GIÚP TĂNG TRUỞNG TÂM LINH BÀI SỐ 4

BÀI SỐ 4: HÃY TÔN THỜ ĐỨC CHÚA CHA QUA DÒNG HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU SAU KHI NHẬN LÃNH CHÚA THÁNH LINH.

Gần đây, cảm tạ ơn Chúa Cha đã bày tỏ cho tôi biết rằng chúng ta đang bị ma quỷ lừa dối từ lâu mà không biết chạy đến với Đấng Tạo Hoá là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Cha (tôi gọi bằng Cha) mà tôn thờ Ngài. Tôi cũng đã bị ma quỷ dẩn dụ cứ đứng dưới chân thập tự giá mà tôn thờ Chúa Giê-Xu mấy chục năm nay cho nên không có được uy quyền của Cha ban cho để địch lại với kẻ thù nghịch là ma quỷ. Chính Chúa Cha là Đấng duy nhất có quyền ban cho chúng ta uy quyền chống lại ma quỷ trong Danh Đức Chúa Jesus nếu chúng ta chạy đến với Cha mà kêu xin Ngài.

Từ lúc sáng thế, Chúa Cha đã ban cho chúng ta có uy quyền giày đạp đầu con rắn là quỷ satan, nhưng chúng nó chỉ có quyền cắn gót chân của chúng ta mà thôi nếu chúng ta biết vâng lời Cha giử lòng trong sạch, giử điều răn luật pháp của Ngài, núp dưới cánh bóng toàn năng của Ngài trong dòng huyết của Chúa Jesus mổi khi có tội thì phải ăn năn tội lổi xin Chúa Jesus chết thế cho chúng ta trên thập tự giá đền tội cho chúng ta rồi thì chúng ta đuợc trở nên trắng án trướcA mặt Đức Chúa Cha và Ngài ban cho chúng ta được quyền trở nên làm con cái, công chúa hay hoàng tử của nước trời. Còn nếu chúng ta không vâng lời Cha mà sống trong tội lổi thì chúng ta đương nhiên là con mồi ngon của bọn quỷ satan rồi, đang làm công cụ của quỷ satan mà không hay biết, nhưng môi miệng cũng vẩn còn tôn thờ Chúa Cha không ngớt, là kẻ giả hình, là người pharisi, vừa theo Chúa, vừa theo ma-môn là vậy, là người đang ở trong tình trạng hâm hẩm đây.

Chúng ta biết câu Kinh Thánh nầy Giăng 3:16:” Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. “ Chúa Cha quá yêu thương loài người chúng ta đến nổi Ngài ban cho chúng ta Chúa Jesus đến thế gian để chịu chết thay cho chúng ta hầu cho con người đáng chết mất, có tội như chúng ta được trở nên trắng án, được có cơ hội được sạch mọi tội lổi để được cứu rổi linh hồn. Chính Chúa Cha là đấng ban món quà cho bạn, bạn hãy đến với người cho quà chứ không chạy đến món quà mà xin quà sao được? Chúa Cha chính là đấng có quyền cứu rổi linh hồn bạn nhờ Huyết của Chúa Jesus làm sạch mọi tội lổi cho bạn. Chính Chúa Cha là Đấng duy nhất có quyền kết án bạn hay có quyền tha tội cho bạn. Còn Chúa Jesus như là cây cầu dẩn đường cho chúng ta đến với Chúa Cha, và cũng như là người luật sư bệnh vực tội lổi cho bạn trước toà án của Đức Chúa Cha.

Mời các bạn hãy xem thêm những câu Kinh Thánh dưới đây Chúa Jesus cũng khuyên chúng ta hãy chạy đến với Cha mà tôn thờ Cha:

Giăng 14:6Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Giăng 3:36Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Giăng 4:23Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy.

Giăng 5:19Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.

Giăng 5:30Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét-đoán theo điều ta nghe, và sự xét-đoán ta là công-bình, vì ta chẳng tìm ý‑muốn của ta, nhưng tìm ý‑muốn của Đấng đã sai ta.

Giăng 5:42nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu-mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.43Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy.

Giăng 16:23Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu-xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi.

Giăng 17:3Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn bởi Chúa Thánh Linh Trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement