BÀI SỐ 45: TẠI SAO PHẢI DỌN RÁC TÂM LINH VÀ DỌN SẠCH TẤM LÒNG?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 45: TẠI SAO PHẢI DỌN RÁC TÂM LINH VÀ DỌN SẠCH TẤM LÒNG?

Mặc dầu Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại, nhưng để nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời thì mỗi người phải bày tỏ đức tin của mình bằng cách đích thân ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa và Chủ của đời sống mình. Tôn giáo, đạo giáo, mục sư, thầy truyền đạo, cha mẹ bạn hay ông cha công giáo không cứu được ai. Chỉ có đức tin của bạn trong Chúa Jesus và sự tương giao mật thiết của bạn với Đức Chúa Cha trong sự ăn năn thật sự nhờ sự chuộc tội của bạn bởi huyết Chúa Jesus, được Chúa Cha tha thứ hết sạch mọi tội lổi, bạn mới có tấm lòng thánh sạch hầu cho bạn mới có thể mời Chúa Thánh linh ngự vào lòng bạn, có ấn chứng của Thánh Linh trong lòng bạn thì bạn sẽ cảm nhận được 9 trái Thánh Linh đang nở rộ trong bạn. Có trái của Thánh Linh mới chính là được sanh lại, là được tái sanh. Đó chính là bạn nhận được vé vào nước thiên đàng mà thôi (Giăng 3:3)

Sau khi trở nên con cái Đức Chúa Trời rồi, chúng ta được trắng án trước mặt Đức Chúa Trời và thoát khỏi hình phạt nơi hồ lửa địa ngục, nhưng mỗi ngày chúng ta phải dọn sạch mọi tội lỗi trong đời sống để được thanh sạch và để Chúa Jesus làm chủ và kiểm soát mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải tống khứ tội lỗi ra khỏi đời sống để ma quỷ không có cớ để nhắc nhớ, kiện cáo và định tội chúng ta làm cho chúng ta bị đè bẹp bởi những mặc cảm tội lỗi nữa.

Đời sống chúng ta như một căn nhà, dù được thay tên đổi chủ khi tin Chúa Jesus, chính chúng ta phải tự dọn sạch tội lỗi là những thứ rác rưởi chồng chất bên trong bao nhiêu năm nay. Những rác rưởi tội lỗi đó là môi trường cho tà linh, uế linh trú ngụ và hoạt động bất hợp pháp gây đau khổ, bất an, lo lắng, buồn chán, sợ hãi, nghi ngờ, v.v. Chưa kể tội lỗi chúng ta phạm hằng ngày cũng giống rác rến chúng ta mang vào nhà mỗi ngày.

Dọn sạch tấm lòng tức là ăn năn từng thứ tội lỗi mà chính chúng ta nhớ hoặc Chúa Thánh Linh nhắc chúng ta nhớ mỗi ngày, chứ không để lâu ngày được. Nếu để lâu ngày, tâm linh chúng ta trở nên chai lì với tội lổi và cứ tiếp tục làm hoài mà không biết chán. Điều này cũng giống như quăng ra khỏi nhà từng món rác chồng chất cho đến khi dọn sạch mới thôi. Khi liệng rác ra ngoài, chúng ta cũng nhơn Danh Chúa Jesus Christ trục xuất những tà linh mà chúng ta cho nó vào hợp pháp, cũng như những thứ bất hợp pháp mà chúng ta không biết tên chúng nó như gián chuột cư trú bất hợp pháp trong nhà chúng ta và mời Chúa Thánh Linh tiếp quản cai trị những lĩnh vực đó trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng xin Ngài thay thế vào những khoảng trống tội lỗi đó bằng những bông trái Thánh Linh và những phẩm tính giống Đấng Christ. Chúng ta cũng quyết không để cho bất kỳ điều gì tồn đọng để ma quỷ, tà linh, uế linh không có cớ quay trở lại. Khi thực hiện điều này, chúng ta sẽ vui hưởng cuộc sống tự do trong Thánh Linh mà Chúa dành cho chúng ta kèm theo những phước hạnh tâm linh Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày.

Những ai đã tin Chúa lâu năm rồi, dù cho họ có thể là mục sư hay gì trong giáo hội cũng nên làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA một lần để quét dọn tất cả những tội lổi mình đã làm trong quá khứ có dính líu đến ma quỷ và giấy tờ hợp lệ mà họ đã có ký giao kèo với bọn quỷ mà họ đã bị quên lãng. Khi bạn bắt đầu làm thì sẽ thấy những triệu chứng của quỷ nổi dậy. Chúng nó nói bạn là đây là tà giáo, đây là sai Kinh Thánh, đây là những gì Chúa Jesus đã tha thứ hết rồi, rác rến hãy để yên đó, moi ra chi cho nó thúi dậy cả vùng trời, cứ chôn nó đi để không ai biết gì hết, Chúa Jesus đã tha thội một lần đủ cả rồi, v.v. Bạn hãy vui mừng đi vì khi đụng đúng chổ ngứa thì bọn quỷ phản ứng mạnh lắm. Bạn hãy vui mừng lên đi vì chúng nó còn đang ẩn trốn trong bạn làm cho tâm linh bạn bị nghẹt ngòi, đời sống không phước hạnh, thân xác bị bệnh hoạn. Bạn hãy cố gắng nhờ Danh Chúa Jesus ăn năn khước từ tội lổi làm theo sách này bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi hoàn toàn trong đời sống mới đầy phước hạnh cặp theo.

NHỮNG CÂU KINH THÁNH TRƯNG DẨN VIỆC DỌN SẠCH TẤM LÒNG:

-Mathi-ơ 5:22:” Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.”

-Ê-phê-sô 4:31-32: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.  Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Ðấng Christ vậy.

-Luca 21:34-36:”Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa;  vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy.  Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tại nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.”

-1 Phi-e-rơ 5:5b:”Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”

-Mathi-ơ 5:27-28:”27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.  Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.”

-Giăng 3:3:”Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. “

-Hê-bơ-rơ 10:28-31:”Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Ðức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?  Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình.  Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!”

-Dani-ên 12:10:”Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. “

-Mathi-ơ 5:8:”Chúa Jesus phán: “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.”

Cám tạ ơn Cha đã cho chúng ta là người Việt Nam tài liệu quý gia này trước tiên. Tài liệu này đã giúp ích được nhiều người từ năm 2015 đến nay, là công cụ giúp bạn dọn sạch tấm lòng, cắt đứt sự ràng buộc của tội lỗi, tìm lại sự tự do, tái xác quyết niềm tin nơi Chúa Jesus và mời Chúa Thánh Linh làm chủ mọi lĩnh vực của đời sống bạn.

(viết bởi sự chỉ dẫn của Đức Chúa Cha, sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh Trong Danh Đức Chúa Jesus)