BÀI SỐ 9: HÃY ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG:

BÀI SỐ 9: HÃY ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

Ngày nay mọi người đều nghe về Thánh Linh và muốn đầy dẩy Thánh Linh để có được bàn tay chữa lành đuổi quỷ. Cái nguy hiểm của vấn đề là nhận lãnh tà linh mà tưởng Thánh Linh vì lòng còn dơ bẩn chưa dọn sạch sẽ, Chúa Thánh Linh không thể vào được, chỉ có tà linh vào được giả danh Thánh Linh mà thôi. Bông trái xấu không giấu được với mọi người, cho nên hãy cẩn thận thì tốt hơn hết. Trước hết hãy mau DỌN LÒNG SẠCH SẼ ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Xong rồi mới đi tìm Thánh Linh là tốt nhất.

1-Mời các bạn hãy đọc những câu Kinh Thánh dưới đây để biết về Đức Thánh Linh:

-Công Vụ Các sứ đồ 1:5:”5Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh-Linh.”

-Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 1:8:” Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

-Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2:1-4: “Đến ngày lễ Ngũ-tuần, môn-đồ nhóm-họp tại một chỗ. 2Thình-lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào-ào, đầy khắp nhà môn-đồ ngồi. 3Các môn-đồ thấy lưỡi rời-rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh-Linh, khởi-sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh-Linh cho mình nói.”

-1 Cô-Rin-Tô 12:4-11:”Vả, có các sự ban-cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh-Linh. 5Có các chức-vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7Đức Thánh-Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. 8Vả, người nầy nhờ Đức Thánh-Linh, được lời nói khôn-ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh-Linh ấy, cũng được lời nói có tri-thức. 9Bởi một Đức Thánh-Linh, cho người nầy được đức-tin; cũng bởi một Đức Thánh-Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật-bịnh; 10người thì được làm phép-lạ; kẻ thì được nói tiên-tri; người thì được phân-biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông-giải các thứ tiếng ấy. 11Mọi điều đó là công-việc của đồng một Đức Thánh-Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân-phát sự ban-cho riêng cho mỗi người.”

– Mác 16: 15-20: 15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. 19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.

2-Kinh khủng thay lời của Chúa Cha phán rỏ ràng trong Kinh Thánh mà ngày nay vẫn còn có nhiều người tin theo Chúa Jesus vẫn khăng khăng phủ nhận công việc của Chúa Thánh Linh trong sự cầu nguyện tiếng mới, tiếng lạ, chữa lành đuổi quỷ giống như trong thời kỳ Tân ước. Vì họ nghe theo lời của giáo hội, không kính sợ Đức Chúa Trời, cho rằng ngày nay Chúa không còn làm phép lạ như ngày xưa nữa. Họ nghe theo thần học sơ khởi của loài người. Ngày kia họ sẽ bị ứng hầu trước mặt Đức Chúa Cha và họ sẽ nghe Chúa phán với họ rằng: ” Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.” (Mathio-ơ 7:23). Mặc dù họ có học thuộc lòng và biết câu Kinh Thánh nầy trong Hê-Bơ-Rơ 13:8:” Đức Chúa Jêsus-Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay-đổi. “

3-Sự cầu nguyện tiếng lạ, dùng tiếng mới mà nói, là tiếng Thánh Linh là rất cần thiết để có mối tương giao với Chúa Cha hằng ngày trong lúc cầu nguyện, phá sập mọi nan đề, chống lại quỷ dử mà chúng không thể nào hiểu được lời cầu nguyện của chúng ta với Cha mình (RÔ-MA 8:26 “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh-Linh giúp cho sự yếu-đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu-nguyện cho xứng-đáng; nhưng chính Đức Thánh-Linh lấy sự thở-than không thể nói ra được mà cầu-khẩn thay cho chúng ta). Nhưng thương thay cho có một sốngười hầu việc Chúa, đi giãng đạo Chúa, vẫn biết Lẽ Thật nầy trong Kinh Thánh nhưng bị bắt buộc phải chịu lụy dưới cấp trên không dám chống lại cấp trên của giáo hội của họ vì họ đang cần việc làm để sống lệ thuộc vào loài người mặc dù họ biết rỏ lời Chúa trong Kinh Thánh và biết giáo hội của họ đi sai. Người cấp trên của họ, giáo phái của họ có người không kính sợ Đức Giê-Hô-Va, không tin tiếng mới của Chúa Thánh Linh, cấm không cho giám mục, mục sư và tín hửu cầu nguyện tiếng mới, nói tiếng lạ, cấm nầy cấm nọ trong nhà thờ, v.v. Dù cho họ biết rằng họ không thể loại bỏ công việc của Chúa Thánh linh của Đức Chúa trời ra khỏi đời sống của họ được nhưng họ không đủ can đảm chống lại, và cũng không dám làm theo đúng lời Kinh Thánh dạy là cầu nguyện trong tiếng mới, tiếng Thánh Linh vì sợ bị đuổi không còn được giử chức vụ muc sư hay giám mục nữa, phải đi ra với hai bàn tay trắng, làm lại cuộc đời. Lời Chúa dạy rỏ ràng cho mọi người :”Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta.” (Công Vụ Các sứ đồ 5:29). Có một số rất nhỏ mục sư khác đã can đảm ra đi theo tiếng gọi của Chúa Thánh Linh cứ nói tiếng mới, chữa lành đuổi quỷ trong nhà thờ của họ, nhưng trong một thời gian ngắn họ bị cấp trên đuổi ra khỏi giáo hội của họ, rút lại bằng mục sư, chức giám mục, nhưng Chúa cũng không bỏ họ đâu, Ngài cũng vẩn lo liệu chu toàn hơn cho những ai hết lòng tin cậy nơi Ngài. Ngài khiến những giáo phái Tin Lành khác đi đúng theo Kinh Thánh cho phép nói tiếng lạ, chữa lành đuổi quỷ đem họ về trong giáo hội của họ mà hầu việc Ngài kết quả thật tuyệt vời dắt đưa nhiều tội nhân được trở về nhà Cha nhiều hơn gấp bội.

4-Làm thể nào để nhận lãnh Chúa Thánh Linh? Nhiều người tin theo Chúa lâu năm đi tìm tiếng lạ, không dọn lòng sạch sẽ trước hết mà cứ đi tìm vị mục sư nầy mục sư nọ báp tem thánh linh cho mình rất nguy hiểm vô cùng. Vì ma quỷ cũng có thể cho họ tiếng lạ của chúng. Chúng giả danh Chúa Thánh Linh cho nói tiếng lạ, nhưng có sự trói buộc của chúng nhiều hơn ngày trước. Bông trái xấu lòi ra kinh khủng luôn. Người đó sống trong sự sợ hãi, nóng tánh, kiêu ngạo, khinh người, gian ác, tham tiền, ích kỷ, v.v. Họ đi đến đâu mọi người tránh xa vì nhiều người cảm nhận họ đem tà linh đến cho họ. Còn một số đông người đã dọn sạch lòng, tìm tội lổi để ăn năn xong rồi thì mời Chúa Thánh linh vào lòng, Khi có Chúa Thánh Linh vào lòng, có 9 trái Thánh Linh rồi, thì hãy cầu xin Cha bạn cầu nguyện được tiếng lạ, tiếng của Chúa Thánh Linh. Hãy hết lòng hết linh hồn, khao khát xin cho bằng được thì Cha sẽ ban cho bạn những ngày kế tiếp sau đó. Không cần xin ai đặt tay cầu nguyện báp tem cho mình hết, mà chính Chúa Cha sẽ ban tiếng mới, tiếng thánh linh cho bạn nếu bạn cầu xin hết lòng.

a-Khi bạn nhận lãnh tiếng mới và cầu nguyện bằng tiếng lạ trong nơi vắng vẽ ở phòng riêng, bạn sẽ cảm nhận được một sự tươi mới tràn đầy tâm linh của bạn. Sự có mặt của Chúa Thánh Linh trong thân thể của bạn đánh dấu một sự tươi mới trong tâm linh của bạn. Chúa Thánh Linh sẽ làm đền thờ của Ngài trong thân thể bạn, bạn bắt đầu được Ngài nói chuyện cùng bạn, dạy dổ bạn, đồng đi cùng bạn mổi ngày. Bạn không còn cãm thấy cô đơn nữa. Thật là một cãm giác tuyệt vời, một sự trống vắng trong tâm linh bạn nay đã không còn nữa. 1Cô-Rin-Tô14:4:” Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh.”

b-Ân tứ nói tiếng lạ trong nhà thờ, nói tiên tri, nói trong nơi công cộng thì là một ân tứ khác nữa, ít người nhận lãnh được hơn là cầu nguyện trong tiếng lạ ở nhà riêng. Ân tứ nầy là ân tứ nói tiên tri phải có người thông giải (có người Chúa cho vừa nói tiếng lạ vừa thông giải luôn tiếng lạ được luôn) hay nói thứ tiếng ngoại quốc giãng đạo Chúa cho người ngoại quốc có mặt trong nơi nhóm mà không có người giãng giải cho họ hết. Đây là công việc của Chúa Thánh Linh giúp gây dựng cho hội thánh của Đấng Christ. 1Cô-Rin-Tô 14:13: “Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ , hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy.”

5-Cảm tạ ơn Cha nhân từ là gần đây cũng có nhiều người con của mục sư bên nhánh tin lành truyền thống CMA đã nhận được sự đụng chạm của Chúa Thánh Linh, cầu nguyện bằng tiếng mới được, bị cô lập, cho nên phải tự nguyện đi ra khỏi giáo hội của mình mà đi nhóm với các nhánh ân tứ Thánh Linh, hoặc đứng một mình với Chúa mà thôi vì sợ cha mẹ, anh em của mình sẽ bị liên lụy với cấp trên mà mất việc. Chính tôi cũng đã từ trong nhóm người nầy mới dám bạo dạn đi tìm và cầu xin Cha ban cho tiếng mới, tiếng của Chúa Thánh Linh và cầu nguyện bằng tiếng mới được vào tháng 6 năm 2017. Mặc dù tôi đi ra làm công việc Thánh Linh từ năm 2011 nhưng tôi vẫn chưa cầu xin Cha ban cho nói tiếng mới, tiếng lạ. Tôi cảm nhận được một sự tươi mới của Chúa Thánh Linh tràn ngập trong tâm hồn tôi và tôi muốn chia sẽ cho những ai còn đang sợ hãi, sợ Chúa Thánh Linh. Đây chính là cái bẩy của quỷ satan muốn ngăn trở chúng ta không cho chúng ta đến gần Cha của chúng ta mà thôi. Hãy dẹp bỏ hết cái tôi kiêu ngạo của mình đi, hãy trở nên giống như con trẻ, Cha dạy gì thì làm nấy, Cha rất đẹp lòng các bạn ơi. Chính tôi đã làm rồi và cãm nhận được một sự tươi mới của Thánh Linh rất tuyệt vời. Mathi-ơ 19:14:”Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên-đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.”

Mong bài viết nầy đụng chạm đến nhiều người không còn sợ cầu nguyện bằng tiếng lạ, tiếng mới nữa tại nhà riêng của mình, dọn lòng sạch sẽ, cầu xin và nhận được tiếng lạ, cãm nhận được năng quyền tươi mới chữa lành đuổi quỷ được từ nơi Chúa Thánh Linh như chính tôi vậy. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)

Advertisement