BÀI SỐ 44: THIẾU SỰ HIỂU BIẾT GÌ MÀ CON CÁI CHÚA PHẢI BỊ TIÊU DIỆT?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 44: THIẾU SỰ HIỂU BIẾT GÌ MÀ CON CÁI CHÚA PHẢI BỊ TIÊU DIỆT?

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông-biết. Bởi ngươi bỏ sự thông-biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế-lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật-pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con-cái ngươi.” (Ô-Sê 4:6)

Chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Cha về sự bày tỏ của Ngài trong bài học nầy để chúng con cần phải học cho hiểu và biết những lẽ thật, luật lệ hay luật pháp của Cha. Nhiều lúc chúng con bị thế gian xác thịt làm đui mù và phạm những tội lổi ghê tởm trước mặt Chúa Cha mà chúng con không hề hay biết như sau:

1-LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA CHA:

Chúng ta thường hay viết bài, giãng dạy, bình luận, hay đăng hình đẹp của chúng ta lên Face Book được nhiều người bấm thích, lòng chúng ta rất vui thích lắm vì chúng con không biết rằng một khi chúng con được người khác khen ngợi và chấp nhận tiếng khen của loài người thì chúng ta lấy sự vinh hiển của Chúa Cha, và làm buồn lòng Ngài. Thay vì chúng con nói rằng hãy cảm ơn Cha vì nếu không có Ngài con không làm nên được gì cã. Chính vì thế mà chúng ta có phạm tội rất lớn trước mặt Đức Chúa Trời chọc Ngài nổi giận. XIn Cha dạy dổ chúng con để chúng con biết các đường lối của Ngài hầu làm gì cũng phải đẹp lòng Cha. Nhất là những người mục sư, truyền đạo, giáo sỉ, đang phục vụ Cha, thường chấp nhận tiếng khen của lòai người cho nên dể bị ma quỉ kiện cáo là họ đang lấy sự vinh hiển của Cha, chúng đang kiện cáo và đánh phá họ được cho nên dể bị bệnh tật. Chúng đến để cướp giết và hủy diệt họ mà chính họ không hề hay biết.

2-KHÔNG TÔN THỜ ĐỨC CHÚA CHA MÀ CHỈ TÔN THỜ CHÚA JESUS MÀ THÔI:

Đã từ lâu it người biết chạy đến với Đức Chúa Cha để tìm kiếm mặt Cha mà chỉ dừng chân tại chổ nơi chân thập tự giá của Chúa Jesus. Chúng con bị dạy dổ sai là ba ngôi Đức Chúa Trời là một mà thôi cho nên chỉ đến với Chúa Jesus là đủ. Họ bảo rằng vì Chúa Jesus nói “ta với Cha là một” cho nên mổi người chỉ cần đến với Chúa Jesus là đủ. Vấn đề nầy làm cho Đức Chúa Cha rất buồn lòng và nổi giận vì chính Cha đã sai Chúa Jesus đến thế gian để mua chuộc tội lổi của chúng ta hầu chúng ta được đến gần Ngài, được xưng công bình, và được trở nên con trai, con gái của Ngài. Bức màn trong nơi chí thánh đã được xé ra và mổi người chúng ta, ai đã được mua chuộc bằng huyết của Chúa Jesus đều được vào nơi chí thánh để gặp được Cha. Cha đang chờ mãi mong chúng ta chạy đến với Ngài mà không có ai biết chạy đến với Cha. Chính Cha mới có quyền biên tên của chúng ta vào sách sự sống đời đời trên nược thiên đàng.

Rất nhiều câu Kinh Thánh trong sách Giăng bày tỏ công việc Cha:

Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.”

Giăng 5:19:” Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.”

Giăng 5:24:’ Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. “

3-KIÊU NGẠO THUỘC LINH:

Tự tôn mình lên làm thầy mà không biết khiêm nhường học hỏi từ Chúa Thánh Linh, cho mình là biết hết tôn giáo và đạo giáo. Muốn dạy dổ Kinh Thánh cho người khác mà không chịu học hỏi từ nơi Đức Thánh Linh hay đọc Kinh Thánh, cầu nguyện tương giao mật thiết với Chúa. Không kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước tiên. Không khiêm nhường, không tiếc độ, thường hay hung dử, nóng tánh, không kiên nhẩn, đoán xét người khác. Luôn cho mình là đúng và nhánh giáo hội của mình là đúng, còn các giáo phái khác là sai.

Châm-Ngôn 29:23 –  Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh.

1 Giăng 2:16 –  Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.

4-CHỐNG NGHỊCH LẠI CHÚA THÁNH LINH:

Họ thấy ai nói tiếng lạ hay công việc của Chúa Thánh linh như là chữa lành, đuổi quỉ, thì họ cho là đến từ ma quỉ. Chính họ không tìm hiểu so với những sự dạy dổ của Chúa trong Kinh Thánh không? Vậy mà họ kết án bừa bãi rằng người đó đang “lấy quỉ trừ quỉ”. Thật nguy hiểm cho linh hồn của họ ngay trên đời nầy và mãi mãi đời sau như những câu Kinh Thánh dưới đây:

-Mathi-ơ 12:32:” Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh-Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.”

-Mác 3:29:”Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh-Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.”

-Luca 12:10:”Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng-ngôn phạm đến Đức Thánh-Linh, thì không được tha đâu.

Ôi nếu chính bạn là người đang ở trong thành phần trên, hãy mau quì gối xuống ăn năn tội lổi ra với Cha. Hãy xé lòng, đừng xé áo trược mặt Cha, Ngài sẽ yêu thương bạn và hoàn lại cho bạn địa vị làm con trai con gái nước trời. Cứu bạn ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời. Cha sẽ hoàn lại cho bạn những gì bạn đã mất. Cha sẽ ban cho bạn mặc chiếc áo trắng, xưng bạn là người công bình, đeo nhẩn vào tay bạn, mang dép mới cho bạn, và đội mảo triều thiêng cho bạn. Muốn thật hết lòng! Amen!

Advertisement