TỘI LỔI TRƯỚC HẾT.
-I Cô-rin-tô 14:2:”Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu (ấy là trong tâm-thần mà người kia nói lời mầu-nhiệm); 3còn như kẻ nói tiên-tri, thì nói với người ta để gây-dựng, khuyên-bảo và yên-ủi. 4Kẻ nói tiếng lạ, tự gây-dựng lấy mình; song kẻ nói tiên-tri, gây-dựng cho Hội-thánh.
-1 Cô-rin-tô 14:13:” Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu-nguyện để được thông-giải tiếng ấy.”
–1 Cô-rin-tô 14:19:”Nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí-khôn mình mà rao-giảng trong Hội-thánh, để được dạy-bảo kẻ khác, hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ.”
-1 Cô-rin-tô 14:22-23:”Thế thì, các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin; còn như lời tiên-tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa.23Vậy, khi cả Hội-thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm-thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên-cuồng sao?
Cho nên nơi nào có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh thì cũng có người tiên tri của Chúa nói tiếng lạ trong nhà thờ, nhưng phải có người thông giải tiếng ấy bởi một người khác hay chính người nói tiếng lạ đó thông giải được tiếng ấy. Nếu ai nấy nói tiếng lạ mà không có sự thông giải thì họ nên ngồi tại nhà nói tiếng lạ để tự gây dựng cho chính mình, hoặc cầu nguyện tiếng mới nhỏ trong miệng mình mà thôi không làm ồn ào náo nhiệt trong nhà thờ như cái chợ, làm vấp ngã những người chưa biết Chúa.

4-NƠI NHÀ THỜ NÀO CÓ THỜ THẦN TƯỢNG THÌ KHÔNG CÓ CHÚA Ở ĐÓ.
Các bạn vào nơi nhà thờ nào mà có nhiều hay ít thần tượng thì nơi đó không phải là nơi có Chúa ở đó. Đức Chúa trời là Đấng kỵ tà. Như lời Chúa dạy trong điều răn thứ hai:” Xuất-ê-díp-tô-ký 20: 3-5”Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta. “
5-NƠI NÀO CÓ SỰ ÉP BUỘT, TRÓI BUỘT, HÙ DỌA, HAY NĂN NỈ, HOẶC MUA CHUỘC, CHO QUÀ NGƯỜI VÀO ĐẠO HAY THEO ĐẠO THÌ NƠI ĐÓ KHÔNG ĐÚNG VỚI LẺ THẬT VÌ CHÚA KHÔNG ÉP BUỘT AI TIN NGÀI. ĐÓ LÀ SỰ TỰ DO LỰA CHỌN CỦA CON NGƯỜI.

5-NƠI NÀO NGƯỜI LẢNH ĐẠO TỰ TÔN MÌNH LÊN NHƯ LÀ CHÚA BẢO NGƯỜI TA TÔN TRỌNG MÌNH, THÌ NƠI ĐÓ KHÔNG CÓ CHÚA Ở GIỬA HỌ. Người lảnh đạọ đang lấy sự vinh hiển của Chúa Cha.
Điều nầy vi phạm điều răn thứ nhất trong Kinh Thánh Chúa không nhường sự vinh hiển của Ngài cho ai hết.
-Galati 5:26:”Chớ tìm-kiếm danh-vọng giả-dối mà trêu-chọc nhau và ghen-ghét nhau.”
Hay nơi nào có người lảnh đạo độc tài không biết lắng nghe, kiêu ngạo, tự tôn, tự tại, tự cao, tự đại là người đang bị mắc mưu của ma quỷ vì bản tánh xác thịt của họ nổi dậy, không có Chúa Thánh Linh hành động nơi đó.

6-NƠI NÁO CÓ SỰ ĐỐI ĐÃI KHÔNG CÔNG BÌNH: KÍNH TRỌNG NGƯỜI GIÀU CÓ, KHINH KHI NGƯỜI NGHÈO, MỒ CÔI, GÓA BỤA THÌ KHÔNG CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA (Gia-cơ 2:1-6)
Khi mình bước vào nhà thờ tà giáo nào con người cảm thấy không ổn. Linh tính cho mình biết nhóm người nầy làm công việc vì lý do lợi nhuận. Họ thường kính trọng người giàu sang ăn mặc sang trọng mà khinh khi người nghèo khó. (Họ làm ngược lại với lời Chúa Jesus dạy trong Kinh Thánh)

7-NGƯỜI LẢNH ĐAO KHÔNG GIÃNG DẠY LỜI CHÚA ĐÚNG 100% TRONG KINH THÁNH. HOẶC DẠY SAI KINH THÁNH, HAY GIÃNG MỘT ĐƯỜNG LÀM MỘT NẺO NHƯ NGƯỜI PHA-RI-SI MÀ CHÚA JESUS NÓI ĐẾN TRONG KINH THÁNH.
Nếu chúng ta đọc hết Kinh Thánh và có Chúa Thánh Linh ở cùng chúng ta thì chúng ta sẽ bước đi với Chúa như giữa ban ngày. Chúng ta sẽ thấy rỏ và biết rỏ đâu là người lảnh đạo đúng, đâu là người đi sai mà tránh xa khỏi họ đi tìm một nơi thích hợp với lời Chúa trong Kinh Thánh. Thà chúng ta là cục than đỏ mà đứng một mình với Chúa để được nóng cháy hơn là vào một đống than lạnh để rồi sẽ lạnh như họ. Chúa Jesus dạy trong Khải Huyền 3:15-16:”Ta biết công-việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16Vậy, vì ngươi hâm-hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.”

Xin Chúa ban cho chúng ta có một tâm linh được thức tỉnh để hiểu biết lẻ thật của lời Ngài trong Kinh Thánh như người Bê-rê hầu biết, làm theo để đi đúng theo lời chỉ dẩn của Chúa Thánh Linh hầu cho chúng ta có một đời sống tràn đầy phước hạnh của Ngài làm sáng danh Cha. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement