BÀI SỐ 7: UY QUYỀN ĐẠI DIỆN NÊN ĐƯỢC CHÚA LỰA CHỌN VÀ HỘI CHÚNG CHẤP NHẬN  

NHỮNG BÀI VIẾT GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO

BÀI SỐ 7: UY QUYỀN ĐẠI DIỆN NÊN ĐƯỢC CHÚA LỰA CHỌN VÀ HỘI CHÚNG CHẤP NHẬN  
( sưu tầm)

Trong 2 Sa-mu-ên chương 1 mô tả lại việc David ra lịnh xử tử chàng trai trẻ báo tin anh ta đã giết vua Sau-lơ. Tại sao David đã làm vậy ? Bởi vì anh ta đã xúc phạm uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời là Sau-lơ. Mặc dù Sau-lơ phạm tội ,nhưng ông là người đã được Đức Chúa Trời bảo Sa-mu-ên xức dầu cho ông làm Vua. Chàng trai trẻ báo tin cho David tưởng mình sẽ được David thưởng về việc anh ta giết Sau-lơ nhưng không ngờ bị David hỏi ” Cớ sao ngươi không sợ mà giơ tay lên giết kẻ chịu xức dầu của Đức Giê hô va? …Miệng ngươi đã làm chứng về ngươi vì ngươi đã nói rằng : chính tôi đã giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê hô va. ” ( câu 13-16). David đã duy trì uy quyền và ra lịnh giết kẻ xúc phạm uy quyền. 

Sau khi Sau-lơ chết , David cầu hỏi Chúa xem ông phải đi vào thành nào và Chúa bảo ông hãy đến Hếp-rôn ( thành này nhỏ ). David đã được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên theo sự lựa chọn của Đức Chúa Trời nhưng ông đã không tự đoạt lấy ngai vàng, David chờ đợi sự xức dầu từ dân sự. Ông đã đã không đi thẳng lên thành Jerusalem, bởi vì ông chờ đợi dân sự của Chúa xức dầu cho ông. Ông đã ở lại Hếp-rôn bảy năm. David không thể nói :” Tôi đã được Chúa sai tiên tri xức dầu rồi ,tôi không cần dân sự xức dầu hay công nhận “. Được lựa chọn và xức dầu bởi Đức Chúa Trời là một việc,còn được xức dầu và công nhận bởi dân sự của Chúa là một việc khác. Người đại diện uy quyền của Đức Chúa Trời cần có cả hai điều này. Bảy năm chờ đợi ở Hếp-rôn không phải là thời gian ngắn và ông không phải là người mất kiên nhẫn. Đức Chúa Trời không ủy thác uy quyền của Ngài cho bất cứ ai tìm kiếm quyền hành và vinh hiển. Ngài đã xức dầu cho David làm vua toàn cõi Y-sơ-ra-ên , trong nhà Giu-đa đã nhận biết nhưng phần dân sự còn lại chưa chấp nhận, nên David chờ đợi. Ông cai trị nhà Giu-đa trong bảy năm tại Hếp-rôn và sau đó toàn bộ các chi phái đã xức dầu cho ông làm vua và ông cai trị 33 năm tại Jerusalem. Chữ Jerusalem trong nguyên ngữ thì ” Jeru ” là ” cái thành” còn “salem ” là bình an, Jerusalem nghĩa là thành bình an bởi vì Đức Chúa Trời đã phù giúp ông đánh bại mọi kẻ thù và giữ đất nước ông bình an tứ phía. Trong bảy năm chờ đợi dân sự chấp nhận và xức dầu , David đã không hề nghi ngờ về uy quyền mà Đức Chúa Trời đã chỉ định mình. Ai nhận biết thánh ý của Chúa sẽ có kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng bằng xác thịt để đoạt lấy uy quyền, đừng cố ý giơ tay ra chạm vào uy quyền. Không con người nào có thể nói :” Tôi đã được Chúa lựa chọn làm uy quyền đại diện, nên các anh chị em khác phải thuận phục tôi”. Chúng ta phải học tập và có linh vụ trước Chúa rồi chờ đợi đúng thời điểm của Đức Chúa Trời mới có thể bước vào giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời mà phục vụ. 

Những ai thật sự làm người uy quyền của Đức Chúa Trời và nhận biết rõ Chúa sẽ thấy rằng đây là công việc nghiêm trọng sinh tử chứ không phải chuyện đùa. Hội Thánh của Chúa không phải là chiến trường và tôi tớ Chúa không phải là các chính khách để tranh giành quyền lực qua bầu cử. Và Nước Thiên Đàng không phải là quốc gia Dân Chủ Tự Do.

Nếu anh em là người được Chúa lựa chọn và xức dầu làm người uy quyền đại diện của Ngài , hãy chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ đến lúc dân sự của Chúa sẽ công nhận anh em để cho anh em phục vụ Chúa giữa vòng họ. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng điều đó cho hết thảy chúng ta. Amen.

Advertisement