LINH MỤC CÔNG GIÁO GẶP CHÚA GIÊ-SU

BÀI SỐ 52:

LỜI CHỨNG CỦA VINCENT O’SHAUGHNESSY: TỪ MỘT GIÁO HỘI CHẾT ĐẾN MỘT ĐỜI SỐNG MỚI CHO ĐẤNG CHRIST – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 51:

LỜI CHỨNG CỦA VICTOR J. AFONSO: ĐI THEO CHÚA JESUS VÔ ĐIỀU KIỆN – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 50:

LỜI CHỨNG CỦA THOUFIC KHOURI: TIN MỪNG ÂN ĐIỂN TRONG ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 49:

LỜI CHỨNG CỦA THOMAS CONNELLAN: CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI KHÙNG ĐIÊN MỚI KIÊN TRÌ TRONG SỰ SAI LẦM CỦA MÌNH – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 48:

LỜI CHỨNG CỦA LINH MỤC CÔNG GIÁO SIMON KOTTOOR: CÓ QUYỀN NĂNG TRONG MÁU CHUỘC TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 47:

LỜI CHỨNG CỦA SALVATORE GARGIULO: SỰ CẢI ĐẠO CỦA MỘT LINH MỤC THEO ĐẤNG CHRIST – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 46:

LỜI CHỨNG CỦA SALVATORE GARGUILO: TÔI LÀ NGƯỜI MÙ DẨN ĐƯỜNG CHO NGƯỜI MÙ – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 45:

LỜI CHỨNG CỦA ROMAN MAZIERSKI: ÁNH SÁNG BỪNG LÊN Ở BA LAN – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 44:

LỜI CHỨNG CỦA ROBERT CHAMPAGNE: THOÁT JOIR BÓNG TỐI ĐẾN ÁNH SÁNG KỲ DIỆU CỦA CHÚA – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 43:

LỜI CHỨNG CỦA RICHARD PETER BENNETT: TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN CHÂN LÝ – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 42:

LỜI CHỨNG CỦA RENATO DI LORENZO: TÔI ĐÃ KHÔNG TRA XÉT ĐỨC TIN CỦA TÔI TRONG 20 NĂM. – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 41:

LỜI CHỨNG CỦA PETER ALPHONSUS SEQUIN: RA KHỎI ĐỊA NGỤC VÀ LUYỆN NGỤC. – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 40:

LỜI CHỨNG CỦA NINO TIRELLI: THÀ VÂNG LỜI CHÚA CÒN HƠN LÀ LOÀI NGƯỜI – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 39

LỜI CHỨNG CỦA MICHAEL F. SCOTTO: BẠN CÓ HIỂU NHỮNG GÌ BẠN ĐỌC KHÔNG? – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 38:

LỜI CHỨNG CỦA MARIANO RUGHI: NƯỚC HẰNG SỐNG VÀ SỰ BÌNH AN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 37:

LỜI CHỨNG CỦA LUIS PADROZA: 23 NĂM TRONG DÒNG JESUITS – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 36:

LỜI CHỨNG CỦA LEO LEHMANN: TÂM HỒN CỦA MỘT LINH MỤC – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 35:

LỜI CHỨNG CỦA JOAN T. SANZ: THẦY BIẾT CON YÊU THẦY. – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 34:

LỜI CHỨNG CỦA JOSEPH ZACCHELLO: MỘT LINH MỤC ĐÃ TÌM THẤY CHÚA GIÊ-SU – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 33:

LỜI CHỨNG CỦA JOSEPH TREMBLAY: MỘT LINH MỤC NHƯNG LÀ NGƯỜI XA LẠ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 32:

LỜI CHỨNG CỦA JOSEPH CHERUCHERIL: MỘT CON ĐƯỜNG MỚI MỞ RA – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 31:

LỜI CHỨNG CỦA JOSE ALFREDO LIEVANO: NGỌN ĐÈN SOI SÁNG CÁC BƯỚC CHÂN TÔI – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 30

LỜI CHỨNG CỦA JOSE A FERNANDEZ: LÚC TRƯỚC TÔI MÙ, BÂY GIỜ TÔI THẤY – Manna and Living Waters Ministries

BÀI SỐ 29:

BÀI SỐ 28:

BÀI SỐ 27:

BÀI SỐ 26:

BÀI SỐ 25:

BÀI SỐ 24:

BÀI SỐ 23:

BÀI SỐ 22::

BÀI SỐ 21: LỜI CHỨNG CỦA FRANK VÀ JOAN TESTA

BÀI SỐ 20: LỜI CHỨNG CỦA FRANCISCO LACUEVA:

BÀI SỐ 19: LỜI CHỨNG CỦA ENRIQUE FERNENDEZ:

BÀI SỐ 18: LỜI CHỨNG CỦA EDUARDO LABLANCHI

BÀI SỐ 17: LỜI CHỨNG CỦA DOMINIC STOCKFORD:

BÀI SỐ 16: LỜI CHỨNG CỦA DANIEL CRISTIAN FLOREA:

BÀI SỐ 15: LỜI CHỨNG CỦA CIPRIANO VALDES JAIMES:

BÀI SỐ 14: LỜI CHỨNG CỦA CHARLES MAZENA:

BÀI SỐ 13: LỜI CHỨNG CỦA CHARLES BERRY:

BÀI SỐ 12: LỜI CHỨNG CỦA CHARLES BOLTON:

BÀI SỐ 11: LỜI CHỨNG CỦA DELSO MUNIZ:

BÀI SỐ 10: LỜI CHỨNG CỦA BRUNO BOTTENSIN

BÀI SỐ 9: LỜI CHỮNG CỦA BOB BUSH

LỜI CHỨNG CỦA BOB BUSH: TỨNG LÀ MỘT TU SĨ CÔNG GIÁO DÒNG JESUIT, TRỞ THÀNH CON CỦA CHÚA

BÀI SỐ 8: LỜI CHỨNG CỦA BARTHOLOMEW F BREWER:

LỜI CHỨNG CỦA BARTHOLOMEW F. BREWER : “Cuộc Hành Hương Từ Rome”

BÀO SỐ 7: LỜI CHỨNG CỦA VINCENT OSHAUGHNESSY

LỜI CHỨNG CỦA VINCENT O’SHAUGHNESSY TỪ MỘT GIÁO HỘI CHẾT ĐẾN MỘT ĐỜI SỐNG MỚI CHO ĐẤNG CHRIST

BÀI SỐ 6: LỜI CHỨNG CỦA JACKIE ALNOR

LỜI CHỨNG CỦA CÔ JACKIE ALNOR: TỪ NGHI THỨC ĐẾN MỐI QUAN HỆ VỚI CHÚA GIÊ-SU.

BÀI SỐ 5: LỜI CHỨNG CỦA EILEEN M DORAN

BÀI SỐ 4: LỜI CHỨNG CỦA CỰU LINH MỤC ALEXANDER CARSON

BÀI SỐ 3: LỜI CHỨNG CỦA CỰU LINH MỤC ANIBAL PEREIRA DOS REIS

BÀI SỐ 2: LỜI CHỨNG CỦA CUTHBERT DZINGIRAI

______________________________________________

BÀI SỐ MỘT: LỜI CHỨNG CỦA CHARLOTTE WELLS: