BÀI SỐ 18: SỰ CHỮA LÀNH TRONG DANH CỦA CHÚA JESUS CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH:

BÀI SỐ 18: SỰ CHỮA LÀNH TRONG DANH CỦA CHÚA JESUS CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, LUÔN CẢ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO

Nếu bạn đang là người ngoại đạo chưa biết Chúa Jesus là ai, hay bạn là người đã theo đạo tin lành từ lâu mà chưa có sự tương giao mật thiết với Chúa Jesus, hay là bạn là người đạo dòng, biết Chúa qua cha mẹ ban. Hôm nay bạn cũng có thế nhận được sự chữa lành từ Chúa Jesus, nếu bạn làm những 12 bước tiến sau đây theo thứ tự:

1-NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐỨC CHÚA GIÊ-XU VÀ ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

a-Đức Chúa Trời có tên gọi khác nhau như Đức Giê Hô Va, Đức Chúa Cha , Đấng tạo hoá, người Việt Nam cũng thường gọi là Ông Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng Thần Linh tối cao, là đấng Tạo hoá sáng tạo, đấng ban sự sống cho mọi loài trên toàn cỏi vủ trụ nầy, đấng tạo dựng ra loài người, điều khiển toàn bộ vũ trụ vạn vật theo bổn tánh tốt lành của Ngài. (Công vụ các Sứ Đồ 17:24; Giăng 1:3)

Đức Giê Hô Va là đấng thánh khiết, công bình, yêu thương, nhân từ, thành tín, đấng tự hữu, hằng hữu, toàn năng, toàn tại, đấng mưu luận, đấng lạ lùng. Ngài không ngự trong đền thờ do người làm ra nhưng Ngài sẽ ngự trong nơi thánh khiết của con người đó là tâm linh của người tin yêu Chúa.

Đức Chúa Trời không ăn hối lộ, không ưa sự nói dối, ghét sự gian ác, cùng sự kiêu ngạo. Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài và giử điều răn Ngài tóm tắt gồm lại cho dể nhớ như sau: Điều răn thứ nhất: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Điều răn thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. (Mác 12:29-31)

b-Đức Chúa Jesus cũng được gọi là Đức Chúa Con.

Đức Chúa Jesus là Lời của Đức Chúa Trời và Lời của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-4; Giăng 10:30). Lời của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, Ngài trở thành con người như chúng ta, là con một của Đức Chúa Trời được sanh ra bởi người nữ đồng trinh Mari hầu đem sự cứu chuộc đến cho nhân loại. (Giăng 3:16). Ngài được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để làm cho luật pháp được trọn vẹn. Để cứu chuộc tội nhân ra khỏi sự chết đời đời. Ngài vô tội nhưng phải chịu chết, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì tội lổi của nhân loại. Nếu người nào chấp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho tội lổi của mình trên cây thập tự giá thì người đó sẽ được Cha ân xá mọi tội lổi và được trở nên trắng án trước mặt Đức Chúa Cha. (Galati 3:13-14; Mathi ơ 26:27-28) Người đó sẽ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời và nhận được sự tái sanh, nhận lảnh Chúa Thánh Linh vào lòng. (Giăng 3:3). Sự cứu chuộc này không chỉ dừng lại ở sự cứu rỗi linh hồn mà thôi, nhưng còn nhận được sự Giải cứu, Giải phóng, Giải thoát, chữa lành, bảo tồn, duy trì, và làm cho vững mạnh những ai ở trong Ngài. (Thi Thiên 103:2-4) Ngài chết 3 ngày, Ngài đã sống lại cầm chìa khoá của Địa ngục và âm phủ. Những người tin theo Chúa Jesus cũng sẽ sống lại với Chúa Jesus trong tâm linh, được biến đổi trở nên một con người mới gọi là sự tái sanh. Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, bức màn trong nơi chí thánh được xé hai ra, chúng ta có thể đến gặp Đức Chúa Cha mà không cần đến thầy tế lể nữa. Nhờ Huyết Chúa Jesus mà chúng ta có thể đi thẳng vào nơi chí thánh để gặp Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.

c-Đức Thánh Linh: Là Thần linh của Đức Chúa Trời.

Ban đầu, thần linh của Đức Chúa Trời vẫn ỏ trong loài người, nhưng vì cớ loài người đã phạm tội và ngày càng lún sâu vào tội lổi cho nên Đức Chúa Trời đã quyết định không để thần linh của Ngài ở trong loài người luôn nữa. Nhưng trong lúc Chúa Jesus chịu báp tem, Có tiếng lớn của Đức Chúa Cha phán từ trên trời rằng:”Nầy là Con Yêu dấu của Ta đẹp lòng ta mọi đàng” và Đức Thánh Linh hiện diện như chim bồ câu đậu trên mình Ngài chứng tỏ ba ngôi hiệp một của Đức Chúa Trời trong mọi công việc của Ngài. Khi Chúa Jesus về trời Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh xuống thế gian ngự trong lòng mổi người nào tin nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình để ban cho họ sự khôn ngoan, hiểu biết , thông sáng và cũng cáo trách những tội lổi, sự công bình và sự phán xét trên người đó. Đức Thánh Linh ấn chứng sự cứu rổi cho người có tội biết ăn năn và cũng là vé vào nước thiên đàng của người đó.

d-LẼ ĐẠO BA NGÔI: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh là ba thân vị khác nhau, có đồng quyền, đồng hành, và đồng trị trong mọi công việc, nhưng mổi người làm công việc khác nhau cho nên chúng ta gọi là “BA NGÔI HIỆP MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI.” Nhưng đến ngày phán xét cuối cùng, chúng ta thãy đều phải ứng hầu trước toà án trắng với Đức Chúa Cha (Khải huyền 20:13). Ê-sai 33:22: “Thật Đức Giê Hô Va là quan xét chúng ta, Đức Giê Hô va là đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê Hô Va là vua chúng ta, chính Ngài sẽ cứu chúng ta!” Và ngày đó ai tin Đức Chúa Jesus đổ huyết ra trên cây thập tự giá mua chuộc tội lổi của họ thì Ngài sẽ là đấng biện hộ bênh vực cho người đó trước mặt Đức Chúa Cha trong ngày phán xét. (1 Giăng 2:1)

2-CHẤP NHẬN VÀ TIN RẰNG VÌ TỘI LỔI MÌNH LÀM MÀ SANH RA BỆNH TẬT:

Phục truyền luật lệ ký 28:15:”Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn-thận làm theo các điều-răn và luật-pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa-sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi”

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:21-22 “Đức Giê-Hô-Va sẽ khiến ôn-dịch đeo-đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 22Đức Giê-hô-va sẽ lấy bịnh lao, bịnh nóng-lạnh, bịnh phù, sự nắng cháy, sự hạn-hán, binh-đao, và sâu lúa mà hành-hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết-mất.

3–CÓ TẤM LÒNG ĂN NĂN SÁM HỐI KHÔNG MUỐN PHẠM TỘI NỮA :

Phải biết tìm con đường về nhà Cha, như người con trai hoang đàng cảm nhận mình là đứa con hư hỏng muốn quay đầu trở về nhà Cha của mình, không muốn sống một đời sống tội lổi nữa.

4–CÓ LÒNG KÍNH SỢ ĐẤNG TẠO HÓA, ĐỨC CHÚA TRỜI, MUỐN CHỪA BỎ TỘI LỔI

Châm ngôn 1:1-2:” Sự kính sợ Đức Giê Hô Va là khởi đầu sự tri thức. Như một người vừa tỉnh giấc sau một cơn ngủ mê, cảm thấy mình dơ bẩn, như một con heo đang lăn vào vủng bùn lầy muốn được tắm gội.

5–CÓ ĐỨC TIN VÀO ĐẤNG TẠO HÓA MUỐN ĐƯỢC NGÀI CHỮA LÀNH

Phải có đức tin nơi đấng tạo hoá mới mong nhận được sự chữa lành. Hê-Bơ-rơ 11:1: “Vả, đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy. “

6–TIN VÀO HUYẾT CHÚA JESUS CÓ THỂ GỘI RỮA SẠCH TỘI LỔI MÌNH NGAY GIỜ NẦY

Nhìn nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình, tin rằng huyết Chúa Jesus đã gội rữa được mọi tội lổi của mình. Ê-sai 1:18:” Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện-luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”

7–HẠ MÌNH XUỐNG GIẾT CHẾT CÁI TÔI TỘI LỔI CỦA MÌNH ĐI KHÓC LÓC ĐẮNG CAY, HỨA VỚI CHA KHÔNG KIÊU NGẠO NỮA.

1 Phiero 5:6 “Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền-phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận-hiệp Ngài nhắc anh em lên.”

8-HỌC THUỘC LÒNG CÁCH ĂN NĂN KHƯỚC TỪ TỘI LỔI THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

1-NGÓN CÁI: Con thú nhận con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .

2- NGÓN TRỎ: Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá đền tội cho con rồi

3- NGÓN GIỮA: Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa

4- NGÓN ẤP: (Khước từ tội lổi) Con hứa với Chúa Cha rằng kể từ hôm nay, con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.

5- NGÓN ÚT: Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH XÚI GIỤC TA PHẠM TỘI NÀY _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!

9-MOI RA NHỮNG TỘI LỔI NÀO MÌNH ĐÃ LÀM MÀ BỊ LƯƠNG TÂM CÁO TRÁCH

Kinh Thánh trưng dẩn: Rô-Ma 2:15; Xuất Ê-díp-tô-ký 31:18

10-NHẮM MẮT TÌM MOI TỘI LỔI TỪNG TÔI MỘT ĂN NĂN THEO CÁCH 5 NGÓN TAY CHO SẠCH HẾT MỔI TỘI LỔI CHO ĐẾN KHI NGHE LÒNG NHẸ NHÀNG.

Khi nghe lòng trong sạch, nhẹ nhàng thì chuẩn bị để sản sàng ra mắt Đức Chúa Cha Ê-sai 59:1-4.Ê‑SAI 59:1-2:”Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng-nề mà không nghe được đâu. 2Nhưng ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời; và tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. “

11-MỜI CHÚA THÁNH LINH VÀO LÒNG

Hãy nói với Chúa Thánh Linh: Trong Danh Đức Chúa Jesus, Con xin mời Đức Thánh Linh vào ngự trị trong tấm lòng của con làm đền thờ của Ngài trong thân thể của con ngay giờ nầy Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ Amen!

12-CẦU NGUYỆN XIN CHA CHỮA LÀNH MỌI BỆNH TẬT VỚI ĐỨC TIN SẼ HẾT BỆNH NGAY SAU ĐÓ:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, HÔM NAY CON NHẬN BIẾT CON LÀ MÔT TÔI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỀN TỘI CHO CON XONG RỒI NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA VÀ LÒNG CON ĐƯỢC TRỠ NÊN TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CON BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHO CON CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY TẤT CÃ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RŨA XẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP CON ĐÁNH ĐUỔI HẾT TẤT CÃ TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP CÒN XÓT LẠI ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ CON: TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RỰU CHÈ, TÀ LINH GÂY RA BỆNH TẬT VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỬA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ. CON XIN CHA CHỮA LÀNH BỆNH______NẦY RA KHỎI CON NGAY GIỜ NẦY, CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!

Bạn cầu nguyện mà nghe có triệu chứng lạ lạ như ói, nhức đầu, chóng mặt, tay chân run v.v. là có tà linh xuất ra khỏi thân thể bạn. Bạn đang làm đúng. Còn bạn không nghe có triệu chứng gì hết là bạn làm sai, làm bằng miệng lưỡi không bằng lòng, phải làm lại từ đầu nhé. Chúa Jesus yêu bạn và muốn bạn được chữa lành trong đời này và được hưỡng nước thiên đàng trong đời sau amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement