21-TỘI LO LẮNG 

2121-TỘI LO LẮNG 

Hiện nay, có rất nhiều con cái Chúa đang lo lắng quá nhiều điều cho cuộc sống kinh tế khó khăn hằng ngày của mình và đang phạm tội với Chúa Cha. Họ đang bị sụp vào mưu kế, bẩy vò của ma quỉ mà không hay biết. Tâm trạng đang bị rối như tơ vò, bị ma quỉ trói buột tưỡng chừng như không có lối thoát. Nhưng Chúa Cha có bày tỏ và mở một con đường để bạn và tôi có thể đi ra khỏi hôm nay nếu bạn đọc và làm theo bài chỉ dẩn dưới đây.

I-Hãy đọc trước những câu kinh thánh trưn dẩn dưới đây để biết Chúa Cha là đấng tạo dựng ra bạn chỉ dạy bạn phải làm thế nào?

1-Mathi-ơ 6:25-34:

25Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân-thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí-trọng hơn đồ ăn sao, thân-thể há chẳng quí-trọng hơn quần-áo sao? 

26Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu-trữ vào kho-tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí-trọng hơn loài chim sao? 

27Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo-lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? 

28Còn về phần quần-áo, các ngươi lại lo-lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó-nhọc, cũng không kéo chỉ; 

29nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang-trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

30Hỡi kẻ ít đức-tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 

31Ấy vậy, các ngươi chớ lo-lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? 

32Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. 

33Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

34Vậy, chớ lo-lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó-nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

2-Châm-Ngôn 3:5-6:

5Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; 

6Phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con

3-Rô-Ma 8:38-39:

38Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, 

39bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.

4-Phi-líp 4:6-7:

6Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. 

7Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý‑tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ. 

5-Mathi-ơ 11:28-30:

28Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. 

29Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. 

30Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng.

6-Giăng 14:27:

27Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.

7-Cô-Lô-Se 3:15:

15Nguyền xin sự bình-an của Đấng Christ cai-trị trong lòng anh em, là bình-an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. 

8-2 Tê-Sa-Lô-Ni-Ca 3:16

16Nguyền xin chính Chúa bình-an ban sự bình-an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy! 

9-Thi-Thiên 55:22

22Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động.

10-Châm-Ngôn 12:25

25Sự buồn-rầu ở nơi lòng người làm cho nao-sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui-vẻ

11-1 Phi-e-rơ 5:6-8

6Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền-phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận-hiệp Ngài nhắc anh em lên; 

7lại hãy trao mọi điều lo-lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn-sóc anh em.

 8Hãy tiết-độ và tỉnh-thức: kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỉ, như sư-tử rống, đi rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được. 

12-Hê-Bơ-Rơ 13:5-6

5Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. 

6Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp-đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?

13-Thi-Thiên 56:3

3Trong ngày sợ-hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ-cậy nơi Chúa. 

II-Những nan đề gì trong cuộc sống mà bạn đang lo như là tài chánh, con cái, bệnh tật, tương lai, v.v. Những sự việc lo lắng nầy của bạn là do Cha sắp xếp hết, và đang nằm trong sự tể trị của Chúa Cha là đấng tạo dựng ra bạn. Nếu bạn quá lo lăng, lòng bất an, đầu óc rối như tơ vò, quẩn trí, mất ăn, mất ngủ, là bạn đang phạm tội với Cha là vì bạn không còn đặt Cha là số một, là ưu tiên thứ nhất trong đời sống của bạn nữa. Bạn đã chiếm quyền của Cha, là Chúa của bạn. Bạn đang đi trong con đường hư mất đời đời và bạn đã đánh mất Cha hồi lúc nào mà không hay biết. Dỉ nhiên nếu bạn toan tính thì tốt, nhưng lo lắng thì sai. Vì lòng lo lắng sanh ra bất an, lo sợ, hồi hộp, v.v.

Bạn hãy mau ăn năn tội lổi như sau để được Cha giải phóng ra khỏi ách nô lệ cho tội lo lằng nầy:

1- Bạn viết xuống tất cã những nan đề của bạn như là: lo lắng cho tài chánh kiệt quệ của gia đình, lo lắng, lo sợ bênh tật trên con cái của bạn, lo lắng cho tương lai, sự học vấn của con cái, lo lắng cho người yêu, v.v. Mổi việc lo lắng bạn phải khai trình ra với Chúa Cha như là một tội lổi cần phải ăn năn theo cách 5 ngón tay dưới đây. Bạn hãy nói rằng:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÓ PHẠM TỘI LO LẮNG …………..NẦY VỚI CHA. TỘI NẦY CỦA CON ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ.

2-NHƯNG HÔM NAY CON TIN RẰNG CHÚA JESUS CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHO TỘI LO LẮNG NẦY CỦA CON RỒI

3-CON TIN RẰNG CHA SẼ THA THỨ TỘI LO LẮNG………….. NẦY CỦA CON VÀ CHA SẼ KHÔNG NHÌN THẤY TỘI LỔI NẦY CỦA CON NỮA.

4-KỂ TỪ HÔM NAY CON XIN HỨA VỚI CHA RẰNG CON SẼ CỐ GẮNG QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG LO LẮNG VỀ ……………. NỮA.

5-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH LO LẮNG VỀ .………………… HÃY LUI RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHA TA ĐÃ DÀNH SẲN CHO CHÚNG BÂY, HÃY CÚT NGAY, CÚT NGAY RA KHỎI TA.

 

Các bạn hãy đuổi những tà linh lo lắng nầy cho đến khi nghe chúng đi ra khỏi thân thể bạn. Bạn sẽ cãm nhận được một sự bình an, nhẹ nhàng trong thân thể bạn ngay sau khi làm xong công tác nầy. Có Chúa Cha vùa giúp bạn đuổi ra được những tà linh lo lắng giải cứu bạn ra khỏi bệnh tật tâm linh đang vấn vương bạn trong những ngày qua.

Trong những ngày kế tiếp tôi sẽ lần lượt biên soạn thêm những bài kế tiếp để giúp các bạn mở trói những tà linh đang trói buột bạn về những tội lổi mà bạn vướng phải trong khi còn sống trên đất nầy mà bạn không hề hay biết trong quyển sách tôi tạm gọi là sách “DỌN RÁC TÂM LINH’

Mong các bạn theo dỏi và ủng hộ chuyễn đến FB những người bạn nào cần được Chúa Cha giải thoát họ ra khỏi tà linh lo lấng như chính bạn vậy. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi dẩn của Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement