BÀI SỐ 70: KHÔNG NÊN THẦN TƯỢNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY.

BÀI SỐ 70 KHÔNG THẦN THÁNH HÓA AI

BÀI SỐ 70: KHÔNG NÊN THẦN TƯỢNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY.

Loài người chúng ta được Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài để tôn thờ duy nhất chỉ một mình Ngài mà thôi. Mọi vinh hiển đều phải thuộc về Chúa Cha mà thôi. Ngoài Ngài ra chúng ta không được phép tôn thờ hay thần thánh hóa những gì thuộc về thế gian nầy hay là những tạo vật được tạo ra bởi Ngài trong đó có những người lãnh đạo tôn giáo. Hãy xem mười điền răn của Chúa viết trên bãng đá trao cho ông Môi-se đưa cho loài người phải tuyệt đối vâng giử như sau:
Xuất-ê-díp-tô-ký 20:1-6:
“1Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:
2Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê‑díp-tô, là nhà nô-lệ.
3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.”

1-MỔI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN THƯỜNG CÓ NHỮNG NHỮNG NIỀM ĐAM MÊ KHÁC NHAU VÀ CHÍNH ĐIỀU ĐÓ LÀ THẦN TƯỢNG CỦA HỌ.

Những cái gì mà chúng ta xem là quý nhất trong đời sống của chúng ta chính là thần tượng, là chúa của chúng ta. Hãy dẹp bỏ và khước từ chúng nó đi thì mới có thể đến mà tôn thờ Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng tạo hóa, là Đức Giê hô va vạn quân được. Chúa Jesus nói chúng ta không thể làm tôi hai chủ, không thể vừa tôn thờ Chúa và vừa tôn thờ Ma-môn được. Thần tượng chúng ta là những gì chúng ta đặt ưu tiên số một trong đời sống chúng ta như hiện nay giới trẻ thì theo thời trang, ăn mặc áo quần giống các bạn bè, đua đòi cho bằng được làm giống những bạn bè của mình. Nhiều người mê cái điện thoại Iphone mới nhất, tìm đủ mọi cách mua cho được cái phone mới nhất, cũng có nhiều người ham mê xe hơi, hột xoàn, tiền bạc, danh vọng, bằng cấp cao học, công việc làm v.v. Đầu óc chúng ta cứ suy nghỉ về vấn đề đó mà nói mình là tín hửu tin theo Chúa Jesus thì ma quỷ sẽ cười ngạo nghể. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thuộc về thế giới của ma quỷ sau khi lìa cỏi đời và chúng sẽ để chúng ta sống yên không quấy phá chúng ta. Nhưng chúng ta thấy đời sống tin Chúa của chúng ta hâm hẩm, không nhận được phước hạnh như lời Chúa hứa mà không biết tại vì lý do nào? Mời các bạn xem bài số 60 trong trang nầy để hiểu rỏ hơn về vấn đề nầy.

2-KHÔNG NÊN TÔN SÙNG, KHEN TẶNG, HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA MÌNH NHƯ LÀ MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO, HAY NGƯỜI TRUYỀN GIÁO GIÚP MÌNH TIN CHÚA.

Hãy nhớ Chúa Cha là đấng tạo hóa tạo dựng ra tất cã những gì trên thế gian nầy và Ngài muốn hết thãy phải phục dưới chân Ngài. Không có đấng nào khác mà loài người phải tôn thờ hay thần thánh hóa ngoài Ngài. Mọi vinh hiển đều thuộc về Ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi. Giăng 3:16:” Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

Nhiều người cứ bám víu những người lãnh đạo tôn giáo nào đã đưa dắt họ biết đến Chúa mà không chịu chạy một bước nữa để đến với Chúa Cha qua dòng huyết của Chúa Jesus. Họ không muốn tự ăn nuốt lời Chúa trong Kinh Thánh để được sớm trưởng thành trong Chúa. Chúng ta không nên muốn làm con đỏ hoài mà không muốn lớn lên trong đức tin của mình để tự đứng vững trên đôi chân của mình hầu dắt đưa bạn bè, người thân của mình trở về bên Chúa. Đây là vấn đề giống như domino efect, như giây chuyền vì Chúa hứa với chúng ta “Một người tin cã nhà được cứu” là như vậy. Chúng ta được Chúa cứu thì chúng ta phải ham ăn nuốt lời Chúa trong Kinh Thánh để mau lớn mà tự đứng vững được trên đôi chân mình. Khi lớn rồi thì mau mau làm chứng về Chúa hầu sớm giúp được những người trong gia đình và dòng họ mình được biết về Chúa nữa. Chúng ta không thể nào mà ngồi yên nhìn những người thân trong gia đình chúng ta bị hư mất linh hồn trong hỏa ngục đời đời được nếu chúng ta là con thật của Ngài, được Ngài biến đổi tâm linh để trở nên con cái của Ngài.

Sở dỉ có nhiều người theo Chúa Jesus lâu năm mà không lớn lên được, họ cứ ở trong trình độ con đỏ hoài và cần người đút ăn lời Chúa mổi sáng Chúa nhật là vì họ đang thần thánh hóa người lãnh đạo tôn giáo của họ. Họ cứ tưỡng lầm rằng chỉ có những người lãnh đạo tôn giáo của họ như là Mục sư, Truyền đạo, ông cha cố là người được học lời Chúa có bằng cấp nầy nọ mới được Chúa cho phép giải nghỉa được lời Chúa trong Kinh Thánh cho chiên Chúa được mà thôi. Cũng có người bị giới lãnh đạo hù dọa là không nên tự mình đọc lời Chúa trong Kinh Thánh vì nếu đọc mà hiểu sai thì phạm tội với Chúa. Cho nên những người nầy cứ chờ đợi mãi, không dám đọc Kinh Thánh để tìm hiểu về lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Lâu lâu nhà lãnh đạo tôn giáo phân phát cho tâm linh của họ ăn một vài câu Kinh Thánh vào ngày Chúa nhật mà không biết hay không dám đọc Kinh Thánh để tìm hiểu và ăn nuốt lời Ngài cho thỏa dạ, cho tâm linh yếu mỏn của họ chóng lớn như những người khác được.

-1 Phierơ 2:2: “thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.” Như trẻ con mới sinh ra không thể sống thiếu sữa. Chúng thức dậy và khóc vì chúng cần sữa. Cũng như trẻ con mới sinh ra không thể sống mà không có sữa thì đời sống của chúng ta cũng không thể sống mà không có sữa là Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải quyết định chúng ta cần sữa là Lời Đức Chúa Trời hay không. Thực tế đó là chúng ta cần Lời của Ngài. Như thân thể cần ăn để sống, thì cũng vậy, một thực tế không thay đổi đó là để sống chúng ta cần phải có Lời của Đức Chúa Trời.

-2 Timôthê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

Nếu những người trong nhà thờ hay hội thánh Chúa thần thánh hóa những nhà lãnh đạo tôn giáo của họ thì họ đang làm Chúa Thánh Linh buồn lòng vì những lý do như sau:
-Nếu ai đang tôn sùng người lãnh đạo tôn giáo như là Chúa của họ thì Đức Chúa Trời sẽ nổi cơn thịnh nộ của Ngài vì Chúa Ngài không chịu khinh dể đâu. Ngài là đâng thánh khiết và Ngài không nhường sự vinh hiển Ngài cho ai hết. Ngài chỉ muốn chúng ta tôn thờ Ngài cách hết lòng. Không có người nào trên thế gian có quyền đứng ở giữa con người với đấng tạo hóa mà bắt mọi người tôn thờ họ hơn Chúa hết. Chúa phải là số một trong đời sống của mổi người trên thế gian nầy theo điều răn Ngài phán dạy. Ê-sai 42:8:” Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! “
-Nếu ai là người lảnh đạo tôn giáo đang vui mừng chấp nhận để cho người khác tôn sùng mình mà không khước từ sự tôn sùng đó của người khác thì họ cũng đang chọc giận Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng không nhường sự vinh hiển của Ngài cho ai hết. Hãy xem bài học vua Nê-bu-các-nết-sa bị Chúa phạt phải ăn cỏ như bò vì lên mình kiêu ngạo vì muốn người ta tôn thờ mình. Vua Hê-rốt lên mình kiêu ngạo cũng bị bệnh ngã lăn ra mà chết. Nguy hiểm cho những người lãnh đạo tôn giáo ham thích người khác khen tặng, tôn sùng mình. Họ thường bị bệnh nguy hiểm và chết trước kỳ hạn định của họ nếu họ không chịu ăn năn những tội họ làm là lên mình kiêu ngạo, lấy sự vinh hiển của Đấng tạo hóa tạo dựng ra mình. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đáng được mọi người tôn cao, tôn thờ Ngài cách hết lòng mà thôi.

Lúc còn trình độ con đỏ thì cần có người chăm sóc tâm linh cho họ, khuyến khích họ nên tự học hỏi lời Chúa trong Kinh Thánh để mau lớn lên trong Chúa (đọc hết Tân Ước trước, xong đến Cựu Ước). Nếu họ đọc không được vì tâm linh bị chi phối, buồn ngủ hay đọc mà không nhớ mình đọc gì thì hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng giúp đở cho mình đọc và hiểu được lời Ngài. Trước khi đọc Kinh Thánh phải dọn sạch lòng để mời Chúa Thánh Linh vào lòng soi sáng chỉ dạy giúp cho tâm linh mình được mở ra để hiểu rỏ lời dạy của Ngài. Nhiều đứa trẻ 7-8 tuổi đọc Kinh Thánh cũng hiểu lời dạy dổ của Ngài nếu có Chúa Thánh Linh ngự trị trong tâm linh. Khi đã trưỡng thành thì hãy tự đứng trên đôi chân mình không bám vào người lãnh đạo tâm linh mình nữa nhưng tìm cách phụ giúp họ một tay trong công việc truyền giáo cứu nhiều linh hồn tội nhân được trở về bên Chúa. Họ không còn là gánh nặng cho người lãnh đạo nữa nhưng là cánh tay của người lãnh đạo của họ mới là đúng theo lời Chúa dạy.

3-KHÔNG NÊN TÔN SÙNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI NÀO TRÊN MẠNG INTERNET THUỘC VỀ NHỮNG NHÀ THỜ KHÁC HAY TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY CÓ ÂN TỨ THÁNH LINH LÀM ĐƯỢC NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ ĐẾN TỪ CHÚA.

Chúa bảo chúng ta nhìn trái biết cây. Cây xấu không thể nòa ra trái tốt được.
Hiện nay những nhà lãnh đạo tôn giáo thường quay video đưa lên Youtube những hình ảnh khoe mình có nhận được ân tứ Thánh Linh và làm những dấu kỳ phép lạ được. Chúng ta không nên thần thánh hóa họ như là Chúa của chúng ta vì Đức Chúa Trời là đấng hay ghen tương. Ngài muốn chúng ta chỉ thờ lạy một mình Ngài mà thôi. Tấm lòng của chúng ta hãy để Ngài là trên hết. Nếu chúng ta để thì giờ xem những chương trình đó mà bỏ qua sự cầu nguyện thông công mật thiết với Ngài thì chúng ta làm buồn lòng Chúa Thánh Linh vì Ngài muốn chúng ta để nhiều thì giờ tương giao mật thiết, thông công với Ngài.
Vì ở xa chúng ta chỉ nhìn xem những gì trên mạng internet nhưng chúng ta không sống gần với họ để nhìn trái biết cây cho nên chúng ta bị lầm lẩn mà theo những người không thuộc về Chúa mà thuộc về phe nghịch, chúng ta chọc giận Ngài. Hoặc có một số nhà lãnh đạo tôn giáo được ân tứ thánh Linh tốt một thời gian ngắn thôi, chữa lành đuổi quỷ được nhưng lên mình kiêu ngạo, tham tiền, khoe khoang, lấy sự vinh hiển của Chúa mà mất Chúa và đã bước vào hàng ngủ của phe nghịch lại với Ngài. Nhưng miệng họ vẫn còn nói về Chúa, và đang tiếp tục làm được những ân tứ như ngày trước vì ma quỷ đang bịt mắt bịt tai họ, và bắt chước (copy) cho họ vẩn tiếp tục làm được những ân tứ đó làm cho mọi người lầm tưỡng là họ vẫn còn có ân tứ Thánh Linh như xưa. Nếu chúng ta sống gần họ thì sẽ thấy bông trái xác thịt họ bày ra trước mắt mọi người mà chính họ không thể che giấu được khi chúng ta nhìn xem cách đối xử của họ với những người trong gia đình và trong hội thánh họ như là: Bản tánh kiêu ngạo, tham tiền, ham dâm dục, nóng tánh, ganh tị, thiếu kiên nhẩn, bất hiếu với cha mẹ, v.v.

Nếu chúng ta không tôn sùng họ nhưng thích xem nhiều chương trình của họ mà không để nhiều thì giờ tương giao mật thiết với Ngài thì chúng ta cũng đang làm buồn lòng Chúa Thánh Linh và chúng ta cũng đang bị ma quỷ kiện cáo chúng ta trước mặt Ngài là chúng ta đang thần thánh hóa họ đó. Ma quỷ không đọc được tư tưởng chúng ta nhưng chúng nó xem hành động của chúng ta mà kiện cáo chúng ta với Cha của chúng ta trên trời. Cho nên hãy để nhiều thì giờ chạy đến với Chúa Cha mà không đi tìm kiếm những người nhận được ân tứ từ nơi Chúa Cha. Chúng ta hãy chạy đến người cho quà thay vì chạy đến với người nhận được quà mà xin quà.

4-LÀM THỂ NÀO ĐỂ TÌM ĐẾN ĐƯỢC VỚI ĐỨC CHÚA CHA VÀ NHẬN LÃNH ÂN TỨ CỦA CHÚA THÁNH LINH?

-Chúng ta đến với Chúa Cha trong giờ tỉnh nguyện phải chấp nhận xem mình là người tội nhân không xứng đáng được ra mắt Chúa Cha nhưng vì chúng ta chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho chúng ta trên thập tự giá trên đồi gô gô tha khi xưa cho nên hôm nay chúng ta được Chúa Cha tha thứ tội lổi để được trở nên con cái của Ngài và được gọi Ngài là Cha và được vào nơi chí thánh để gặp Chúa Cha và tôn thờ Ngài.
-Chúng ta hãy để nhiều thì giờ tỉnh nguyện, ngồi yên lặng lắng lòng xuống, mở hết tâm linh ra để tìm kiếm Chúa Cha hết lòng, ngồi yên lặng lắng nghe tiếng Ngài phán với chúng ta điều gì? Chúa phán:” Chiên ta nghe tiếng ta.” Nhiều người không thể ngồi yên được 10-15 phút vì tâm trí suy nghỉ vẩn vơ đủ thứ lôi kéo họ đi đâu đâu mà họ không biết họ đang phải ngồi yên lặng để tỉnh tâm mà lắng nghe tiếng phán của Chúa. Hãy tập tành, xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đuổi những ác linh và uế linh không tập chú lôi kéo không cho chúng ta tỉnh tâm cầu nguyện với Ngài. Hãy ráng bỏ nhiều thì giờ tỉnh nguyện hơn, không sớm thì muộn chúng ta sẽ làm được việc ngồi yên lặng hàng giờ với Chúa được.
-Khi chúng ta tập ngồi yên được 15-20 phút hay nữa giờ không lo ra, không buồn ngủ thì chúng ta được tiến bộ tâm linh được một bước rồi. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh linh chỉ ra những điều gì chúng ta có làm Ngài buồn và lắng nghe thì chúng ta sẽ thấy những tội lổi chúng ta làm Ngài buồn sẽ lần lượt được Ngài nhắc đến để chúng ta ăn năn tội lổi của chúng ta hầu cho tâm linh chúng ta được trong sạch, được thánh thiện hơn mổi ngày càng giống Chúa Jesus nhiều hơn.
-Tiếng của Chúa Thánh Linh không phải nói chuyện lớn tiếng mà tai chúng ta nghe được đâu nhưng tiếng Thánh Linh hay tiếng Chúa là những ý nghỉ thoáng qua trong tư tưỡng chúng ta mà chúng ta không bao giờ nghỉ đến, nhưng những ý đó là của Ngài. Ngài nhắc tội lổi chúng ta bảo chúng ta ăn năn, Ngài vùa giúp chúng ta hãy đề phòng những việc nầy việc nọ nguy hiểm cho tánh mạng chúng ta, Ngài dạy dổ chúng ta cần phải làm gì, v.v. Tiếng Chúa khác hơn tiếng của cái tôi xác thịt của chúng ta. Cái tôi chúng ta thường thoáng ra những ý nghỉ tiêu cực làm cho chúng ta buồn, hay tự ti mặc cảm về tội lổi chúng ta làm. Còn tiếng của ma quỷ thì cám dổ chúng ta phạm tội với Chúa, với người.
-Phải tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp được Ngài. Ngồi yên lặng tập chú xin Chúa Thánh Linh trói buột ba phần tâm linh, tâm hồn, thân xác lại thành một mà lắng lòng yên lặng lắng nghe tiếng Ngài. Ngài sẽ trả lời cho những ai thành thật tìm kiếm Ngài cách hết lòng. Con đường theo Chúa rất là hẹp, phải bỏ hết tất cã mà theo Ngài. Chúa Jesus nói: Mathi-ơ 16:25:” Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Hãy quên mình đi và trao hết tâm linh, tâm hồn thân xác cho Ngài như thức hương có mùi thơm trình dâng cho Chúa Cha thì Ngài vui lòng lòng nhận lấy.
-Chúng ta cũng có thể kiêng ăn, cầu nguyện, hạ mình xuống để tìm kiếm Ngài cách hết lòng thì Ngài rất vui lòng bày tỏ cho chúng ta biết những gì chúng ta cầu hỏi Ngài. Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm mặt Ngài và yêu Ngài cách hết lòng thì Ngài sẽ yêu chúng ta lại như cách chúng ta yêu Ngài. Nếu chúng ta cứ ở trong Ngài thì chúng ta xin mọi điều mình muốn thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin ân tứ Thánh Linh để làm công việc Ngài kết quả tốt đẹp hơn thì Ngài cũng sẽ không tiếc gì mà ban cho chúng ta tùy theo lượng đức tin của chúng ta.
-Chúng ta không cần có người nào làm trung gian giửa chúng ta với Chúa để chúng ta gặp Ngài nếu chúng ta biết cách tìm kiếm Ngài cách hết lòng. Hãy xem bài số 29 trong trang nầy có chỉ dạy chúng ta dọn sạch lòng để gặp Đức Chúa Cha và nhiều người đã áp dụng được kết quả tốt.

Hy vọng bài nầy sẽ giúp mổi người trong chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời biết rỏ ý muốn của Ngài là thể nào để không làm buồn lòng Ngài mà tiến xa hơn trên con đường thuộc linh không bị kẻ thù nghịch Ngài ngăn trở chận đường cản trở chương trình của Chúa Cha trên đời sống của chúng ta hầu chúng ta tiến đến mục đích Ngài muốn trên đời sống tâm linh chúng ta cách mau chóng hơn hầu dắt đưa nhiều linh hồn tội nhân đến với Ngài. Bàn chân người rao giãng tin lành là tốt đẹp biết bao! Phần thưỡng trên thiên đàng và trên đất nầy của họ sẽ lớn lắm nếu họ biết vâng theo tiếng gọi của đấng tạo hóa tạo dựng ra họ mà làm theo cách hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement