Manna and Living Waters Ministries (Manna và Nước Hằng Sống)

Untitled1
This is a not-for-profit religious organization created by a group of people living under the guidance of God, the Father, Jesus, Son of the Living God, and the Holy Spirit, helping those in need to get rid of  sins, slaves of evil spirits, God’s enemies (spiritual and physical diseases) that they may need or not need to find a leader or any religious organization at all . They can find by themselves the way to return back to their Creator, Father God. All of us are doing volunteer work and not asking for money from anyone.  We do not raise any money to support us at all because we believe in God’s help to provide us with the full range of needs.   We believe that God will provide all support for our ministry so that we will also help those in need worldwide. We believe that all the riches in this world belong to our Lord God and He will bless us abundantly for this ministry by His glory! Amen!
The contents of this page include tutorials beginning from Lesson 1 to Lesson 70. This page will give you all the basic tools and knowledge you need for daily Christian life and to help yourself find your way, the basic understanding and the knowledge of the Bible. Thus, it will help you set free yourself from all the bondage of the devil in the sins that you have done in the past. You may not need any other religious leaders to help you to return to your Father’s house like in the story of the prodigal son going to the Father’s house in the Bible. God will be your Father, Jesus Christ will be the bridge to bring sinners back to reconcile with God, and the Holy Spirit will be the one to guide you to repent of all sins. Whoever seeks God as their Savior and wants to open his heart to receive Jesus into their lives for the first time will be able to be restored by the Living Father God through the Blood of Jesus, with repentance through conviction of sin by the Holy Spirit. They will be liberated by the Father God from the enslavement of sin and oppression of the power of the darkness and the devil and of all the passion of the flesh in this world. This is a great program, a wonderful work of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the Holy Trinity reunites with the purpose of helping salvation for all sinners around the world, regardless of race or color, irrespective of whether the class is poor or rich in society. Everyone can seek to worship their Creator, the powerful and wonderful Father of life. Try it for free today, then you will notice a miraculous change in your life, a burden on your shoulders will fall, giving way to a happy new life with peace and harmony coming to you. You will become a new creation, a born again person in the Holy Spirit.  You will regret why you did not come back to God sooner. Our father is really awesome!

Đây là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận được tạo ra bởi một nhóm người sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Cha, Chúa Giê Su, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, và Chúa Thánh Linh, giúp đỡ những người cần được giải thoát khỏi mọi nô lệ cho tội lổi, nô lệ cho ma quỷ, kẻ thù của Đức Chúa Trời (bệnh tâm linh và thể xác) mà họ có thể cần hay không cần đi tìm một nhà lãnh đạo hoặc tổ chức tôn giáo nào hết. Họ có thể tự mình đi tìm và quay về lại với Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Cha của họ. Tất cả chúng tôi đang làm công việc tình nguyện và không xin tiền một người nào hết, chúng tôi cũng không gây quỹ để hỗ trợ vì chúng tôi tin tưởng vào sự giúp đỡ của Chúa để cung cấp cho chúng tôi đầy đủ nhu cầu hàng ngày và chính Chúa sẽ tài trợ cho chức vụ của chúng tôi và chúng tôi còn có thể giúp đỡ cho những người có nhu cầu trên toàn thế giới nữa. Chúng tôi tin rằng tất cả sự giàu có trên thế giới này đêu thuộc về Chúa của chúng tôi và Ngài sẽ ban phước cho chúng tôi cách dư thừa cho chức vụ này bởi sự vinh hiển của Ngài! Amen!
Nội dung của trang này gồm những bài chỉ dẩn bắt đầu từ bài số 1 đến bài 70.  Trang nầy  sẽ cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cơ bản và kiến ​​thức bạn cần cho đời sống Cơ đốc nhân hằng ngày và để giúp chính mình bạn tìm được đường đi, nước bước và những vủ khí trong Kinh Thánh hầu giúp bạn tự giải phóng bạn được ra khỏi tất cả các sự trói buộc của ma quỷ trong những tội lỗi mà bạn đã làm trong quá khứ mà có thể bạn không cần đến bất kỳ sự trợ giúp của người lảnh đạo tôn giáo nào khác để trở về nhà Cha của bạn như câu chuyện đứa con hoang đàng tìm về nhà Cha trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời sẽ là Cha của bạn, Đức Chúa Jêsus Christ sẽ là cây cầu nối dắt đưa những kẻ có tội trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh sẽ là người hướng dẫn bạn ăn năn mọi tội lổi. Bất cứ ai tìm kiếm Đức Chúa Trời là Đấng cứu thế của họ và muốn mở lòng ra sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jesus vào cuộc đời của họ lần đầu tiên sẽ có thể được Chúa Cha Hằng Sống giải cứu qua dòng Máu của Chúa Giêsu, với sự ăn năn qua sự xác tín tội lỗi bởi sự cáo trách của Chúa Thánh Linh. Họ sẽ được Chúa Cha giải phóng ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lổi và sự áp chế của quyền lực của sự tối tăm, của ma quỷ và của tất cả mọi sự ham mê của xác thịt trên thế gian nầy. Đây là một chương trình vỉ đại, một tác phẩm tuyệt vời của Đức Chúa Cha, Đức Chúa con và Đức Thánh Linh, Ba Ngôi Thiên Chúa gọp lại có mục đích giúp cho sự cứu rỗi cho tất cả những tội nhân trên toàn thế giới không phân biệt chủng tộc hay màu da, không phân biệt thành phần giai cấp nghèo hay giàu trong xã hội. Mọi người hãy mau mau tìm đến tôn thờ đấng Tạo Hóa của mình là Đức Chúa Cha hằng sống đầy quyền năng. Hãy thử nghiệm miễn phí hôm nay, rồi bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi kỳ diệu trong đời sống bạn, một gánh nặng trên vai bạn sẽ rớt xuống, nhường chổ cho một thân thể nhẹ nhàng thoải mái, và một đời sống mới vui vẽ bình an sẽ đến với bạn.  Bạn sẽ được sanh lại bằng Đức Thánh Linh, và bạn sẽ hối tiếc là tại sao bạn lại không đến với Ngài sớm hơn. Cha của chúng ta thật trên cã tuyệt vời!
Advertisement