TIÊN TRI CỦA CHÚA NÓI GÌ VỀ THỜI KỲ CUỐI CÙNG VÀ CORONA VIRUS?

Description:

TIÊN TRI CỦA CHÚA NÓI GÌ VỀ CORONA VIRUS?

Mời các bạn đọc những bài mặc khải về Corona Virus trong trang này với tinh thần cởi mở để học hỏi những gì Chúa Jesus nói và mặc khải cho những con cái Chúa trên toàn thế giới. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ con cầu xin huyết Chúa Jesus bao phủ trang này để người dịch bài và người đọc và làm theo sẽ được tất cã mọi sự bảo vệ của uy quyền trong dòng huyết Chúa Jesus Amen!

TÁC GIẢ:

Nhiều mặc khải của Chúa Jesus

THỜI GIAN:

Trong nhiều năm gần đây

NGUỒN:

Nhiều tác giả trên toàn thế giới

BÀI SỐ 14:

BÀI SỐ 1:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2022/06/20/bai-so-1-nhung-tien-tri-cua-chua-dang-noi-gi-ve-no/

BÀI SỐ 2:

BÀI SỐ 3:

BÀI SỐ 4:

BÀI SỐ 5:

BÀI SỐ 6:

BÀI SỐ 7:

BÀI SỐ 8:

BÀI SỐ 9:

BÀI SỐ 10:

BÀI SỐ 11:

BÀI SỐ 12:

BÀI SỐ 13: