BÀI SỐ 17: NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI ĂN NĂN KHƯỚC TỪ CHO NGƯỜI TIN CHÚA CÓ GỐC ĐẠO CÔNG GIÁO

NHỮNG BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH:

BÀI SỐ 17: NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI ĂN NĂN KHƯỚC TỪ CHO NGƯỜI TIN CHÚA CÓ GỐC ĐẠO CÔNG GIÁO

Giăng 4:23-24 :”Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy. 24 Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy.”

Hôm nay tôi xin bổ túc bài viết có nói về rất nhiều điều người đạo Công Giáo làm không có trong Kinh Thánh. Những điều nầy có tà linh trong đó. Các bạn hãy thử ăn năn làm theo cách 5 ngón tay sẽ đuổi ra được một đống quỷ trong những gì liệt kê ra dưới đây:

I-CÁCH ĂN NĂN KHƯỚC TỪ TỘI LỔI 5 NGÓN TAY : (Học thuộc lòng và áp dụng cho mổi tội lổi hay mổi nhóm tội lổi)

1-NGÓN CÁI: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con thú nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .

2- NGÓN TRỎ: Hôm nay con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá đền tội cho con rồi

3- NGÓN GIỮA: Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa

4- NGÓN ẤP: Kể từ hôm nay, con ăn năn khước từ tội lổi này và con hứa với Cha là con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con quay đầu lại 180 độ kể từ ngay hôm nay.

5- NGÓN ÚT: Đuổi tà linh, nói với chúng nó rằng: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

II-NHỮNG NHÓM TỘI LỔI CẦN PHẢI ĂN NĂN KHƯỚC TỪ THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

1-TƯỢNG: Mẹ Maria, tượng Chúa Cha, tượng Chúa Jesus, tượng các thánh (thờ ông thánh nào phải gọi tên lên khước từ ông thánh đó), tượng bà thánh Đế, tượng ông thánh Giuse, tượng thập tự giá Chúa Jesus bị đóng đinh, tượng ông thánh Lê Tùy, tượng phật bà quan âm, tượng thánh An-tôn, tượng hình nhân, tượng ảnh thập tự giá và mẹ Maria, tượng con rùa, tượng phật, tượng khổng tử Mạnh, tượng con hạt, tượng vua Trần, tượng Tê-rê-sa, và tất cả tượng nào bạn có thờ nó.

2-Đọc sách kinh đạo công giáo (kinh 10 điều răn chỉ có 9 điều trong kinh thánh, điều răn thứ nhất không có trong sách kinh đạo công giáo), kinh kính mừng mẹ Maria, và những kinh Công Giáo khác nào mà bạn từng có và đọc.

3-Những tà linh liên hệ đến đạo công giáo: lần chuổi mân côi, ăn bánh thánh, uống huyết Chúa, rảy nước thánh làm lể báp tem, lể tro, lể chay, lể các thánh Nam, lể các thánh nữ, lể các thánh, lể các linh hồn, lể mình mẩu thánh, lể làm phép xác, lể rảy nước thánh trên mộ, lể cầu hồn, tin có ngục luyện tội, tin mẹ Maria đồng trinh suốt đời, gọi các Cha (ông), nhạc công giáo hát thờ mẹ Maria, làm dấu thánh giá, làm lể báp tem lúc còn em bé, lể báp tem lúc 12 tuổi, lể làm các phép thánh v.v.

4-Cầu nguyện với các thánh, cầu mẹ Maria, lạy bà Chúa, lạy mẹ Chúa con, lạy nữ vương trên trời.

5-Gọi người trên thế gian là cha thuộc linh (Mathi-ơ 23:9) vì chúng ta có Cha trên trời rồi. Chúng ta có cha phần xác của chúng ta gọi bằng cha nhưng chúng ta không xem ông cha công giáo ngang hàng với Cha trên trời.

6-Khước từ các tà linh người đạo công giáo thờ dưới đây:

-Tà linh đến từ ông giáo hoàng (vì ông đứng ngang hàng với Chúa và ông phán gì như là Chúa phán)

-Tà linh giả danh Chúa chữa lành

-Tà linh nói chuyện với người cỏi âm

-Tà linh viên ngọc

-Tà linh thanh kiếm

-Tà linh vòng bảo vệ

-Tà linh cầu nửa

-Tà linh đồng hồ thời gian

-Tà linh bản thân

-Tín điệp quá khứ, điệp hiện tại, điệp tương lai,

-Tà linh trong các bạn đi tu

-Tà linh làm mưa, làm nắng được

Mong các bạn nào người Công Giáo muốn tìm đến Chúa thật lòng hãy mau ăn năn khước từ những tội lổi kể trên để gặp được Chúa, được cứu rổi linh hồn, được có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng mới là điều đáng làm. Nếu bạn muốn dọn hết sạch những rác rến tội lỗi khác nữa thì hãy làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA áp dụng và làm theo hầu được nhận lãnh Thánh linh vào lòng và được vé vào nước thiên đàng. Theo đạo giáo nầy đạo giáo nọ chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Phải tìm kiếm sự tái sanh, có dấu ấn cảu Chúa Thánh Linh trong lòng là vé vào nước thiên đàng mới là điều chính cần phải theo. Muốn thật hết lòng. Amen.

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)

Advertisement