BÀI SỐ 4: AI SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI KHI CHÚA JESUS TÁI LÂM?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 4: AI SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI KHI CHÚA JESUS TÁI LÂM?

Trước khi Chúa Jesus về trời, Ngài có hứa với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ sớm trở lại để đem họ đi về với Ngài. Chúa Jesus sẽ trở lại lần thứ hai trên không trung và mọi mắt sẽ thấy Ngài. Ngài không đến trên trái đất này lần nữa, Ngài chỉ đến trên không trung và mọi mắt sẽ trông thấy Ngài. Sẽ có tiếng kèn thiên sứ thổi vang dậy trên không trung và những con cái yêu quý của Ngài sẽ được cất lên không trung mà gặp Chúa Jesus.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17:”Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”

Sau đó, trên trái đất, thế gian này sẽ bị Chúa phó cho quỷ sa tan hành hạ loài người. Ai là con cái Chúa biết mình đang bị bỏ lại muốn chết đi nhưng không chết được. Thế gian sẽ bị bọn quỷ cai trị và hành hại, bắt bớ những ai tin Chúa Jesus mà bị bỏ lại. Chúng sẽ bắt tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn nhận dấu ấn của chúng nó là số 666 trên trán và trên tay để mua hoặc bán hay có việc làm. Ai nhận con số đó thì sẽ uống cơn thạnh nộ của Chúa đời đời với bọn quỷ dử, sẽ bị đi vào hồ lữa địa ngục đời đời với chúng nó. Ai không chịu nhận dấu ấn của con thú thì sẽ bị giết chết, nhưng được cứu rỗi linh hồn, được Ngài rước về nước thiên đàng vinh hiển đời đời. Khi bạn bị bỏ lại thì chỉ có một con đường duy nhất mà thôi là khước từ nhận đấu ấn của con thú trên trán và trên tay mình và lãnh án tử hình, bị chết vì không chối Chúa Jesus làm Chúa cuộc đời mình và được Chúa Jesus rước về nước thiên đàng sau khi chết, được hưỡng nước thiên đàng đời đời với Ngài. Thế gian lúc bấy giờ còn biết bao nhiêu người bị bỏ lại. Thành phần bị bỏ lại là thành phần nào? Mời các bạn hãy theo dỏi sau đây:

1-NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA JESUS LÀM CỨU CHÚA CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH

Điều này là chắc chắn đã được Chúa Jesus cãnh báo nhiều lần trong khi Ngài còn sống trên thế gian. Đức Chúa Trời yêu loài người và sai con một của Ngài là Chúa Jesus đến trong thế gian để chết thế cho tội của những ai chấp nhận mình là người có tội đáng bị chết và bị đóng đinh trên thập tự giá như Chúa Jesus vậy. Không cần phải trả tiền, không cần phải theo đạo giáo hay tôn giáo mới được cứu rỗi linh hồn, nhưng chỉ cần mở lòng ra với Đấng tạo hóa, hạ mình xuống như một tên tử tội, cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời và chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho mình rồi, thì lấy đức tin tin rằng Chúa Cha đã tha tội cho mình, Chúa Cha sẽ kể bạn là người vô tội, được trắng án và được tha bổng, không còn tội lỗi nào nữa, nhưng phải hứa với Chúa là sẽ quay đầu trở lại 180 độ tìm đường khác mà đi, không đi con đường củ nữa. Xong mời Chúa Thánh Linh vào lòng, tái tạo con người dơ bẫn của bạn thành con người mới, gọi là sự tái sanh.

Khi bạn thật lòng thì bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đỗi lạ lùng trên cuộc đời của bạn, một ngã rẽ tâm linh tràn đầy sức sống mới. Mọi sự củ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới gọi là sự tái sanh hay sự tái tạo của Đức Chúa Trời trên tâm linh bạn. Bạn được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bạn cần phải ăn nuốt lời của Ngài trong Kinh Thánh với sự soi sáng của Chúa Thánh Linh đang ngự trị trong thân thể bạn. Ngài sẽ là người thầy dạy dổ, an ủi, chăm sóc bạn được lớn lên nếu bạn biết vâng lời Chúa Thánh Linh và cứng rắn với những sự cám dổ chung quanh bạn, không để bị sụp vào bẩy của ma quỷ đưa ra hầu trói bạn trở lại con đường củ như xưa. Nếu bạn có lỡ bị vướng vào bẩy tà linh thì hãy mau gọi Chúa Jesus cứu con khóc lóc với Ngài thì Ngài sẽ đến giải cứu bạn. Bạn phải áp dụng cách ăn năn theo 5 ngón tay tôi chỉ dẫn cách thật lòng thì Chúa Cha sẽ chấp nhận lời ăn năn của bạn mà tha tội cho bạn sau khi bạn đuổi tà linh đó ra khỏi thân thể bạn được.

Nếu bạn không chịu chấp nhận món quà của Đấng tạo hóa ban cho bạn cách nhưng không, bạn phủ nhận tình yêu của Ngài, thì bạn sẽ bị sống dưới cơn thạnh nộ của Ngài. Cuối cùng bạn sẽ bị bỏ lại trong cơn đại nạn là chắc chắn.

Giăng 3:16-18:” Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

17 Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.

18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời.

Giăng 3:36:” Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

2-NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA NHƯNG CHƯA ĐƯỢC TÁI SANH

Chúa Jesus có nói rỏ ràng về sự tái sanh hay sự sanh lại bằng Chúa Thánh Linh. Ai không được tái sanh, không có ấn chứng của Chúa Thánh Linh thì không thể được cứu rỗi linh hồn và ngày Chúa Jesus trở lại sẽ bị bỏ lại. Tôn giáo hay đạo giáo không cứu được ai. Có một cô bạn nói với tôi một cách trẻ con lắm và tin tưởng như thế này đây: “Chồng tôi đạo công giáo, còn tôi theo đạo tin lành tin Chúa Jesus. Ngày kia nếu Chúa Jesus rước tôi đi thì tôi bảo chồng tôi nắm chân tôi để bay về trời theo tôi luôn được rồi, Chúa Jesus không nở không cho chồng tôi đi vì Ngài là tình yêu thương.” Thương cho những ai lấy bụng mình làm Chúa và giải nghỉa lời Chúa theo ý của mình cho là đúng. Mà dù cho tôi cắt nghỉa thế nào bạn ấy cũng không tin lời tôi nói là đúng. Cô chỉ theo đạo tin lành mà tưởng mình được cứu ngày Chúa Jesus tái lâm. Thật thương cho những người đi theo những thầy dạy đạo, những nhà truyền giáo đạo Chúa dạy sai Kinh Thánh cho nên họ sẽ dắt theo một số đông người tin Chúa mà không biết gì về điều luật của Ngài, phải bị bỏ lại trong ngày Chúa Jesus tái lâm.

Giăng 3:5:” Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời.

6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.”

3-NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH MÀ ĐANG PHẠM TỘI CHƯA KỊP ĂN NĂN

Những con cái thật của Chúa nào đang sống trong tội lỗi, không chịu ăn năn và chừa bỏ tội mình làm thì sẽ bị bỏ lại. Một số người ỷ lại Chúa nhân từ, sống trong thời kỳ ân điển , phạm tội không biết ăn năn còn cho rằng Chúa tha thứ tội một lần đủ cả, tội dĩ vãng, hiện tại và tương lai Ngài cũng tha thứ hết thảy, cứ sống tự do, bình an, không sợ tội lỗi, không sợ bị bỏ lại. Chúa nhân từ, đầy tình yêu thương cho nên họ không biết kính sợ Chúa mà sống thoải mái trong tội lỗi. Họ sống tệ hơn người thế gian cho nên chắc chắn họ sẽ bị bỏ lại mà thôi.

Hê-bơ-rơ 12:4-13:” Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến mỗi đổ huyết;

5 lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng;

6 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.

7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Ðức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?

8 nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật.

9 Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?

10 Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Ðức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.

11 Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.

12 Vậy, hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa.”

I Ti-mô-thê 1:15:”Đức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” Ti-mô-thê là người có tội nhưng biết ăn năn từ bỏ con đường tà quay đầu 180 độ trở về bên Chúa, sống đời sống thánh sạch.

Mác 1:15:”Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin theo Tin Tức Tốt Lành “ (Tin tức tốt lành đó chính là Đức Chúa Jesus đến thế gian để chết trên thập tự giá, đền tội cho những người có tội biết ăn năn từ bỏ con đường tà. Ngài không chết luôn nhưng Ngài đã sống lại sau 3 ngày và Ngài bay về Trời, hiện nay Ngài đang ngồi bên hửu Đức Chúa Cha mà cầu thay cho các tín hửu của Ngài. Ngài đi để sắm sẵn một nơi gọi là thiên đàng cho con cái yêu dấu của Ngài. Ngài sẽ trở lại, gọi là sự tái lâm của Chúa Jesus trong một ngày rất gần để rước con cái của Ngài về thiên đàng và sống mãi mãi bên Ngài).

4-NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH MÀ ĐANG SA NGÃ VÌ BỊ CÁM DỔ PHẠM TỘI HAY LẬP GIA ĐÌNH VỚI NGƯỜI NGOẠI ĐẠO VÀ XA CÁCH CHÚA HIỆN ĐANG LÀ CHIÊN ĐI LẠC KHÔNG CÓ NGƯỜI CHĂN

Phần đông những con cái thật của Chúa lấy vợ hay chồng là người không tin Chúa thường bị cám dổ, ăn đồ cúng, cho nên bị ma quỷ trói buộc, phạm tội với Ngài, không biết ăn năn tội lỗi vì trở nên một thịt với người ngoại đạo cho nên trở nên nguội lạnh, lương tâm trở nên chai lì, càng ngày càng bị lún vào vũng bùn tội lỗi không thể nào đi ra khỏi được nếu không được Chúa Jesus kêu gọi họ cách đặt biệt. Họ đang là chiên đi lạc, xa cách mặt Chúa và ngày kia Chúa Jesus trở lại họ sẽ bị bỏ lại.

5-NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH NHƯNG HIỆN ĐANG QUÁ THÀNH CÔNG, LẤY SỰ VINH HIỄN CHÚA VỀ CHO MÌNH, ĐANG LÊN MÌNH KIÊU NGẠO MẤT CHÚA HỒI NÀO MÀ KHÔNG HAY BIẾT CHÚA ĐANG GỌI HỌ LÀ NGƯỜI PHA-RI-SI.

Ma-thi-ơ 23: “Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng:

2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se.

3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.

4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.

5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;

6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội;

7 muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!

8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.

9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Ðấng ở trên trời.

10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng Christ.

11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.

12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.

13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.

14 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

15 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.

16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.

17 Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn?

18 Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.

19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn?

20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề;

21 người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Ðấng ngự nơi đền thờ mà thề

22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Ðức Chúa Trời và Ðấng ngự trên ngôi mà thề vậy.

23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.

24 Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!

25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ.

26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ.

27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.

28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.

29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình,

30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy.

31 Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri.

32 Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi!

33 Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?”

Có ai đang là những người giả hình như trong câu Kinh Thánh trên thì mình tự biết. Muốn mọi người gọi mình bằng thầy, bằng Cha, bằng ba, bằng chủ, v.v. hãy mau ăn năn kịp thời kẻo bị bỏ lại khi Chúa Jesus tái lâm.

6-NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH NHƯNG CÒN HAM MÊ THẾ GIAN, VỪA THEO CHÚA, VỪA THEO MA-MÔN, NỮA CHÚA NỮA ĐỜI, HÂM HẨM, KHÔNG NÓNG, KHÔNG LẠNH.

Một số đông người đang theo Chúa thật sự, nhưng vẫn còn ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian. Họ đang bị cuốn hút theo số đông, theo tôn giáo hay đạo giáo. Họ không chịu đọc Kinh Thánh cho được lớn lên, nóng cháy cho Chúa hầu sanh bông trái cho Ngài. Chính họ là người đang hâm hẩm, không nóng, không lạnh, sẽ bị bỏ lại trong ngày Chúa Jesus tái lâm.

Khải huyền 3:15-19:”Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!

16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.

17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lỏa lồ.

18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.

19 Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.”

Hy vọng rằng bài nầy là tiếng chuông đánh thức những ai còn đang say ngủ trong cuộc đời tối tăm này, thấy ánh sáng sự sống nơi cuối đường, thức dậy, mau DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA MÌNH trước ngày Chúa Jesus tái lâm.

Muốn thật hết lòng, Amen!

Advertisement