BÀI SỐ 77: TÍN LÝ CỦA TIN LÀNH ĐƯỢC TÁI SANH LÀ GÌ?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 77: TÍN LÝ CỦA TIN LÀNH ĐƯỢC TÁI SANH LÀ GÌ?

(1) Tất cả các môn đồ chân chính của Chúa Jesus đều nhận được sự tái sinh, có Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong thân thể của họ. (Ai chưa nhận được sự tái sanh thì có thể tìm kiếm Chúa cách hết lòng, tìm sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA đọc và làm theo ăn năn khước từ tất cả mọi tội lỗi mình đã làm, tự giải cứu mình ra khỏi ách thống trị của ma quỷ. Khi lòng trong sạch thì mời Chúa Thánh Linh vào lòng sẽ nhận lãnh đươc sự tái sanh). Chiên thật của Chúa tin tưởng và vâng theo sự soi dẫn thiêng liêng của điều luật Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước gói gọn trong 66 sách Kinh Thánh của Lời Ngài (2 Ti-mô-thê 3:15-17; 2 Phi-e-rơ 1:19-21; Thi thiên 119). Đây là phương pháp chính mà Đức Chúa Trời đã chọn để giao tiếp với nhân loại, với con cái của Ngài.

(2) Rằng Kinh Thánh phiên bản củ năm 1926 là phiên bản tiếng Việt tốt nhất của Kinh Thánh và phiên bản Kinh Thánh mới Hiệu Đính dịch chính xác- Lời được Chúa bảo tồn rất thiêng liêng (Thi thiên 12:7-8). Mổi tín hửu được tái sanh có Thánh Linh trong lòng có thể đọc và hiểu được Kinh Thánh Tân Ước và Cựu ước vì họ có Chúa Thánh Linh làm thầy giảng nghỉa Kinh Thánh cho họ hiểu rỏ và biết rỏ điều răn và luật pháp của Đức Chúa Cha.

(3) Rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con(Jesus), và Đức Thánh Linh (1 Giăng 5:7 KJV). Bản chất Ba Ngôi của Chúa tuy là ba nhưng như là một chứ không phải là một. (Mời đọc bài Chúa ba ngôi là gì trong mục Bạn Có Biết Không bài số 46)

(4) Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế gian trong sáu ngày hai mươi bốn giờ theo nghĩa đen (Sáng thế ký 1-2). Ngày thứ bãy là ngày nghỉ của Chúa và là của con cái của Ngài, nên chúng ta phải tuân theo điều răn của Ngài: Làm việc 6 ngày nghỉ một ngày để lấy lại sức khỏe và thờ phượng Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện.

(5) Rằng tất cả nhân loại đều có tội, có tội trước Mặt Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và phải nhận lãnh sự Phán Xét, cần sự cứu rỗi, và hoàn toàn không thể tự cứu mình được (Sáng thế ký 3; 6:5, 12; Giê Rê-mi 17:9; Rô-ma 3:10, 23; 5:12-21; 6:23, v.v.). Nhân loại không trung lập và không có khả năng tự nhiên để tự cứu mình khỏi tội lỗi mà chỉ để đáp lại sự khởi đầu, được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời (Giăng 1:4, 12-13). Sau sự sa ngã của con người đầu tiên là A-đam, “nhiều người đã trở thành tội nhân.” (Rô-ma 5:19) Con người có tội, nhưng sau khi thú nhận tội và ăn năn tội lỗi mình, chấp nhận Chúa Jesus đổ huyết chuộc tội cho mình trên cây thập tự giá, lấy đức tin tin rằng Đức Chúa Cha sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho mình, hứa với Đức Chúa Cha rằng mình sẽ quay đầu 180 độ cố gắng không phạm tội nữa, sống đời sống thánh sạch, sẽ được biến đổi trở nên một sinh vật mới, nhận được ân điển và quyền năng thiêng liêng tái tạo của Đức Thánh Linh để khắc phục mọi tội lỗi và có kết quả được biến thành con người trong sạch chỉ muốn sống cho vinh quang của Đức Chúa Trời mà thôi (Rô-ma 5-8; Ga-la-ti 5:17-18; Ê-phê-sô 2:1-3; 4:22, v.v.).

Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của tất cả nhân loại và sự cứu rỗi đó được ban cho bởi ân điển, chỉ qua đức tin, tại thời điểm người đó có tấm lòng ăn năn thật sự và dựa trên công việc đã hoàn thành của Đấng Christ trên thập tự giá (Lu-ca 13:3, 5; Công vụ 2:38; 3:19; 15:11; 16:30-31; Rô-ma 4-5; 10:9-10; Ê-phê-sô 2:8-19, v.v.).

(6) Rằng sự phục sinh thân thể của Chúa Giê-su và sự thăng thiên thân thể của Ngài lên thiên đàng, nơi Ngài bây giờ cầu thay cho các tín hữu và sẽ sớm trở lại “theo cách tương tự” như Ngài lên “thiên đàng”. (Công vụ 1:11)

(7) Trong thực tại theo nghĩa đen của Thiên Đàng và Địa ngục là nơi sẽ không bao giờ có sự kết thúc sau khi con người lìa cỏi đời này. Thiên đàng là nơi Chúa Jesus sắm sẳn cho cho cái của Ngài, những ai có ấn chứng bằng Thánh Linh ngự trị trong lòng, có sự tái sanh. Địa ngục dành cho những ai chết trong tội lỗi mà không biết ăn năn (Mác 9:43-49).

(8) Loài người được tạo ra như một tạo vật được tự do bởi Đấng Tạo Hóa, và họ có thể chọn chấp nhận hoặc chống lại ân điển của Đức Chúa Trời trong huyết Chúa Jesus. Nếu chọn theo Chúa Jesus thì sẽ được cứu rỗi, chọn sai đường thì phải trả giá nơi địa ngục đời đời sau khi qua đời. (Phục truyền luật lệ ký 30:19; Giô Suê 24:15; Mác 16:15-16; Giăng 1:12; 3:16, v.v.).

(9) Sự cứu rỗi có điều kiện của người tin Chúa, là Đấng đòi hỏi chúng ta phải ăn năn hối cải tất cả mọi tội lỗi lúc ban đầu (dĩ vãng) và cố gắng giử vững niềm tin của mình, cũng như chịu đựng sự bắt bớ cho đến cuối cùng. Tội hiện tại và tội tương lai Ngài không thể tha thứ được một lần đủ cả. Mỗi lần phạm tội thì phải biết hạ mình xuống ăn năn tội lỗi mình bởi huyết Chúa Giê-su để được Chúa Cha tha thứ tội. Nếu không ăn năn thì họ sẽ bị lạc lối, vấp ngã trượt chân vĩnh viễn vào hồ lửa địa ngục đời đời (Ezekiel 33:12-13; Ma Thi Ơ 10:22; 24:13; Cô-lô-lô-cô 1:23; Hê-bơ-rơ 2:1-3; 3:6, 12-14; 10:26-39; Giu-đe 1; Khải Huyền 2-3, v.v.).

(10) Những tín hữu được tái sinh đó tạo nên những gì Đức Chúa Trời coi là những người còn sót lại của Ngài – thân thể của Đấng Christ – và chúng ta phải thực hiện những gì Chúa Giê-xu đã truyền lệnh và dạy bảo chúng ta phải làm trong những ngày chúng ta còn sống trên đất này như là đi truyền giáo, chữa lành, đuổi quỷ, v.v. (Ma-thi-ơ 28:18-20; Mác 16:15-20; Lu Ca 24:44-53).

(11) Rằng Khi một người chấp nhận Chúa Jesus chết trên cây thập tự giá chuộc tội cho mình xong và nhận lãnh Thánh Linh vào lòng thì nên nhận phép báp têm bằng cách nhận chìm mình trong nước – “để tượng trưng cho sự đồng chết và đồng sống lại với Chúa Giê-su với tâm linh và thân thể mới được tái tạo bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh như là một con người mới được cứu rỗi bằng huyết của Chúa Giê-su.

(12) Trong mong sự tái lâm của Chúa Jesus sớm như lời hứa của Đấng Christ cho tất cả các môn đồ khôn ngoan, kiên trì của Ngài, những người hiện đang tuân theo sự kết hợp quan trọng với Ngài (Ma-thi-ơ 24; 25:1-13; Lu Ca 12:35-40; 1 Cô-rinh-tô 15:51-58; Ê-phê-sô 5:25-27; 1 Thessalonians 4:6-18.

(13) Rằng Chúa Giê-xu sẽ sớm trở lại để rước một Cô dâu được thánh hóa và thanh tẩy, một hội thánh vinh quang không có đốm hoặc nếp nhăn, thánh thiện trong Đấng Christ (Ma-thi-ơ 24:10-13; 25:1-13; Ê-phê-sô 5:25-27; 1 Giăng 2:24-3:3).

(14) Rằng chúng ta mong đợi Triều Đại Ngàn Năm của Đức Giê-xu Christ (Khải Huyền 20:2-5).

(15) Rằng trong ngày phán xét tại Tòa Án Phán Xét của Đấng Christ sẽ có sự phán xét của những người tin hay không tin vào Chúa Giê-su Christ làm cứu Chúa đời mình (Rô-ma 14:10-12; Khải Huyền 20:11-15).

(16) Rằng mỗi Cơ đốc nhân phải sống một cuộc sống thánh thiện và làm chứng về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su với quyền năng cứu rỗi của Đấng Christ cho khắp đầu cùng đất.

(17) Rằng Đức Chúa Trời tối cao trong việc ban cho tất cả các ân tứ của Ngài, và rằng các ân tứ mà Ngài ban cho dân ngài (sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và thầy giảng) là đủ để hoàn thiện các thánh đồ cho ngày hôm nay (Ê-phê-sô 4:11-14). Như Đức Giê-hô-va thường cảnh báo chúng ta bằng Lời Ngài, là có nhiều người tự nhận mình là những người lãnh đạo nhưng là sói đội lốt chiên (Ma-thi-ơ 7:15; 24:4-5, 11, 24; 1 Giăng 4:1; 1 Ti-mô-thê 4:1-3; 2 Ti-mô-thê 3:13; 4:2-4; 2 Phi-e-rơ 2; Giu-đe 1, v.v.).

(18) Rằng tất cả các tín đồ hay người lãnh đạo chân chính cuả Chúa Giê-su phải có 9 trái Thánh Linh, với lòng nhu mì, khiêm nhường, có lòng thương xót những kẻ mồ côi người góa bụa. Không tham tiền, không lên mình kiêu ngạo, không lấy sự vinh hiển của Chúa, ăn mặc kín đáo, không ham mê vòng vàng hay đeo đồ trang sức thuộc về thế gian, đúng theo lời Kinh Thánh dạy, không ăn mặc quần áo hở hang khiêu gợi người khác phái gây sự chú ý, cám dổ, hoặc làm vấp ngã chiên Chúa. Bông trái của Thánh Linh phân chia giữa lúa mì và cỏ lùn. Sự khiêm nhường hoặc tinh thần phục vụ tha nhân là chìa khóa để phân biệt thành phần nào thuộc về Đấng Christ. Không nên sử dụng các chức danh hoặc vị trí để nâng cao bản thân, chiếm lấy sự vinh hiển của Chúa mà phải trao lại mọi vinh hiển về một mình Đấng Christ mà thôi (Luke 18:9-14).

(19) Mổi người phải tự DỌN SẠCH LÒNG mổi ngày những tội lỗi đã làm trong ngày đó, ăn năn tội lỗi theo cách 5 ngón tay nếu có gì sai xuất được Thánh Linh nhắc nhở. Hiện nay có quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA giúp chúng ta biết quét nhà tâm linh một lần tất cả những tội lỗi của tổ tông để lại, những tội lỗi mình đã làm trong quá khứ, sau đó cứ dọn thêm tội lỗi hiện tại mổi ngày cho sạch bằng cách 5 ngón tay cho mổi tội lỗi. Ăn năn xong tự đuổi tà linh trói buộc mình ra khỏi làm nô lệ cho tội lỗi đó hầu được tự do hoàn toàn trong Thánh Linh, ra khỏi sự trói buộc tà linh và bệnh tật. Nhà tâm linh cần phải dọn sạch sẽ mổi ngày để sẳn sàng gặp Chúa khi Ngài trở lại, nếu không sẽ bị bỏ lại.

(20) Rằng mổi người được tái sanh với tấm lòng trong sạch, có thể cầu xin và được nhận lãnh báp têm với Thánh Linh có thể nói được tiếng mới vì họ đã được sanh lại và được Chúa Cha ban cho quyền năng để làm nhân chứng cho Đấng Christ (Ma-thi-ơ 3:11; Lu Ca 24:49; Công vụ 1:4-8; 2:1-4; 10:44-48; 19:1-6, v.v.).

(21) Tín lý đạo Chúa của Calvin và Công Giáo đều sai lệch Kinh Thánh cho nên chúng ta phải tránh bằng mọi giá.

(22) Rằng tất cả các hình thức thỏa hiệp với sự giả dối, các hệ thống thần học sai lac, tiên tri giả và tôn giáo sai lầm như thần học cải cách / thuyết calvin, một khi đã được cứu luôn luôn được cứu là sự lừa dối của quỷ dử, chủ nghĩa siêu ân điển, chủ nghĩa tự do (mang tất cả dưới sự kiểm soát của nhà thờ Công giáo), chủ nghĩa tân tiến, phong trào nhà thờ tự do, nên tránh những người muốn sống trong sự không vâng lời Đấng Christ và nói rằng họ không bao giờ mất sự cứu rỗi vĩnh cửu. Trên thực tế, tất cả các môn đồ chân chính của Đấng Christ đều bị bắt bớ dử dội vì họ đang cảnh báo những người khác về những giáo lý và phong trào sai lầm này để họ có thể ăn năn mau quay đầu trở lại với Lẽ Thật trong Kinh Thánh (Giu-đe 3-4).

(23) Rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết và sẽ không kể người có tội là vô tội mà không trừng phạt họ. (Xuất Ê-díp-tô ký 34:6-7; Ga-la-la-ga-la 5:19-21; Hê Bơ Rơ 12:14; Khải Huyền 21:8, 27, v.v.). Chính qua lòng thương xót của Ngài và sự Kính sợ Đức Chúa Trời mà con người kềm chế phạm tội và tất cả những tín hữu chân chính được tái sinh trong Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ đều có bông trái của Đức Thánh Linh hàng ngày (Giăng 15:1-16; Rô-ma 6:1-23; 8:12-14). Kinh Thánh nói rằng những việc làm tốt trong cuộc sống của các tín hữu chân chính là trái/bằng chứng của việc cứu rỗi đức tin (Ma-thi-ơ 7:21; Tít 1:16; Gia-cơ 2; 1 Giăng 2:3-6; Khải Huyền 2-3, v.v.). Chúng ta tin lời Chúa nói rằng những người nghe và vâng theo lời của Chúa Giê-xu là hội thánh chân chính. Đây là những người tạo nênHội Thánh của Đấng Christ bởi vì họ đã ăn năn tội lỗi, tin vào Chúa Giê Su Christ, và hàng ngày từ chối chính mình, vác thập tự giá của mà đi theo Ngài (Giê-rê-mi 33, Châm ngôn 16:6, Giăng 15, Lu-ca 6, Ma-thi-ơ 16:24). Những người kiên trì cho đến cùng trong đức tin và có đời sống thánh sạch, có bông trái Thánh Linh là điều bắt buộc cho sự cứu rỗi cuối cùng (Ma-thi-ơ 10:22; 24:13; Hê-bơ-rơ 3:6, 12-14; 10:26-39; Khải Huyền 2-3, v.v.). Những người công bình thánh sạch là những người có tội biết ăn năn.