BÀI SỐ 16: ĐẠO TIN LÀNH VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG PHẦN TÂM LINH

BÀI SỐ 16: ĐẠO TIN LÀNH VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO

Đối với người không biết đạo Chúa nhìn vào thì tưởng đạo nào cũng là đạo Chúa Jesus, theo đạo nào cũng được. Nhìn kỷ sẽ thấy một sự khác biệt rất to lớn trong hai giáo hội nầy. Nếu nói về nguồn gốc thì từ sau khi Chúa Jesus về trời đạo Chúa có nguồn gốc từ Giáo Hội Công Giáo Roma. Nhưng đến năm 1521, Martin Luther, một tu sĩ công giáo khởi phát cuộc cải cách tôn giáo vì tìm thấy 95 điều giáo hội làm sai trong Kinh Thánh, tách rời ra khỏi giáo hội Công giáo và thành lập Giáo Hội Luther, và sau đó nhiều giáo hội Công Giáo tại Âu Châu cũng có nhiều người khác bắt đầu tách ra khỏi giáo hội và lập ra nhiều giáo phái Tin Lành khác nhau. Phải có mấy trang giấy mới viết cho đủ, nhưng dưới đây tôi sơ lượt một số điểm giống nhau va những điểm khác nhau giữa hai đạo nầy.

I-NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU

-Họ xây cất nhà thờ thờ Chúa rất lớn nhìn bề ngoài giống nhau, có phần hơi khác khi nhìn kỷ hơn, nhưng bên trong thì khác hẳn.

-Cã hai nhóm người đều đi nhà thờ mổi sáng chúa nhật, ăn mặc chỉnh tề để đi nhóm lại thờ phượng Chúa nghe người cấp trên giãng dạy, đọc kinh thánh, và cầu nguyện.

-Họ cũng tin vào Chúa Jesus nhưng cách hành đạo khác nhau

-Có một số ít tín hửu công giáo gặp được Chúa va được biến đổi có đời sống mới

-Họ đi ra tìm kiếm người ngoại đạo truyền giãng đạo Chúa của mình.

-Họ đoc chung một quyển Kinh Thánh nhưng Kinh Thánh Công giáo có thêm các sách trong quyển Kinh Thánh của họ như là: Macabê 1, Maca bê 2, Tôbia, Giuditha, Aica, Barúc.

II-NHIỀU ĐIỂM KHÁC NHAU:

1-Tổ chức: Giáo hội có trên toàn thế giới 1.29 tỉ người dưới quyền của Giáo Hoàng đương chức được giáo hội phong lên trọn đời cho đến khi chết. Hiên tại là giáo hoàng tên Francis sống tại thành phố La Mã, đucợ các giáo dân xem ngang hàng với Chúa Cha. Ông phán gì thì cã mọi giáo dân trên toàn thế giới phải tuân theo lênh của ông. Bên dưới là các Cha Cố , các sơ, cùng nhóm giáo dân. Giáo Hội Tin Lành trên thế giới gồm khoảng 800 triệu tín đồ. Tổ chức của họ như các nhóm bất vụ lợi phía trên có Giáo Hạt Trưỡng và Phó Hội Trưỡng (President và Vice President) bầu cử mổi 4 năm một lần. Bên dưới thì có các Mục sư, truyền đạo (những người mục su thực tập). Có rất nhiều nhóm Tin Lành khác nhau: Giám Lý (Methodist); Tin Lành Luther; Tin Lành Truyền Thống (CMA), Tin Lành Tự Do; Báp tít, Trưỡng Lão, Ân tứ, Phúc Âm Toàn vẹn, Ngủ tuần v.v.)

2-Nhà thờ: Phía ngoài nhà thờ công giáo thường có thần tượng và bên trong cũng rất khác biệt vì có rất nhiều thần tượng (Chúa Jesus, mẹ Maria , các thánh, v.v.) bên trong. Trong lúc đó nhà thờ Tin Lành thì bên trong trống trơn không có thần tượng gì hết. Có cây thập tự giá tượng trưng cho sự chiến thắng của Chúa Jesus trên thập tự giá nhắc nhở mọi người.

3-Thờ phượng Chúa: Công Giáo cũng thờ Chúa ba Ngôi (Chúa Cha, Chúa Jesus, và Chúa Thánh Linh) nhưng thêm vào đó Mẹ Maria và các thánh dưới hình thức thần tượng các thứ. Họ đang vi phạm điều răn số 1 của Chúa mà không hay biết. Trong lúc đó Tin lành thờ phượng Chúa bằng tấm lòng, không thờ một thần tượng nào vì vâng lời Chúa tuyệt đối trong điều răn thứ nhất của Đức Giê Hô Va.

4- Danh gọi: Đạo Công giáo gọi người lãnh đạo nhà thờ bằng Cha cố, còn tín đồ họ gọi là giáo dân. Tin Lành gọi người lãnh đạo của họ là Mục Sư hay Truyền Đạo, và tín đồ là tín hửu.

5-Cầu nguyện: Người đạo Công Giáo học và đọc kinh thuộc lòng với Chúa và lần chuổi mân côi để được Chúa ân xá tội lổi, và xưng tội với ông cha thay vì xưng tội với Chúa Cha trên trời. Trong lúc đó thì người đạo Tin Lành thì cầu nguyện, xưng tội như nói chuyện với Cha mình Trong Danh Chúa Jesus bằng tất cã tấm lòng, không học thuộc lòng bài cầu nguyện.

6-Phép báp tem: Người đạo đông giáo làm báp tem bằng cách ông Cha rãy nước thánh trên người và trên đầu gọi là rửa tội, và làm báp tem trẻ con. Người đạo tin lành thì ông muc sư làm phép báp tem trong Danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, và nhận chìm trong nước ngập đầu tượng trưng cho sự đồng chết và đồng sống lại với đấng Christ

7-Người qua đời: Người Công giáo tin rằng sau khi chết người đó sẽ vào ngục luyện tội chờ thời gian ăn năn xong thì mới được vào nước thiên đàng. Cho nên họ hay làm lể cầu hồn cho người chết mau được siêu thoát ra khỏi ngục luyện tội mà lên thiên đàng. Điều nầy không có nơi trong Kinh Thánh. Tin lành thì tin rắng người chết sẽ đi hai nơi: Một là thiên đàng hai là địa ngục.

8-Kinh Thánh: Công Giáo in ra những sách nhỏ cho giáo dân hoc đọc gọi là sách kinh để họ học thuộc lòng. Kinh Kính Mừng Mẹ Maria, Kinh mười Điều Răn, v.v. để họ đọc kinh thuộc lòng và lần chuổi để được Chúa ân xá tội lổi cho. Sách Kinh mười điều răn của họ in ra cho giáo dân không có điều răn thứ nhất của Chúa trong quyển Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời dạy cấm thờ thần tượng trong đó. Họ không khuyến khích giáo dân của họ đọc Kinh Thánh. Trong lúc đó Tin Lành khuyến khích mổi tín đồ phải có một quyển Kinh Thánh đọc và học mổi ngày để lớn lên trong Chúa.

III-NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CỨU RỔI TRONG CHÚA:

Chúa nhìn tấm lòng của con người. Chúa không nhìn bề ngoài, tôn giáo hay đạo giáo là của loài người đặt ra mà thôi. Đạo Chúa không phân biệt thành phần đạo nào. Người theo đạo Công Giáo hay Tin Lành mà không có sự tái sanh bằng Đức Thánh Linh thì cũng như nhau mà thôi. Họ sẽ không nhận được sự cứu rổi từ nơi Chúa và sẽ không có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Hãy đọc và suy nghỉ những câu Kinh Thánh Của Ngài dưới đây:

Giăng 3:3 “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.“ Vậy là tôn giáo hay là tìm kiếm Chúa là tôt?

Mathi-ơ 6:33:”Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. “

Mong những ai chưa có sự tương giao với Chúa, chưa nhận lãnh sự tái sanh hãy mau dọn sạch lòng (làm theo sách DỌN RÁC TÂM LINH) và tìm cho được và nhận lãnh Chúa Thánh Linh vào lòng hầu có ấn chứng của Ngài và có vé vào nước thiên đàng. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh linh, trong danh Chúa Jesus)

Advertisement