33: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG?

3333: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG?

Ga-la-ti 3:13 – “Ðấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Ðáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.”

Dựa trên câu Kinh Thánh trên, những lời dạy hay sách dạy về sự “Bẻ Gảy Sự Rủa Sả” là sai lệch với Kinh Thánh vì Chúa Jesus Christ đã chết thay cho chúng ta và Ngài đã gánh chịu mọi sự rủa sả của chúng ta trên cây thập tự xong rồi một lần đủ cã. Đúng vậy, khi chúng ta chấp nhận Chúa Jesus chết thay cho chúng ta và được Ngài chấp nhận chúng ta làm con cái yêu quí của Ngài thì sự rủa sả trên đời sống của chúng ta đã được bẻ gảy hết tất cã kể từ ngày đó. Chỉ cần chúng ta chấp nhận mình là con người tội lổi và ăn năn tội lổi mình trước mặt Chúa Cha, hứa với Cha là không tái phạm lại những tội lổi khi chưa tin Chúa đã làm thì Cha bằng lòng tha thứ mọi tội lổi và mời Chúa Thánh Linh vào lòng. Chúa Cha sẽ chấp nhận cho chúng ta được trở nên con cái của Ngài và Chúa Cha hoàn lại cho chúng ta những gì mình đã đánh mất từ lâu. Dưới đây tôi sẽ nêu ra thêm nhiều điều sai lệch trong Kinh Thánh trong sự bày tỏ của Chúa Thánh Linh như sau:

1-Trong thời kỳ Cựu Uớc, Chúa bảo ông Môi-Se dắt dân Y-sơ-ra-ên đi ra khỏi cảnh làm nô lệ cho xứ Ê-díp-tô bị rủa sả mà vào nơi đất hứa, nơi đượm sữa và mật mà Đức Giê-hô-va đã sắm sẳn cho họ từ lâu. Bước đầu tiên là họ sẽ đi qua biển đỏ, kẻ thù nghịch của họ có rượt đuổi theo và muốn bắt họ trở lại nhưng biển đỏ đã ngăn chận kẻ thù nghịch không làm hại họ được. Biển đỏ là hình bóng về huyết Chúa Jesus đã rửa sạch tội lổi của họ rồi và họ có được một đời sống mới và họ đã được Chúa giải phóng họ ra khỏi ách thống trị của sự làm nô lệ cho ma quỷ. Điều nầy cần phải có một sự tái sanh, sự tuyên quyết mảnh liệt trong đời sống tâm linh của người đó gìn giử luật pháp của Ngài trong trọn cuộc đời của họ nếu họ muốn có một đơi sống phước hạnh.
Nhưng ngược lại, Nếu sau khi một người đã chấp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của cuộc đời mình rồi mà còn nghe theo lời xúi giục đường mật của ma quỉ mà phạm tội trở lại con đường củ như xưa, Chúa kể người đó như là đứa con hoang đàng đang bỏ nhà Cha đi hoang, họ đã làm buồn lòng Chúa Thánh Linh và đang đang chọn con đường rủa sả mà Chúa đã cảnh báo trước. Hoặc là kể từ ngày sau khi tin Chúa, người đó chưa từ bỏ hết tất cã những gì họ có trước khi tin theo Chúa, có nghỉa là họ đang làm tôi hai chủ, vừa theo Chúa, vừa theo thế gian, thì họ cũng sẽ đang đánh mất tất cã những sự phước hanh mà Chúa đã hứa ban cho người đó. Ma-thi-ơ 6:24: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”
Đó là sự lựa chọn của chúng ta, chúng ta không thể nào bẻ gảy sự rủa sả trên đời sống của chúng ta được khi chúng ta vẫn cố tình đi theo ý riêng của chúng ta. Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải nhận biết rằng mình đang đi lạc đường rồi và hãy mau mau quay đầu lại 180 độ, ăn năn trở về nhà Cha để được có một đời sống phước hạnh mà thôi.

2-Chúng ta hãy chú tâm học hỏi lời Kinh Thánh và làm theo điều răn Chúa dạy, biết vâng lời Chúa Thánh Linh chỉ dạy dọn sạch tâm linh và tấm lòng mổi ngày, không đi theo ý riêng, theo xác thịt của mình nữa thì chúng ta sẽ có một đời sống đầy phước hạnh. Sau khi đã được Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi làm tôi mọi cho ma quỷ chúng ta sẽ có sự lựa chọn cho một trong hai con đường đang được Chúa mở ra trước mặt chúng ta: Một con đường phước hạnh, và một con đường rủa sả như trong Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. (bài số 30 đã đăng hai đoạn Kinh Thánh này rồi). Nếu chúng ta đã lựa chọn đi theo ý riêng của mình mà chạy trốn Chúa Cha, không ăn năn tội lổi quay đầu trở về nhà Cha thì chỉ còn có một con đường rủa sả cho chúng ta mà thôi, không thể nào chúng ta bẻ gãy sự rủa sả được.

3-Chúa Jesus không dạy trong Kinh Thánh lời của Ngài về sự “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” trong 4 sách Tin Lành Mathi-ơ, Mác, Luca, và Giăng. Và Phao-lô cũng không nói gì về vấn đề nầy thì chúng ta không được quyền nói đến. Chúng ta không được quyền thêm gì hay bớt gì trong lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. (Khải Huyền 22:18-19)

4-Khi tổ tông ông bà chúng ta phạm tội thờ thần tượng, Chúa sẽ đoán phạt con cháu đến ba bốn đời. Đây là tội lổi ông bà cha mẹ của chúng ta truyền đến chúng ta. Nếu chúng ta đứng chổ sức mẻ, chấp nhận tội của tổ tông mình như là tội của mình và ăn năn tội lổi thế cho họ thì Huyết Chúa Jesus sẽ bôi xóa hết những tội lổi cho chúng ta và trên dòng họ của chúng ta. Ma quỷ sẽ không còn có cớ để kiện cáo chúng ta với Chúa của chúng ta trên nước thiên đàng nữa thì sự phước hạnh sẽ bắt đầu tuôn chãy trên đời sống của chúng ta ngay sau đó.

5-Chúa dạy chúng ta không nên đi tìm loài người là loài sống bằng lổ mủi, không nên đi tìm tiếng lạ, hay tìm kiếm sự chữa lành thân xác trước hết mà hãy tìm kiếm Chúa cách hết lòng. Đi theo Ngài thì hãy nhìn về phía trước, là mặt của Ngài, không nhìn bên hửu hay bên tả hay sau lưng. Vì làm như thế thì chúng ta sẽ bị vấp ngã giống như ông Phi-e-rơ khi xưa: Ông đi được trên mặt biển vì nhìn thẳng vào mặt Chúa Jesus, nhưng sau đó ông nhìn chung quanh thì ông lại bị chìm. Chúa dạy chúng ta rằng người cầm cày không nên ngó lại đằng sau lưng, hãy nhìn xem và tìm kiếm mặt Ngài, không nhìn vào satan hay nhìn vào tội lổi củ của mình nữa. Hãy sống bình an vui vẽ cho tâm hồn, nhưng hãy biết lắng nghe tiếng của Thánh Linh cáo trách mọi tội lổi của chúng ta. Mổi khi chúng ta phạm tội với Ngài thì phải ăn năn tội lổi ngay sau đó. Không chậm trể, không biện luận, không viện cớ nầy cớ nọ mà trì hoản công việc của Chúa Thánh Linh. Nếu không vâng lời và làm theo lời chỉ dạy của Chúa Thánh Linh thì sẽ không có đời sống phước hạnh được nữa mà chỉ toàn là gặp những việc rủa sả xảy đến trên đời sống mình mà thôi.

6-Không nên tìm sự vinh hiển cho mình dù cho đó là công việc của Chúa như là công việc chữa lành, đuổi quỷ trong danh Chúa Jesus cho nhiều người rất thành công. Nhưng nếu sau đó người đó được nhiều người khen tặng và chấp nhận những lời khen đó cho mình mà quên nói cho mọi người biết rằng chính Chúa Jesus đã làm những công việc đó thì chúng ta sẽ là người đi tìm sự vinh hiển cho chính mình chứ không vì danh Chúa. Chúng ta sẽ bị sự rủa sả giáng trên đời sống của chúng ta ngay sau đó. Vì Chúa không nhường sự vinh hiển cho ai hết trên trần gian nầy. Phải biết hạ mình xuống ăn năn xưng tội mình ra với Ngài để được Chúa thương xót.

7-Huyết của Chúa Jesus Christ có quyền bảo vệ những ai tin nhận Ngài như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa đem huyết con chiên bôi trên mài cửa nhà mình để được sự bảo vệ khỏi bị sự chết (sự rủa sả) của nhứng đứa con đầu lòng của mình. Ngày nay huyết Chúa Jesus cũng có quyền lực bảo vệ chúng ta ra khỏi những sự rủa sả nếu chúng ta biết núp mình trong dòng huyết của Chúa Jesus.

Nếu ai đang cảm nhận nình như là đứa con hoang đàng đã bỏ nhà Cha đi hoang và đang bị nhiều sự rủa sả trên đời sống hằng ngày, hãy liệt kê ra hết tất cã những tội lổi với Chúa Thánh Linh lại lần nữa vì chúng ta đã phạm tội chống nghịch lại với những lời cảnh báo của Chúa Thánh Linh và đóng đinh Chúa Jesus trên cây thập tự giá trở lại lần thứ hai và nhiều lần khác nữa. Những tội lổi cần phải ăn năn thật sự với Chúa (gồm 5 phần như cách chỉ dẩn 5 ngón tay) cho đến khi bạn cảm nhận được sự tự do hoàn toàn trở lại như lần đầu tiên sau khi tin Chúa. Bạn sẽ cảm nhận được một đời sống đầy phước hạnh cặp theo sau đó, sự rủa sả trên đời sống của bạn sẽ tự nhiên biến mất. Cảm tạ ơn Đức Chúa Cha là đấng luôn thành tín với lời hứa của Ngài. Hallelujah! Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement