7-THIÊN SỨ

angels7-THIÊN SỨ


Chúng ta thường nghĩ rằng con người là vật sáng tạo cao cả nhất của Thượng Đế. Thật ra ở giữa Thượng Đế và loài người có một loài thọ tạo khác cao hơn chúng ta, đó là các thiên sứ. Sách Hê-bơ-rơ 2:7 viết, “Thượng Đế tạo con người hơi thấp hơn các thiên sứ một ít” Như thế chúng ta thấy thiên sứ do Thượng Đế tạo nên.

Các thiên sứ được tạo nên lúc nào thì Thánh Kinh không đề cập nhưng chúng ta có thể căn cứ theo sách sáng thế ký chương 1,2 mà ức đoán rằng các thiên sứ được dựng nên trước khi Thượng Đế tạo nên vũ trụ và loài người.

Làm thế nào chúng ta biết chắc có thiên sứ? Thánh kinh nhiều lần đề cập đến thiên sứ. Đặc biệt Chúa Giê-xu và thánh Phao-lô nói rất nhiều về thiên sứ.

I. Sự hiện hữu của thiên sứ

A. Do sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu

Trong Ma-thi-ơ 18:10 Ngài nói, “Ta bảo cho các con biết là những thiên sứ của chúng nó lúc nào cũng ở cạnh Cha ta trên thiên đàng.”

Trong Lu-ca 15:10 Chúa Giê-xu cũng nói là “Các thiên sứ và Thượng Đế sẽ hân hoan khi một tội nhân ăn năn.”

B. Do sự dạy dỗ của Phao lô và các sứ đồ khác

Trong thơ II Tê-sa-lô-ni-ca Phao lô viết, “…Chúa Giê-xu hiện ra trong đám lửa hừng từ thiên đàng cùng với đoàn thiên sứ hùng hậu của Ngài.” Còn Phi-e-rơ cũng nói, “Nay Ngài đã trở về thiên đàng, ngồi bên phải Thượng Đế và đang cai quản các thiên sứ…” (I Phia-rơ 3:22)

II Bản chất của thiên sứ

A. Thiên sứ là vật thọ tạo của Thượng Đế

Sách Cô-lô-se 1:16 viết, “Qua quyền năng Chú Cứu Thế, muôn vật được thành hình: vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được…Tất cả đều được tạo nên qua Chúa Cứu Thế và vì Chúa Cứu Thế.”

B. Thiên sứ là thần linh

Hê-bơ-rơ 1:14 viết, “Các thiên sứ là thần linh hầu việc Thượng Đế…” Tuy là thần linh nhưng đôi khi thiên sứ hiện ra với hình dạng con người như trường hợp thiên sứ hiện ra cùng vợ của Ma-nô-a, mẹ Sam-sôn (Quan án 13:3) và thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra báo tin cùng Ma-ri về việc Chúa Giê-xu sinh ra (Lu-ca 1:26)…

C. Thiên sứ không có tính phái

Không như con người, thiên sứ không có phái nam hay phái nữ nghĩa là không thể kết hôn hay sản sinh được. Tuy nhiên theo Thánh Kinh cho biết, khác với con người, thiên sứ có sự sống bất diệt trên thiên đàng.

D. Thiên sứ rất hùng mạnh và khôn ngoan nhưng không phải có sức mạnh hay trí hiểu biết vô hạn

Thi-thiên 103:20 viết, “Hỡi các thiên sứ của Thượng Đế, là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài…” Sách Ê-sai 37:36 ghi lại chuyện thiên sứ của Chúa giết một trăm tám mươi lăm ngàn lính A-xy-ri trong một đêm.

E. Các thiên sứ có đẳng cấp và ngạch trật

Trong sách Giu-đe chúng ta đọc về thiên sứ trưởng Mi-chen giành xác Mô-se. Trong Lu-ca 2 chúng ta đọc thấy một đoàn thiên sứ rất đông họp với thiên sứ đầu tiên ca vang lời chúc tụng Thượng Đế khi Chúa Giê-xu giáng sinh.

F. Con số của các thiên sứ

Hê-bơ-rơ 12:22 nói đến “hằng ngàn thiên sứ hân hoan nhóm họp.” Sách Nê-hê-mi 9:6 nói đến “vô số cơ binh trên trời.” Như thế con số thiên sứ không ai biết được. Chúng ta chỉ có thể nói là vô số.

III Vai trò và nhiệm vụ của thiên sứ

A. Ở trên trời

Ca ngợi Chúa và phục vụ Ngài (Ê-sai 6). Khải thị 5:11 cho thấy hàng ngàn hàng vạn thiên sứ kêu lớn lên rằng “Chiên Con đã bị giết đáng nhận quyền năng…”

B. Vai trò trên đất

Hướng dẫn, giữ gìn các con cái Chúa. Sứ đồ 8:26 cho thấy một thiên sứ Chúa chỉ bảo cho Phi-líp đi tìm hoạn quan Ê-thi-ô-bi để giảng đạo cho ông ta. Cũng trong Sứ-đồ 12:6-10 cho thấy một thiên sứ đã giải cứu Phia-rơ ra khỏi ngục.

Thiên sứ cũng chứng nhân trong khi hội thánh Chúa chiến đấu với tội ác (I Cô 4:9)

Các thiên sứ cũng sẽ cùng với Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại lần thứ nhì để phân chia người tốt và nggười xấu (Ma 25:31-32), đề thi hành án phạt của Thượng Đế đối với người ác (Ma 13:39-42) Sách Khải thị ghi rõ những sự kiện kinh hoàng mà các thiên sứ sẽ làm vào ngày tận thế.

IV. Sự sa ngã của một số thiên sứ

Tất cả các thiên sứ được dựng nên rất tốt. Cũng như con người, thiên sứ có ý chí tự do chứ không phải là những người máy. Chính vì ý chí tự do đó mà một số thiên sứ đã sa ngã và phạm tội nghịch cùng Thượng Đế. Sách II Phia-rơ 2:4 viết “Khi các thiên sứ phạm tội, Thượng Đế chẳng để họ yên mà không trừng phạt…” Giu-đe 6 nói đến “Các thiên sứ không giữ địa vị quyền hành mà rời bỏ chỗ của mình thì Chúa nhốt họ trong nơi tối tăm, xiềng đời đời chờ ngày xét xử lớn.”

Nguyên nhân phạm tội của các thiên sứ có thể do tự phụ và kiêu căng (Ê-xê-chiên 28). Điển hình là Sa-tan, nguyên là một thiên sứ trưởng.

Khi sa ngã thì các thiên sứ ấy chống lại mục tiêu của Thượng Đế (Đa-niên 10:10-14), làm khốn khổ con cái Chúa (Lu-ca 13:16), cản trở cuộc sống thiêng liêng của con cái Ngài (E6ph 6:12) và tìm cách dỗ dành những người được cứu để họ xa lìa Chúa (I Sam 28:7-20)

Thánh Kinh cho thấy khi thiên sứ phạm tội thì sẽ không có phương cách cứu chuộc nào như phương cách cứu rỗi Thượng Đế dành cho con người. I Cô-rinh 6:3 cho thấy chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ.

Câu hỏi cho chương 6: Thiên sứ

1. Ai dựng nên thiên sứ?
2. Thiên sứ cao hơn hay thấp hơn địa vị con người?
3. Làm sao chúng ta biết có thiên sứ?
4. Kể ra ít nhất ba bản chất của thiên sứ.
5.Thiên sứ có ngạch trật không? Ai là thiên sứ trưởng?
6.Thiên sứ là người hay là thần linh?
7. Vai trò của thiên sứ ở trên trời là gì?
8.Vai trò của thiên sứ dưới đất là gì?
9. Thiên sứ có thể sa ngã không? Tại sao?
10. Khi các thiên sứ sa ngã thì họ làm gì? (Kể ra ít ra là 3 điều mà những thiên sứ sa ngã làm nghịch lại con cái Chúa)

 

 

Advertisement