BÀI SỐ 8: TIN LÀNH ÂN ĐIỂN, TIN LÀNH LUẬT PHÁP VÀ TIN LÀNH ĐƯỢC TÁI SANH

NHỮNG BÀI VIẾT GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG:

BÀI SỐ 8: TIN LÀNH ÂN ĐIỂN, TIN LÀNH LUẬT PHÁP VÀ TIN LÀNH ĐƯỢC TÁI SANH

-“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng14:6)

-“Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”(Giăng 3:3)

-“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. 15Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé.” (Mathio 7: 13-15)

Cám tạ Chúa cho tôi một đề tài nóng bỏng hôm nay vì có một người bạn trên Face Book vào hỏi tôi theo ý cô Anhue Doan thì hai phe nhóm Tin Lành Ân Điển (thời kỳ Tân Ước) và phe Tin Lành theo Luật Pháp của Chúa (thời kỳ Cựu Ước) đang cải nhau trên Face Book, phe nào đúng, phe nào sai? Bạn ấy nói rằng theo ý bạn thì bạn thấy nếu đạo Chúa phe Tin Lành Ân Điển tin rằng Chúa Jesus đã làm xong hết luật pháp rồi thì mình chỉ cần có lòng tin nơi Chúa Jesus thì sẻ được cứu rổi, như thế sẽ có nhiều người được cứu vào nước thiên đàng. Phe theo luật pháp thời kỳ Cựu Ước chú trọng về luật pháp ai mà làm cho nỗi và sẽ ít người được cứu. Ai mà làm cho trọn hết luật pháp của Chúa được? Như thế ít ai được cứu rổi linh hồn.

Tôi trã lời cho bạn là cả hai bên đều là hai thái cực, hai nhóm Tin Lành cự đoan. Tôi đứng phía giữa là Tin Lành được “tái sanh” hay nói cho đúng là những người đã được sanh lại bằng Chúa Thánh Linh. Ngài ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong lòng họ và họ chắc chắn có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Bạn nầy nói tôi biết như vậy nhưng hiện nay cô thấy có bao nhiêu người được tái sanh? Tôi trả lời cho bạn là nếu mình chưa được tái sanh thì hãy đi tìm Chúa sẽ gặp được Ngài. Mathio 7:7-8 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” Cậu hỏi tiếp tôi rằng cô có thể giúp cháu tìm gặp được Cha mình để được tái sanh không? Tôi rất vui mừng nói với cậu rằng tôi đã làm công việc dắt chiên đi lạc về nhà Chúa 3 năm nay rồi mà cháu chưa đọc bài chat nào sao? Cậu rất ngạc nhiên nói với tôi rằng cậu chưa từng đọc bài nào hết. Thật là tội nghiệp. Tôi nói hiện nay tôi đã có 261 bài Chat dắt chiên lạc được trở về bên Chúa họ đã được Cha chấp nhận và được tái sanh, có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng làm đền thờ của Ngài trong lòng họ và bản tánh xác thịt, con người củ của họ biến mất nhường chổ cho Chúa Thánh Linh ngự vào lòng họ. Ngài đặt vào lòng họ một bãn tánh mới mẽ, một con người tâm linh có bông trái của Chúa Thánh Linh là sư vui vẽ bình an, lòng yêu thương, nhân từ, trung tín, mềm mại, tiếc độ. Ai chưa từng nhận lãnh Chúa Thánh Linh trong lòng chưa hiểu biết về vấn đề nầy, họ đang theo đạo Chúa như người mù đi đêm. Ai có Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong lòng rồi thì họ đang đi trong ánh sáng sự sống, họ thấy rỏ và biết rỏ hết mọi sự việc. Chúa Thánh Linh sẽ là người bạn, người thầy dạy dổ họ đi theo lời Chúa, Ngài sẽ nhắc nhở, sửa dạy họ đi đúng theo ý chỉ của Chúa Cha. Một con người được tái tạo giống như hình ãnh của con người Adam và Eva mà Chúa đã tạo dựng từ buổi sáng thế, lúc chưa bị quỉ satan cám dổ ăn trái cấm. Con người mới nầy đã được mua chuộc bỡi dòng huyết của Chúa Jesus.

Tôi có viết một bài chỉ dẩn cách họ tự dọn rác tâm linh cho họ. Nếu họ không làm được thì vào tôi giúp dọn rác tâm linh như sau: Chính đương sự phải trải qua một sự ăn năn khước từ đuổi tà linh hết tất cã những tội lổi của họ từng chi tiết trong những năm qua. Khi họ don sạch sẽ xong rồi thì họ phải mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ cũa Ngài trong lòng họ. Nếu tâm linh họ được sạch sẽ Ngài sẽ vào, còn nếu còn nhiều rác rến nữa thì bạn hõi Ngài sẽ chỉ ra cho họ. Chúa chưa khước từ ai hết. Nếu họ biết mình là chiên đang đi lạc muốn trở về bên Cha thì không sớm thì muộn họ sẽ được vào nhà Cha tùy theo đường họ đi lạc quá xa nhà Cha hay gần nhà Cha mà thôi. Cám tạ Chúa nhân từ, Cha đang đứng ngoài cữa mong chờ những chiên đi lạc được trỡ về. Mong rằng bài nầy sẽ được Chúa Thánh Linh tác động trên nhiều chiên đi lạc của Cha. Hãy mau nghe tiếng gọi của Cha và trỡ về càng sớm càng tốt. Muốn thật hết lòng. Amen!

Chú ý: Những ai là người mới tin Chúa, lần đầu tiên đến với Chúa có thể ăn năn mọi tội lổi một lượt mà không cần phải khai trình ra hết những tội lổi họ đã làm từng chi tiết, Chúa Thánh Linh cũng tha thứ và bôi xóa hết tất cã một lược xong. Họ có lần đầu nhận được sự tái sanh. Nhưng sau đó họ nghe lời ma quỉ xúi giuc, phạm tội, vấp ngã, chạy trốn Chúa. Mỗi lần họ phạm tội có Chúa Thánh Linh, có Ngài nhắc nhỡ mà họ không nghe lời nên làm tội lổi rồi chạy trốn Chúa. Vì cớ đó nên họ đang là chiên đi lạc đường không biết lối về nên Ngài chỉ dạy tôi họ phải khai trình ra hết từng tội một ăn năn khước từ đuổi tà linh Ngài mới chấp nhận. Làm như thế tôi gọi là DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA (TÁI BẢN CỦA SÁCH TỰ DỌN RÁC TÂM LINH), Chúa rất đẹp lòng. Cảm tạ Chúa Cha nhân từ.

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement