BÀI SỐ 72: TIN LÀNH ÂN ĐIỂN, TIN LÀNH LUẬT PHÁP VÀ TIN LÀNH ĐƯỢC TÁI SANH:

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 72: TIN LÀNH ÂN ĐIỂN, TIN LÀNH LUẬT PHÁP VÀ TIN LÀNH ĐƯỢC TÁI SANH:

Mời các bạn đọc và nghiên cứu những câu Kinh Thánh sau đây để hiểu rỏ những gì tôi muốn nói với các bạn trong bài nầy:

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng14:6)

“Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”(Giăng 3:3)

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. 15 Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé.” (Mathio 7: 13-15)

Cám tạ ơn Chúa cho tôi một đề tài nóng bỏng hôm nay vì có một người bạn trên Face Book vào hỏi tôi theo ý cô Anhue Doan thì hai phe nhóm Tin Lành Ân Điển (thời kỳ Tân Ước) và phe Tin Lành theo Luật Pháp của Chúa (thời kỳ Cựu Ước) đang cải nhau trên Face Book, phe nào đúng, phe nào sai? Bạn ấy nói rằng theo ý bạn thì bạn thấy nếu đạo Chúa phe Tin Lành Ân Điển tin rằng Chúa Jesus đã làm xong hết luật pháp rồi thì mình chỉ cần có lòng tin nơi Chúa Jesus thì sẻ được cứu rổi, như thế sẽ có nhiều người được cứu vào nước thiên đàng. Phe theo luật pháp thời kỳ Cựu Ước chú trọng về luật pháp ai mà làm cho nỗi và sẽ ít người được cứu. Ai mà làm cho trọn hết luật pháp của Chúa được? Như thế ít ai được cứu rổi linh hồn.

Tôi trã lời cho bạn là cã hai bên đều là hai thái cực của hai nhóm Tin Lành cự đoan. Tôi đứng phía giữa là Tin Lành được “TÁI SANH” hay nói cho đúng là những người đã được sanh lại bằng Chúa Thánh Linh. Ngài ngự vào lòng con cái của Ngài và làm đền thờ của Ngài trong lòng họ, và họ chắc chắn họ có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Đây là tin tức tốt lành chứ không phải tôn giáo và đạo giáo cần phải rao giảng ra cho khắp đầu cùng đất hầu cho mọi người nghe đến, tin, và làm theo thì sẽ được cứu rỗi linh hồn. Họ sẽ được cứu rổi từ địa ngục và vào thiên đàng vỉnh cửu thật là tuyệ vời! Một đời sống được tái sanh, một sự tái tạo của đấng tạo hóa từ con người tội lỗi được trở nên thánh thiện và được làm công dân nước thiên đàng.

Bạn nầy nói tôi biết như vậy nhưng hiện nay cô thấy có bao nhiêu người được tái sanh? Tôi trả lời cho bạn là nếu mình chưa được tái sanh thì hãy đi tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp được Ngài. Mathi-ơ 7:7-8 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” Cậu hỏi tiếp tôi rằng cô có thể giúp cháu tìm cho cháu có thể gặp được Cha và nhận được sự tái sanh không? Tôi rất vui mừng nói với cậu rằng tôi đã làm công việc dắt chiên đi lạc vềnhà Cha mấy năm nay rồi mà cháu chưa đọc bài chat nào sao? Cậu rất ngạc nhiên nói với tôi rằng cậu chưa từng đọc bài nào hết. Thật là tội nghiệp. Tôi nói hiện nay tôi đã có gần 300 bài chat trong trang Face Book :NHỮNG BÀI CHAT DẮT CHIỆN LẠC VỀ NHÀ CHA. Nhiều người đã được trở về bên Chúa họ đã được Cha chấp nhận và được tái sanh, có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng làm đền thờ của Ngài trong lòng họ và bản tánh xác thịt, con người củ của họ biến mất nhường chổ cho Chúa Thánh Linh ngự vào lòng họ. Ngài đặt vào lòng họ một bản tánh mới mẽ, một con người tâm linh có bông trái của Chúa Thánh Linh là sư vui vẽ bình an, lòng yêu thương, nhân từ, trung tín, mềm mại, tiếc độ. Ai chưa từng nhận lãnh Chúa Thánh Linh trong lòng chưa hiểu biết về vấn đề nầy, họ đang theo đạo Chúa, đạo tin lành, chưa biết Chúa Jesus là ai, họ như người mù đi đêm.

Còn ai có Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong lòng rồi thì họ đang đi trong ánh sáng sự sống, họ thấy rỏ và biết rỏ hết mọi sự việc. Chúa Thánh Linh sẽ là người bạn, người thầy dạy dổ họ đi theo lời Chúa. Ngài sẽ nhắc nhở, sửa dạy họ đi đúng theo ý chỉ của Chúa Cha. Một con người được tái tạo giống như hình ảnh của con người Adam và Eva mà Chúa đã tạo dựng từ buổi sáng thế, lúc chưa bị quỉ satan cám dổ ăn trái cấm. Con người mới nầy đã được mua chuộc bỡi dòng huyết của Chúa Jesus. Tôi có viết bài chỉ dẩn cách họ TỰ DỌN RÁC TÂM LINH từ năm 2015 Và gần đây có quyển sách mới dưới tên DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Nếu họ không làm được thì vào hỏi tôi, tôi sẽ chỉ dẩn thêm để biết cách ăn năn khước từ theo cách 5 ngón tay hầu cho họ làm đúng để đuổi quỷ ra khỏi thân thể họ được. Chính đương sự phải trải qua một sự hạ mình xuống, ăn năn khước từ đuổi tà linh hết tất cã những tội lổi của họ từng chi tiết trong những năm qua. Khi họ don sạch sẽ xong rồi thì họ phải mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ cũa Ngài trong lòng họ. Nếu tâm linh họ được sạch sẽ Ngài sẽ vào, còn nếu còn nhiều rác rến nữa thì bạn hỏi Ngài sẽ chỉ ra cho bạn. Chúa chưa khước từ ai hết. Nếu họ biết mình là chiên đang đi lạc muốn trở về bên Cha thì không sớm thì muộn họ sẽ được vào nhà Cha tùy theo đường họ đi lạc quá xa nhà Cha hay gần nhà Cha mà thôi. Cám tạ Chúa nhân từ, Cha đang đứng ngoài cữa mong chờ những chiên đi lạc được trở về. Mong rằng bài nầy sẽ được Chúa Thánh Linh tác động trên nhiều chiên đi lạc của Cha. Hãy mau nghe tiếng gọi của Cha và trở về càng sớm càng tốt. Muốn thật hết lòng. Amen!

Chú ý: Những ai là người mới tin Chúa, lần đầu tiên đến với Chúa có thể ăn năn tất cả mọi tội lổi gom lại một lượt mà không cần phải khai trình ra hết từng tội lổi một. không cần làm từng chi tiết, Chúa Thánh Linh cũng sẽ chấp nhận huyết Chúa Jesus sẽ bôi xóa hết tất cã tội lỗi họ lần đầu tiên đến với Ngài. Bởi vây ai cũng cảm nhận có lần đầu tiên nhận được sự tái sanh. Nhưng sau đó họ nghe lời ma quỉ xúi giuc, phạm tội, vấp ngã rồi chạy trốn Chúa. Mỗi lần họ phạm tội có Chúa Thánh Linh, có Ngài nhắc nhỡ mà họ không nghe lời nên làm tội lổi rồi chạy trốn Chúa. Vì cớ đó nên họ đang là chiên đi lạc đường không biết lối về nên Ngài chỉ dạy tôi họ phải khai trình ra hết từng tội một ăn năn khước từ đuổi tà linh bằng cách 5 ngón tay Ngài mới chấp nhận. Làm như thế tôi gọi là DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Chúa rất đẹp lòng. Cảm tạ ơn Chúa Cha nhân từ. Amen!

Advertisement