BÀI SỐ 46: CHÚA BA NGÔI LÀ GÌ? CHỬ CHÚA CÓ NGHỈA LÀ GÌ? CHÚNG TA NÊN CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA HAY VỚI CHÚA GIÊ-SU HAY VỚI CHÚA?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 46: CHÚA BA NGÔI LÀ GÌ? CHỬ CHÚA CÓ NGHỈA LÀ GÌ? CHÚNG TA NÊN CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA HAY VỚI CHÚA GIÊ-SU HAY VỚI CHÚA?

Nhiều người còn do dự vì không hiểu Chúa ba ngôi là gì? Và không biết cầu xin với ai cho đúng? Họ cầu nguyện xin với “Chúa” cách tổng quát mà không biết đúng hay không? Ai nấy cứ bắt chước nhau cầu nguyện như thế. Nếu chúng ta không chạy đến xin đúng người thì lời cầu xin của chúng ta cũng như đi xin bá vơ. Không đụng đến thẳng với người mà chúng ta nên cầu xin. Nếu làm đúng Ngài rất đẹp lòng mà nhậm lời cầu xin của chúng ta ngay. Lời cầu nguyện có uy quyền và quyền lực với bóng tối khi chúng ta cầu xin và nói lời nói đầy uy quyền, nhắm trúng mục tiêu, không còn nghi ngờ chi hết cho nên hôm nay Chúa Thánh Linh có chỉ dạy tôi viết lên cho những Cơ đốc nhân thật của Ngài hiểu rỏ và biết rỏ mà chỉnh sửa cách cầu nguyện của mình cho đúng và đầy thẩm quyền và uy quyền của Cha mình.

Nếu ta dùng từ “Chúa” để gọi thì đó là nói về Chúa ba ngôi gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh. Có ba ngôi của Chúa mà hiệp thành như một người từ buổi sáng thế đã tạo dựng loài người, vủ trụ, trời đất, biển và muôn vật: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ba ngôi hiệp một lại làm xong tất cã mọi công việc của Ngài vì Ngài muốn cứu chúng ta ra khỏi mọi ách của tội lổi không bị hình phạt vào trong hồ lửa địa ngục đời đời và được hưởng nước thiên đàng đời đời.

Ai nhận biết mình có tội với Đức Chúa Cha, ăn năn mọi tội lỗi của mình bằng cách tiếp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi của mình thì được Chúa Cha tha tội và được cứu rổi linh hồn, không bị quăng vào địa ngục nhưng được vào nước thiên đàng. Khi người nào đã ăn năn tội xong, tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng thì nhận lãnh được Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong lòng mình. Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta, làm thầy dạy dổ chúng ta, nhắc nhở chúng ta, sửa dạy chúng ta đi đúng theo luật lệ của Đức Chúa Cha. Chúa Jesus chết thay cho chúng ta để mua chuộc tội lỗi chúng ta hầu chúng ta được trở về làm hòa lại với Đức Chúa Cha, được trở về gọi Ngài là Cha, là Đấng tạo dựng ra chúng ta. Tổ tông của chúng ta là A đam đã phạm tội và đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen xa cách mặt Ngài từ buổi sáng thế rồi.

Ba ngôi của Chúa hiệp một đồng nhất như nhau, đồng trị như nhau, đồng quyền như nhau, đồng biết hết tất cả những gì chúng ta làm, như là một, nhưng không phải là một. Chúa Cha hiện đang ngồi trên Ngai vàng của Ngài trên nước Thiên Đàng, và hiện nay Chúa Jesus đang ngồi bên hửu của Đức Chúa Cha mà cầu thay cho mổi người chúng ta. Khi Chúa Jesus về trời rồi thì Ngài nài xin Cha ban Chúa Thánh Linh đến thế gian để sống trong lòng những ai tin nhận Chúa Jesus là cứu chúa, là chủ cuộc đời mình để được sanh lại và nhận lãnh 9 trái Thánh Linh làm ấn chúng cho mình là mình được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều điều Chúa Cha làm mà Chúa Jesus không biết được vì Ngày Chúa Jesus tái lâm chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Có nhiều thần học trong nhiều giáo hội dạy sai nói không cần cầu xin với Đức Chúa Cha và họ chỉ cầu xin với Chúa Jesus mà thôi vì họ dựa theo một câu Kinh Thánh nói rằng:” Ta với Cha là một.” và họ tưởng là họ làm đúng mà không biết chạy đến cầu xin với Đức Chúa Cha, làm cho Chúa Cha buồn lòng. Đời sống tin Chúa của họ rất khổ sở, bệnh hoạn, nghèo túng mà không biết vì lý do nào và tại sao họ lại bị như thế?

Cách ăn năn tội lỗi theo cách 5 ngón tay mà Chúa chỉ dạy tôi viết ra cho các bạn bao gồm 3 ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta có tội với Đức Chúa Cha, chấp nhận Chúa Jesus chết thế cho tội lỗi của chúng ta, và lấy đức tin tin rằng Đức Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi của mình rồi, hứa với Đức Chúa Cha quay đầu trở lại 180 độ không làm tội lỗi đó nữa. Xong rồi có uy quyền của Chúa Cha ban cho chúng ta đuổi tà linh ma quỷ đi ra khỏi chúng ta được trong Danh Chúa Jesus. Khi làm xong hết tất cả mọi tội lỗi rồi thì tấm lòng mình được trong sạch, chúng ta mới có thể mời Chúa Thánh Linh vào lòng, ngự trong thân thể chúng ta, và thân thể của chúng ta được trở nên đền thờ của Ngài. Nếu tâm linh trong sạch thì Ngài mới ngự vào vì Ngài là Thánh, không thể ở nơi dơ bẩn được.

II-PHẢI CẦU NGUYỆN VỚI AI:

Chúa Jesus dạy chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Cha như trong sách Mathi-ơ 5:9-13 bài cầu nguyện với Chúa Cha trong Danh Đức Chúa Jesus. Chúa Thánh Linh sống trong lòng chúng ta sẽ cáo trách tội lổi chúng ta cho chúng ta biết ăn năn cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa Cha hầu chúng ta được Chúa Cha tha thứ tội lổi cho mình.

Muốn có lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha như Chúa Jesus dạy thì chúng ta phải cầu nguyện Trong danh Chúa Jesus và đến với Chúa Cha nhờ huyết Chúa Jesus mà cầu xin, với sự cáo trách tội lổi của Chúa Thánh Linh ăn năn tội lổi và biết mình phải cầu xin gì cho đúng với lòng Chúa Cha.

Tôi cho một ví dụ như sau: Chúa Cha là ổ điện, Chúa Jesus là sợi giây điện, còn chúng ta là cái điện thoại. Nếu chúng ta không xạt pin điện thoại thì điện thoại chúng ta không xài được. Nếu chúng ta thiếu sợi dây điện để cấm điện vào thì cũng không xài điện thoại được. Nếu chúng ta không có ổ điện để ghim vào xạt thì chúng ta cũng không có điện trong điện thoại để xài. Chúng ta cần cã ba thứ gom lại mới xài điện thoại được. Cho nên hãy nói Trong Danh Chúa Jesus, con đến với Cha, con xin Cha tha thứ tội lổi cho con, v.v. các bạn sẽ cảm nhận được một sự gần gủi mật thiết giửa Cha và con thật là trên cã tuyệt vời.

Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện nói với Chúa, Chúa theo thói quen mà thôi thì chúng ta sẽ nói như những lời trống rổng,trong lúc cầu nguyện không đi đến đâu hết. Lời cầu xin và cầu nguyện của chúng ta không được Cha vui lòng. hãy đến với Chúa Cha nhé vì Cha đang yêu các bạn và Cha đang mở vòng tay ra chờ đón bạn. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Chú ý: Nhiều người khinh thường Chúa và viết chử thường. Chúng ta phải viết chứ hoa những từ thuộc về Chúa. Không viết hoa là khinh thường Chúa nhé các bạn.)

Những từ dưới đây giống nhau nhé mà người phiên dịch trong Kinh Thánh thay đổi cùng giống nhau:

1-Đức Chúa Trời=Đức Chúa Cha=Đấng Tạo Hóa= Cha= Đấng Hằng Sống=Cha Đời Đời=Chúa Bình An v.v.

2-Đức Chúa Giê-xu=Đức Chúa Con=Đấng Cứu Chuộc=Chúa Jesus Christ=Con một của Đức Chúa Trời= Chúa Ngôi Hai.

3-Đức Thánh Linh=Chúa Thánh Linh=Linh của Cha=Linh của Đức Chúa Trời=Ngôi thứ ba trong Chúa.