BÀI SỐ 62: TIN LÀNH ÂN ĐIỂN THẬT LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 62: TIN LÀNH ÂN ĐIỂN THẬT LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Thời kỳ cuối cùng có một nhóm rất đông mục sư của những nhà thờ lớn trên toàn thế giới (MEGACHURCH) giảng dạy đạo Chúa với tín lý ân điển rẻ tiền và những ai chưa hiểu biết và học hỏi lời Chúa trong Kinh Thánh rất dể bị dụ dổ nghe theo lời lừa dối của quỷ dử. Họ giảng rằng chúng ta đang sống dưới thời kỳ ân điển, Chúa Jesus đã làm xong mọi việc rồi, chúng ta chỉ cần xóa bỏ những luật pháp và điều răn của Chúa trong thời kỳ cựu ước mà chỉ cần TIN đến Chúa Jesus một lần đủ cả. Không cần phải làm việc gì, không cần phải ăn năn tội lỗi nhiều lần vì Chúa Jesus đã trả giá xong một lần đủ cả trên thập tự giá cho chúng ta rồi. Tội lỗi dỉ vảng, hiện tại và tương lai của chúng ta đã được Chúa Jesus trả xong trên cây thập tự một lần đủ cả. Chúng ta cứ sống trong đời sống thoải mái, tự do, không sợ tội lỗi, không còn lo sợ bị quăng vào hồ lữa địa ngục vì nơi đó Chúa tạo ra để cho bọn quỷ mà thôi. Con của Chúa thì mọi người tin Chúa Jesus đều được bảo đảm được hưởng nứơc thiên đàng khi qua đời. Ai còn làm theo luật pháp là ngu dại, là theo tà giáo, đeo cái gông cùm luật pháp cho mình luống công. Những tín lý sai lạc chính của họ được liệt kê dưới đây và những lời Chúa trong Kinh Thánh chứng minh những điều sai của họ được liệt kê bên phần dưới của từng phần như sau:

1- Bởi ân điển và giao ước mới, Chúa Jesus đã trã giá xong tội lỗi của chúng ta bằng mạng sống Ngài trên cây thập tự rồi. Chúng ta không cần phải làm chi thêm nữa và sự cứu rỗi là chắc chắn.

Khi chúng ta pham tội lớn hay tội nhỏ gì cũng như nhau hết trước mặt Đức Chúa Cha. Tội nào cũng xứng đáng bị kết án tữ hình và bị đóng đinh phải chết trên cây thập tự. Nếu chúng ta chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho chúng ta trên cây thập tự thì Chúa Cha không nhìn tội lổi của chúng ta nữa mà Ngài nhìn chúng ta là một người trong sạch, trắng án vì có Chúa Jesus trả giá cho tội lổi chúng ta rồi. Một khi chúng ta ăn năn thật sự, khước từ tội lổi thật sự, Ngài ban Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, đổi mới con người xác thịt chúng ta thành con người tâm linh gọi là sự “Tái Sinh”. Ngài không trã giá cho địa ngục để họ được cứu rổi đời đời khỏi hỏa ngục như bao nhiêu người cắt nghỉa theo tánh xác thịt. Sự cứu rổi không có gì chắc chắn nếu sau khi tin Chúa rồi mà bạn vẩn cứ sống mãi trong tội lổi không chịu ăn năn.

-Giăng 3:3: “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần. 7Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 8Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh-Linh thì cũng như vậy.”

2- Tội lổi quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn đã được Chúa Cha tha thứ một lần đủ cả.

Tội dỉ vảng, tội hiện tại được Chúa tha thứ mà thôi nếu bạn ăn năn thống hối thật sự bởi huyết Chúa Jesus. Tội tương lai làm sao mà được Chúa thứ tha nếu bạn ỷ lại, phạm tội mà không chịu ăn năn?

-II Phiero 2:20-22: “Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus-Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế-gian, rồi lại mắc phải và suy-phục những sự đó, thì số-phận sau-cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 21Chúng nó đã biết đường công-bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. 22Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục-ngữ rằng:Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn-lóc trong vũng bùn.”

Giao ước mới của Chúa Jesus là có tội phải biết ăn năn và khước từ tội lổi đúng theo tiêu chuẩn cúa Chúa Thánh Linh. Ăn năn không phải là sữa đổi tâm trí và không làm điều đó nữa. Đây là định nghỉa của chử khước từ chứ không phải là định nghỉa của từ ngữ ăn năn. Tôi xin nêu ra hai định nghĩa dưới đây:

****Ăn năn: Mổi khi bạn có một tội nào mà Chúa Thánh Linh cáo trách bạn phải cảm biết rằng tội mình làm đó xứng đáng bị đóng đinh cái tôi xác thịt trên thập tự giá nhưng vì bạn chấp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho bạn trên thập tự giá rồi nên bạn xin Cha ân xá tội lổi của bạn bằng huyết vô tội của con Ngài là Chúa Jesus. Bạn nói những lời như sau: ” Trong danh Chúa Jesus, con cảm nhận tội_____của con đáng bị đóng đinh chết trên thập tự giá, Nhưng con chấp nhận ChúaJesus đã chết thế cho con rồi. Xin Cha tha tội và bôi xóa hết tội nầy cho con bằng dòng huyết của Chúa Jesus. Con tin rằng Cha sẽ không nhìn thấy tội nầy của con nữa Amen!

-Galati 5:24: Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus-Christ đã đóng đinh xác-thịt với tình-dục và dâm-dục mình trên thập-tự-giá rồi. 25Nếu chúng ta nhờ Thánh-Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh-Linh vậy.

-Luca 13:3: “Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn-năn, thì hết thảy sẽ bị hư-mất như vậy.”

****Khước từ: Bạn không muốn sống đời sống dưới sự áp chế của tội lổi đó nữa và bạn nói với chính mình và với tà linh tội lổi đó rằng: Kể từ hôm nay ta quyết định từ bỏ những tội______ nầy, ta sẽ quay đầu lại 180 độ không làm những điều như thế nữa. Khước từ không phải là ăn năn.

3- Đời sống Cơ Đốc Nhân rất sung mãn và đầy phước hạnh, giàu có, đầy đủ.

Đây là tín lý sai lạc của quỷ dử. Những Cơ đốc nhân ham mê sự giàu có trong thế gian đều mê tín lý này. Thật sự họ có đời sống đầy phước hạnh bởi sự chúc phước của thế giới của quỷ. Bọn sa tan không bao giờ đánh phá nhóm tính hửu theo tà thuyết này vì họ là tai sai của chúng nó.

Đời sống Cơ đốc nhân thật không nhứt thiết là phải giàu có, đầy đủ tiền bạc, sức khỏe, không bị tội lổi cáo trách. Đời sống cơ đốc nhân dựa trên sư sống thỏa mãn nhu cầu vật chất, đủ ăn đủ mặc thỏa lòng. Kinh Thánh Chúa có nói người giàu có vào nước thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lổ kim (Mathio 19:23). Kể từ khi Phaolo và những người bạn đồng hành của ông đã được mặc quần áo rách rưới và Timothê đã có bệnh dạ dày và thường xuyên, sau đó một cách hợp lý. Nhóm thần đạo sai lạc phải nghĩ rằng Phaolo và Timothê không tin một phúc âm thực sự của Chúa Giêsu và cần một sự mặc khải lớn của Chúa Giêsu sao?

-1 Cô-rin-tô 4:11:”Để giờ phút này đây, chúng tôi đói và khát, chúng tôi rách rưới, chúng tôi được đối xử tàn nhẫn, chúng tôi vô gia cư.”

-1 Ti-mô-thê 5:23: “Không uống chỉ có nước, và sử dụng một chút rượu vì dạ dày của bạn và các bệnh thường xuyên của bạn.”

4- Sự công bình vĩnh viễn không cần phải làm điều gì đúng, sự bảo đảm chắc chắn là nếu bạn tin Chúa Jesus thì sẽ nhận lảnh được sự công bình (hay công chính) đời đời.

Đây chính là sự dạy dổ gây chết người. Không có sự công chính nào là vĩnh viễn hết. Có tội lổi ít hay nhiều mà không ăn năn thì sẽ không được Chúa thứ tha. Không phải ăn năn một lần đũ cã.

Chúa Thánh Linh luôn luôn cáo trách bạn về tội lổi. Sự công chính bạn sẽ mất mổi khi bạn phạm tội mà không chịu ăn năn.

-Giăng 17:710: “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích-lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế-gian tự-cáo về tội-lỗi, về sự công-bình và về sự phán-xét. 9Về tội-lỗi,vì họ không tin ta; 10về sự công-bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11về sự phán-xét, vì vua-chúa thế-gian nầy đã bị đoán-xét.

Công việc của Chúa Thánh Linh chữa lành sẽ được ban cho những ai tin vào lời hứa của Ngài trong câu Kinh Thánh:” Vì lằn roi Ngài chịu con được lành bệnh”(Ê Sai 53:4-5)

-1 Giăng 3:7,8 « Các con thân mến,đừng để bất cứ ai khiến con đi lạc đường. Kẻ làm những gì là đúng là công bình, cũng giống như ông là người công chính. Còn ai làm những gì là tội lỗi là của ma quỷ. »

5- Sự cứu rổi là đời đời và chắc chắn, vì Chúa Jesus đã làm xong hết rồi, Chúa Jesus nói:” Mọi sự đã được trọn”, cho nên chúng ta không cần phải làm chi thêm nữa.

Đây là sự lừa dối trắng trợn của sa tan hầu lôi kéo những con cái Chúa chưa đọc Kinh Thánh. Không có sự cứu rổi nào là chắc chắn nếu không có sự ăn năn thật sự cặp theo.

-I Giăng 3:7: “Hỡi các con-cái bé-mọn, chớ để cho ai lừa-dối mình: kẻ làm sự công-bình là người công-bình, như chính mình Chúa là công-bình.8Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma-quỉ; vì ma-quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả,Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ.”

-Roma 6:16: “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi-mọi đặng vâng-phục kẻ nào, thì là tôi-mọi của kẻ mình vâng-phục,hoặc của tội-lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng-phục để được nên công-bình hay sao?”

6- Chúa là quan án xét đoán rất công bình xét đoán tất cã những ai phạm tội không biết ăn năn

-Giăng14:15:” Nếu bạn yêu Chúa thì giữ gìn các điều răn Ngài.”

-Giăng 14:23: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu-mến ta, thì vâng-giữ lời ta, Cha ta sẽ thương-yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.”

-1Giăng 5:3: “ Vì nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề.”,

-I Cô-rin-tô 6:9: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công-bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? 10Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu,kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”

-Khai Huyền 21:8: “Còn những kẻ hèn-nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm-ghét, kẻ giết người, kẻ dâm-loạn, kẻ phù-phép, kẻ thờ thần-tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng-bừng: Đó là sự chết thứ hai.”

-Khai Huyen 2:20-23: “Chúa Giêsu nói với Hội Thánh Thyatira: Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên-tri, dạy-dỗ và phỉnh-phờ tôi-tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà-dâm, và ăn thịt cúng thần-tượng. 21Ta đã cho nó thì-giờ để ăn-năn, mà nó chẳng muốn ăn-năn điều tà-dâm nó! 22Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà-dâm với nó, mà không ăn-năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai-nạn lớn.23Ta sẽ đánh chết con-cái nó; và mọi Hội-thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công-việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.”

7- Dự tiệc thánh mổi ngày để có sức khỏe càng ngày càng tốt hơn và có phước của Chúa để có đời sống đầy sức khỏe, trọn vẹn, và trường thọ.

Nhóm tà giáo này lấy việc dự tiệc thánh làm chơi, bôi nhọa huyết Chúa Jesus và lạm dụng việc dự tiệc thánh mổi ngày mà không biết ăn năn tội lỗi của họ. Họ dùng tiệc thánh để có sức khỏe, giàu sang, sống trường thọ chứ không phải dự tiệc thánh để ăn năn như lời Chúa Jesus dạy trong Kinh Thánh.

-I Corinto 11:23-33: “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân-thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. 25Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao-ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 26Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. 27Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng-đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29vì người nào không phân-biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét-đoán cho mình. 30Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật-nguyền, đau-ốm, và có lắm kẻ ngủ. 31Nếu chúng ta biết xét-đoán lấy mình, thì khỏi bị xét-đoán. 32Song khi chúng ta bị Chúa xét-đoán, thì bị Ngài sửa-phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế-gian. 33Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ-đợi nhau.”

Sự thật là, nếu bạn không sống thánh khiết bây giờ bạn không phải là một tín hữu của Chúa Jesus và hiện nay sống thánh thiện sẽ mang lại cho bạn một đời sống bị bắt bớ (2 Timothe 3:12) hay liên quan đến những sự như thế! Hãy cảnh tĩnh!

-2 Phiero 2:1-3: “Dầu vậy, trong dân-chúng cũng đã có tiên-tri giả, và cũng sẽ có giáo-sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy-phá thình-lình. 2Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông-tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm-pha. 3Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối-trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị-định từ lâu nay, và sự hư-mất của họ chẳng ngủ.”

Hy vọng những lời đơn sơ của tôi kèm theo những câu Kinh Thánh chứng minh có thể giúp ích người đọc và bạn sẽ được ChúaThánh Linh soi sáng, chỉ dạy thêm. Bạn nào đang đi trong bóng đêm bị tiên tri giả dắt đi sai đường Chúa, hãy mau mau quay đầu trở lại 180 độ, tìm lối về trong ánh sáng sự sống của Chúa Jesus, đọc Kinh Thánh tìm kiếm mặt Ngài, bạn sẽ gặp được chính Chúa Jesus thật sự. Không nên để ai dẩn dụ bạn một cách dể dàng như trong Kinh Thánh Chúa có cảnh báo: “Người mù dắt đường người mù, cã hai đều té xuống hố.” (Mathio 15:14) AMEN!

(Viết bởi sự soi dẩn của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trogn Danh Chúa Jesus)

Advertisement