1-Ðức Chúa Trời

godÐức Chúa Trời

1. Ðức Chúa Trời là ai?

Ðức Chúa Trời là Ðấng tạo thành trời đất, vạn vật, loài người và bảo tồn tất cả.

Chúng ta đã từng tôn xưng Ngài là Ðấng Tạo Hóa, là Thượng Ðế, là Ông Trời.

Ôi! chỉ một mình Chúa là Ðức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa” (Nê-hê-mi 9:6).

2. Ðức Chúa Trời từ đâu mà có?

Ngài là Ðấng Tự Hữu và Hằng Hữu, vốn có từ trước vô cùng và còn cho đến đời đời vô tận. Ngài là Ðầu Tiên và Cuối Cùng, Ngài là Ðấng Ðời Ðời.

Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải huyền 1:8).

3. Ðức Chúa Trời ở đâu?

Cùng một lúc, Ngài ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Ngài là Ðấng Toàn Tại.

Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm-giữ tôi” (Thi Thiên 139:8-10).

4. Người ta có thể thấy Ðức Chúa Trời không?

Chúng ta có con mắt của thân thể và con mắt tâm linh, cũng gọi là con mắt của lòng. Con mắt của thân thể để thấy những sự vật hữu hình, con mắt của  tâm linh để thấy những sự vật vô hình, Ðức Chúa Trời thực hữu trong cõi tâm  linh nên con mắt của tâm linh, của lòng mới thấy được Ngài, mới nhận biết sự hiện diện vinh quang của Ngài.

Cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Ðấng Christ, là ảnh tượng của Ðức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:4).

Vì Ðức Chúa Trời, – là Ðấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! – đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Ðức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Ðức Chúa Jêsus Christ.” (2 Cô-rinh-tô 4:6)

Ðời xưa để mặc khải cho loài người, Ðức Chúa Trời đã hiện ra trong chiêm  bao, bằng dị tượng hoặc thiên sứ, song không ai thấy được chính mình Ngài. Vì vậy, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Ðức Chúa Trời đã mượn hình thể con người mà giáng thế, nên trong thời đó có người đã thấy, đã nghe, đã rõ được Ðức Chúa Trời.

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).

5. Ðức Chúa Trời có mấy ngôi?

Ðức Chúa Trời có ba ngôi: ChaCon và Thánh Linh. Không phải có ba Ðức Chúa Trời, song Ba Ngôi bình đẳng, hiệp nhất hoàn toàn. Xin lưu ý:

a.  Từ ngữ “chúng ta” trong các câu:

Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất” (Sáng Thế Ký 1:26).

Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng” (Sáng Thế Ký 3:22).

b.  Có ba lần chúc phước:

Cầu xin Ðức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Ðức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Ðức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi” (Dân số Ký 6:24)!

c.  Có ba lần tôn vinh “Thánh Thay”:

Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Ðức Giê-hô-va vạn-quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” (Ê-sai 6:3)

d.  Có Ba Ngôi hiện diện:

Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:16).

e.  Có Ba Ngôi cộng tác:

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19),

f.  Có Ba Ngôi ban phước:

“Nguyền xin ơn của Ðức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Ðức Chúa Trời, và sự giao thông của Ðức Chúa Trời ở với anh em hết thảy!” (2 Cô-rinh-tô 13:13)

6. Ðức Chúa Trời là Ðấng thế nào?

Ngài là Ðấng vô cùng kỳ diệu, vượt hẳn trí tuệ loài người:

a.   Ðấng Thần Linh

“Ðức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24).

b.  Ðấng Tự Hữu và Hằng Hữu

“Ðức Chúa Trời phán rằng: Ta là Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ -ra-ên như vầy: Ðấng Tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô 3:14).

c.  Ðấng Toàn Năng

“Bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37).

d.  Ðấng Toàn Tri

“Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Ðức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự” (1 Giăng 3:20).

e.  Ðấng Toàn Tại

“Ðức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Ðức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?” (Giê-rê-mi 23:24)

Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo-đàng và sự nằm-ngủ tôi, Quen biết các đường-lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Ðặt tay Chúa trên mình tôi…. Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!” (Thi-thiên 139:1-6).

Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm-giữ tôi. Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa” (Thi Thiên 139:7-12).

f.  Ðấng Bất Biến

Ðức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8).

g.  Ðấng Nhân Ái

Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Ðức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (1 Giăng 4:8-9).

h.  Ðấng Thành Tín

“Ðấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24).

i.  Ðấng Chí Thánh

“Hãy nên thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16).

j.  Ðấng Chí Tôn

“Vua các dân đều nhóm nhau lại Ðặng làm dân Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham; Vì các khiên của đất đều thuộc về Ðức Chúa Trời; Ngài được tôn chí cao” (Thi Thiên 47:9).

k.  Ðấng Chí Công

“Công việc của Hòn Ðá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Ðức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực” (Phục Truyền luật lệ ký 32:4).

l.  Ðấng Chí Ðại

“Vì Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần” (Thi Thiên 96:4).

7. Nhờ đâu biết được Ðức Chúa Trời như vậy?

Nhờ ba nguồn: Lương tâm, vũ trụ và Kinh Thánh

a.  Lương tâm

Nhờ có lương tâm là một bản năng thiên phú mà con người không cần ai dạy, tự nhận biết Ðức Chúa Trời.

“Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình” (Rô-ma 2:15).

b.  Vũ trụ

“Bởi công việc, người ta biết tài ông thợ.” Cả vũ trụ vô hạn, tuyệt diệu, trật tự chứng minh phải do một Ðấng Vĩnh Hằng, Toàn Tri, Toàn Năng, Toàn Tại dựng nên nó. Ðấng đó chính là Ðức Chúa Trời.

“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải-tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi Thiên 19:1).

c.  Kinh Thánh

Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về Ðức Chúa Trời.

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16).

8. Chúng ta phải có thái độ nào đối với Ðức Chúa Trời?

Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời, chỉ thờ và phục vụ một mình Ngài mà thôi (Mác 12:30)

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10).

Câu gốc của bài học :

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12: 30)

“Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:10b)

LESSON 1: WHO IS GOD?

1. Who is God?
God is the creator of heaven and earth, of all things, of man, and of all things.
We have proclaimed Him as the Creator, the Lord, the Almighty God!
“Oh! God alone is Jehovah is unique. God created the heavens, and the heavens of the heavens, and all his armies, and the earth, and all that is upon it, the sea, and all that is beneath it; the heavens worship God “(Nehemiah 9: 6)”

2. Where did God come from?
He is the Self and the Eternal, which is infinite and everlasting. He is the Beginning (Alpha)and the Last (Omega), He is the One.
“God is the One who is and who is coming, the Almighty, who says,” I am the Alpha and the Omega.”(Revelation 1: 8)

3. Where is God?
At the same time, He is everywhere in the universe. He is the One.
“If I go up to heaven, you are there; if I am in the shadow, you are there. If I take the wings of the dawn, I will pass through at the last of the sea, where thy hand shall lead me, and thy right hand shall hold me “(Psalm 139: 8-10).

4. Can one see God?
We have the eyes of the body and the spiritual eye, also called the eye of the heart. The eyes of the body to see the visible things, the eyes of the spirit to see the invisible things, God is in the spiritual realm, the eyes of the spirit, the new heart to see him aware of his glorious presence.
“For the unbelievers the goddess of this world has blinded their hearts, so that they may not see the glory of the gospel of Christ, the image of God” (2 Corinthians 4: 4).
“For God, the one who says, The light shines out in darkness. – to make his light shine in our hearts, that the knowledge of the glory of God may be enlightened in the sight of Jesus Christ “(2 Corinthians 4: 6).
In the old days, to revelation to men, God appeared in a dream, by an image, or by an angel, but no one could see him. Therefore, the Second Person of the Trinity (Jesus Christ) has borrowed the human form from the beginning, so that at that time some one has seen, heard, and made known to God.
“The Word became flesh, in our midst, full of grace and truth; we have seen his glory, as the glory of the one and only Son from the Father “(John 1:14).

5. How many have God?
God has three: the Father, the Son, and the Holy Spirit. There are not three Gods, but the Three in One God called the Trinity is equal, totally united. Please note:
a. The term “us” in the sentences:
“Let us make man in his image, and in his image, to govern the fish of the sea, and of the fowl of the air, and of the cattle, and of the creeping things of the earth, and of the whole earth. (Genesis 1:26).
“The Lord God said,” Behold, for the distinction of good and evil, man is like an ox; Now, let us observe, that men’s hands are raised, that they also may eat of life, and live eternally “(Genesis 3:22).
b. There are three blessings:
“The Lord bless you and keep you! May The Lord shine His face upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace “(Numbers 6:24).
c. There are three times honored “Holy! Holy! Holy!”:
“The seraphim together cried out,” Holy, holy, holy is The Lord Almighty! The land is full of His glory “(Isaiah 6: 3).
d. There are three persons present:
“As soon as he was baptized, Jesus came out of the water; And suddenly the heavens were opened; and he saw the Spirit of God coming down like a dove, and upon him. And immediately a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, who is pleased with me “(Matthew 3:16).
e. There are three collaborators:
“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost” (Matthew 28:19).
f. There are three Blessed:
“The grace of Jesus Christ, the love of God, and the communications of God with you all” (2 Corinthians 13:14).

6. What is God?
He is extremely wonderful, transcends human wisdom:
a. The Spirit
“God is god, so those who worship him must worship in spirit and in truth” (John 4:24).
b. Self and Self
“And God said, I am the Everlasting One; Then he said, “Speak unto the children of Israel, saying, Send me to you self-sent One” (Exodus 3:14).
c. The Almighty
“Because nothing is impossible with God” (Luke 1:37).
d. The Whole
“For if your heart condemns you, then God is greater than your heart, and you know all things” (1 John 3:20).
e. The Whole One
“Can a man hide himself in secret places, and see not? “Are not I filled with the heavens and the earth?” (Jeremiah 23:24)”Lord God, you have searched me, and you know me. God knows when I sit, when I get up; God knows my ideas. You judge my paths and my sleep, and know my paths. For the word is not on my tongue, Lo, God, He knows all things. God covers me behind and in front, Put my hand on you …. This knowledge, so wonderful to me, Tall to change me not up to date “(Psalm 139: 1-6).
“Where will I go from God? Where will I hide from God? If I go to heaven, you are there, if I am in the shadow, you are there. If I take the wings of the dawn, I will pass through at the end of the sea, where thy hand shall lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, The darkness shall cover me, And the light that is about me shall be darkness, And darkness itself shall not be hidden from thee, And the night shineth as the day, And the darkness as the light. for the Lord “(Psalm 139: 7-12).
f. “Jesus Christ is the same yesterday, today and forever” (Hebrews 12:13).
g. The one who loves does not know God; for God is love. The love of God is revealed in this: God sent his only Son into the world, that we might live through him “(1 John 4: 8-9).
h. The Messiah, who called you faithful, will do it “(1 Thess. 5:24).
i. “Be holy, for I am holy” (1 Pet. 1:16).
j. “The king of the people is gathered together to be the people of God of Abraham; For the shields of the earth are of God; He is highly esteemed “(Psalm 47: 9).
k. “The work of the Rock is complete; For His ways are righteous. He is faithful and innocent. He is righteous and righteous “(Deuteronomy 32: 4).
l. “For the Lord is great, and he is worthy of praise; He is the greatest of all gods “(Psalm 96: 4).

7. How did God know that? Thanks to three sources: Conscience, the universe and the Bible
a. Conscience Consciousness is an inherent instinct that humans do not need to teach, to know God. “They show that what the law teaches is written in their hearts: their own conscience testifies to the law, and their thoughts when they accuse themselves, when they defend themselves” (Romans 2:15). ).
b. Cosmic “By work, one knows the craftsman’s workmanship.” The whole universe is infinite, wonderful, orderly proven by an eternal, universal, omnipotent, all creation. That is God. “The heavens declare the glory of God, and the heavens declare the work of his hands” (Psalm 19: 1).
c. The Bible tells us about God.
“All Scripture is from God, and is good for teaching, for reproach, for correction, for teaching righteousness” (2 Timothy 3:16).

8. What attitude should we have toward God? We must always love and love the Lord God, worshiping and serving Himself. (Mark 12:30)
Jesus said to him, : Come out, Satan! For it is written, “You must worship the Lord your God, and serve Him only” (Matthew 4:10).
The root of the lesson: “You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.” (Mark 12:30) God: “You must worship the Lord your God, and serve Him only” (Matthew 4: 10b).
( Research artile)

Below are some animation videos explaining the Kingdom of God for easy understanding:

1-https://www.youtube.com/watch?v=fzYRQYLIwaE

2-https://www.youtube.com/watch?v=HPXt8253IYA

3-https://www.youtube.com/watch?v=a6TYNOjN3RM

4-https://www.youtube.com/watch?v=CFrG8X7jvcI

5-https://www.youtube.com/watch?v=WglawqzSXdg&t=29s

Advertisement