56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO?

56 56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO?

Nói đến ân điển thì phải nói đến luật pháp. Có luật pháp trước thì mới có ân điển đến sau. Luật pháp được đặt ra để đoán xét còn ân điển đến là để tha thứ hay làm cho trọn luật pháp. Khi Chúa Jesus đến trong thế gian chịu đóng đinh đổ huyết ra trên thập tự giá thì Ngài đã làm trọn luật pháp của Đức Chúa Cha trong thời kỳ cựu ước và bắt đầu thời kỳ ân điển cho nên chúng ta hôm nay được đến gần Đức Chúa Cha qua dòng huyết của Chúa Jesus mà không cần phải đi qua trung gian của thầy tế lể như dưới thời kỳ luật pháp nữa. Luật pháp trong thời cựu ước là khi một người có tội, muốn được sạch tội họ phải làm lể chuộc tội bằng cách đem một con chiên con không tì vít đến cho thầy tế lể, chính người có tội phải đặt tay mình trên con chiên đó để tất cã tội lổi của họ chạy sang con chiên con đó. Xong thầy tế lể mới giết con chiên mang tội lổi của người phạm tội đó và lấy huyết nó rưới trên bàn thờ và đốt để dâng lên cho Chúa Cha hầu cho tội lổi người đó được bôi xóa và được sạch tội. Chúa Jesus đã làm trọn việc nầy xong rồi trong thời kỳ ân điển. Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời cất lấy mọi tội lổi cho chúng ta và làm sạch trong chúng ta mọi điều gian ác miển là chúng ta núp dưới huyết báu của Chúa Jesus. Muốn nhận được sự tha tội và được sự cứu rổi linh hồn chúng ta hãy đọc thêm những sự bày tỏ dưới đây:

1- SỰ CỨU RỔI PHẢI CÓ ẤN CHỨNG BẰNG CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG, CÓ SỰ TÁI SINH. SỰ CỨU RỔI KHÔNG ĐẾN TỪ LUẬT PHÁP HAY VIỆC LÀM BÈN LÀ SỰ BAN CHO CÁCH NHƯNG KHÔNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

– Ê-phê-sô 2:8 -9:” Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”

-Hê-bơ-rơ 12:15 – Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.

Những ai muốn nhận được ân điển, nhận được sự cứu rổi nầy phải phải đến với Đức Chúa Cha bằng cách ăn năn thống hối, ăn năn thật sự tất cã những tội lổi của mình với Ngài, nhận biết con người mình là tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá, chấp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho mình trên cây thập tự giá rồi, tin rằng Chúa Cha đã tha thứ và bôi xóa hết tất cã mọi tội lổi của mình và hứa với Chúa Cha là kể từ hôm nay con sẽ quay đầu trở lại 180 độ không tái phạm tội lổi đó nữa. Xong rồi mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, nhận được sự thay đổi, sự tái sanh, có bông trái của Chúa Thánh Linh ngay sau đó làm ấn chứng cho sự cứu rổi của mình chứ không phải tự tin và cho mình là nhận lảnh được sự cứu rổi từ nơi Chúa Jesus Christ và sống cách thoải mái trong tội lổi của mình như ngày trước khi tin Chúa như mọi người lầm tưởng. Giăng 3:3:” Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”
Sự ăn năn tội lổi nầy cần phải làm suốt cã cuộc đời chúng ta mổi khi chúng ta phạm tội, không phải làm một lần mà thôi vì tội dỉ vãng, tội hiện tại đã được Chúa tha thứ, còn tội tương lai thì chưa ai biết được, và Chúa không thể tha thứ những tội tương lai của chúng ta được nếu không chịu ăn năn.

2-PHẢI SỐNG DƯỚI ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA NHƯNG VẨN PHẢI VÂNG GIỬ CÁC LUẬT PHÁP CỦA NGÀI

Ma-thi-ơ 5:17-18:”Ta đến không phải để hủy bỏ luật pháp nhưng để làm trọn. Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi trời đất qua đi, một chấm hay một nét trong Luật Pháp cũng không được bỏ qua, cho đến khi mọi sự được làm trọn.”
Chúa Jesus đã đến trên thế gian là chiên con của Đức Chúa Trời chết thế cho tội lổi của chúng ta và Ngài đã làm trọn luật pháp về sự dâng của tế lể chuộc tội thì chúng ta không còn vâng giử luật pháp nầy nữa, không cần đem chiên con đến thầy tế lể để được chuộc tội mà chỉ cần chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế tội lổi cho mình. Còn những luật pháp khác Chúa Jesus đã nói chúng ta phải giử và làm theo, không thể bỏ luật pháp của Ngài được. Dân do thái vẩn giử các luật pháp của Môi se, còn chúng ta là dân ngoại thì chúng ta hãy nghe theo lời Phao-lô nói trong Công-vụ các sứ đồ 15:19:” Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng đức Chúa Trời, song khá viết thơ dặn họ kiêng giử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết.”

Chuá Jesus đến không phải để phá hủy luật pháp, nhưng để làm cho trọn luật pháp của Ngài. Ân điển và luật pháp của Ngài phải đi song song với nhau thì mới đúng theo lời dạy trong Kinh Thánh. Thời kỳ cựu Ước dân Y-sơ-ra-ên không thể vâng giử luật pháp trọn vẹn được vì không có Chúa Thánh Linh dắt dẩn, luật pháp của Ngài họ không học thuộc lòng được và không nhớ nổi cho nên Chúa Cha có chương trình mới của Ngài là sai con một của Ngài là Chúa Jesus đến thế gian để chịu chết trên cây thập tự giá đền tội cho chúng ta. Ai không làm nổi luật pháp thì tin đến Chúa Jesus đổ huyết ra chuộc tội cho họ thì được Chúa Cha tha thứ tội lổi và đươc trở nên con cái của Ngài. Giao ước mới của Chúa Cha là Thánh Linh của Ngài ngự vào lòng họ và đem luật pháp của Ngài viết trong tâm linh của họ để họ nhớ và làm theo luật pháp của Ngài. Giê-rê-mi 31:33:” Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.”
Có Chúa thánh Linh sống trong chúng ta và vùa giúp chúng ta cho nên chúng ta làm trọn được luật pháp của Ngài cách dể dàng hơn là lúc chúng ta còn sống trong xác thịt như trong thời kỳ cựu ước. Sự sống tái sanh trong Chúa giúp chúng ta hoàn tất và sống đúng theo mẩu mực, luật pháp của Chúa Cha trong Kinh Thánh qua bông trái của Chúa Thánh Linh dể dàng hơn. Cũng như chiếc xe hơi bị hư máy, nó nằm ì đó, mọi người phải đẩy mạnh nó mới chịu nhút nhích. Nhưng nếu cái máy nổ được và tự chạy thì rất nhẹ nhàng và chạy đến đâu cũng được. Có Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta vùa giúp chúng ta đi theo đúng luật pháp Chúa đặt để cho loài người chúng ta rất dể dàng và chúng ta vâng giử và làm theo mọi điều răn và luật pháp của Ngài rất là dể dàng, không cảm thấy khó khăn hay khó chịu tí nào. Những người sống chung quanh chúng ta tưỡng chúng ta bị bệnh tâm thần vì chúng ta không còn ham muốn những gì thuộc về thế gian nữa. Chúng ta hoàn toàn được tự do trong Chúa, không bị luật pháp ràng buột chúng ta đâu, nhưng chúng ta lại ghét tội lổi như Chúa ghét tội lổi. Ngày xưa chúng ta muốn tránh tội lổi nhưng chúng cứ bám theo chúng ta mà cám dổ chúng ta. Bây giờ chúng ta lánh xa tội lổi cách dể dàng nếu chúng ta cứ ở trong Ngài và Thánh Linh của Ngài gìn giử chúng ta khỏi mọi sự cám dổ của thế gian. Đây là một chương trình cứu rổi thật trên cã tuyệt vời cho loài người chúng ta kể từ khi Chúa Jesus sống lại và về trời, Ngài xin Cha ban Thánh Linh của Ngài cho mổi người tin nhận Chúa Jesus làm cứu chúa của cuộc đời mình. Một sự tái tạo huyền nhiệm của đấng tạo hóa hoàn lại cho chúng ta một đời sống thánh khiết có bông trái Thánh Linh giống như hình ảnh của Ngài và Ngài cũng hoàn lại địa vị làm con của Ngài cho chúng ta giống như Adam ngày xưa lúc chưa phạm tội vậy. Bởi vậy chúng ta thấy những người đang nghiện ma túy được Chúa tái tạo trở nên người bình thường, những người trộm cướp bỏ hết gươm dao trở nên nhà truyền giáo, mục sư đi giãng tin lành của nước Đức Chúa Trời, những người xấu xa được đổi mới sống lương thiện sau khi tin Chúa Jesus làm chủ cuộc đời họ. v.v.

3-KHÔNG LẠM DỤNG GIÃNG NGHỈA SAI TIN LÀNH ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Hãy coi chừng tiên tri giả dấy lên dổ dành lắm kẻ, dạy phải bỏ hết tất các luật pháp của Chúa vì sống trong thời kỳ ân điển Chúa Jesus đã làm trọn hết tất cã,. Họ dắt đi sai Kinh Thánh, chúng ta hãy tránh xa họ. Không nên đọc bài của họ trên Face Book hoặc nghe những bài giãng của họ trên mạng internet vì sẽ bị ảnh hưởng xấu, bị nọc độc của ma quỷ thấm vào cơ thể, vào tâm linh của bạn rồi từ từ dắt bạn đi sai con đường của Chúa và đi tới địa ngục trần gian và địa ngục cho linh hồn bạn hồi nào mà bạn không hay biết. Một khi lời giãng của họ thấm nhuần trong tâm linh của bạn rồi, rất khó gở chúng nó ra khỏi tâm trí của bạn được.
Chính tôi cũng đã đi theo họ và nghe những lời giãng êm tai như thế nầy đây và mê hoặc. Vì sự đi theo Chúa Jesus của họ rất dể dàng, không cần phải sống thánh sạch, không cần phải ăn năn, không cần phải kính sợ Đức Giê Hô Va vì Chúa nhân từ, giàu lòng thương xót, không bắt tội ai hết, muốn cho mọi người được cứu. Bạn hãy cứ sống vui vẽ thoải mái, không lo sợ tội lổi, làm gì thì làm cũng được cứu rổi linh hồn, chỉ cần xưng nhận đức tin là tin Chúa huyết Chúa Jesus tha tội và có tình yêu thương thì được cứu rổi linh hồn, được hưỡng nước thiên đàng. Họ cho rằng 10 điều răn của Chúa dạy trong thời kỳ cựu ước là đến từ Môi se, củ rích, không ai làm nổi cho nên Chúa Jesus đến làm xong hết rồi, mình không cần làm nữa. Không cần dâng 1/10 cho Chúa, không cần sợ tội lổi, không cần phải ăn năn tội lổi nữa. Chỉ ăn năn một lần đủ cã. Vì tội lổi dỉ vãng, hiện tại và tương lai đã đuợc Chúa tha thứ hết cho bạn rồi. Chúa đã tha thứ tội lổi cho chúng ta trước khi chúng ta ăn năn tội rồi. Có tội không cần phải ăn năn mà chỉ cần chấp nhận sự tha tội mà thôi. Chúa tha tội cho chúng ta trước khi chúng ta là tội nhân, Ngài đã cất tội lổi chúng ta trước khi có ông bà chúng ta, lúc ấy chúng ta chưa hề biết tội hay cái gì trên đời này nữa chưa nói đến việc ăn năn. Chúa Jesus sẽ cứu mọi người trên thế gian không phải là cửa hep thật sự đâu. Chỉ cần tin Chúa Jesus thì sẽ được cứu rổi linh hồn và được xưng công bình, không cần làm gì hết. Nếu Chúa Giê-su là “cửa hẹp, đường chật” theo đúng nghĩa đen của nó thì làm sao mà qua “cửa hẹp, đường chật” đó có thể cứu toàn cả nhân loại? Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là tất cả mọi người đều được cứu. Chúa gọi đó là cửa hẹp, đường chật vì đó là cánh cửa duy nhất và con đường duy nhất. Ai dạy về Thánh Linh cáo trách bạn về tội lổi là sai Kinh Thánh, là người mù dẫn kẻ mù cả hai đều té xuống hố, làm cho đời sống người tin Chúa luôn bị định tội vì những yếu đuối, và sống không thể “vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi” được, vì họ nghĩ rằng Chúa không nghe họ do tội lỗi của họ ngăn cách mặt Ngài, nhưng Chúa Jesus đã gánh tất cả mọi tội lỗi họ quá khứ+hiện tại+tương lai rồi, Ngài không còn nhớ đến tội lỗi họ nữa, thậm chí Kinh thánh chép: Chúa không kể tội lỗi cho loài người nữa. Tội còn lại bị Chúa kể đó là tội KHÔNG TIN TA, hay còn gọi là tội phạm đến Thánh Linh

Thời kỳ cuối cùng, có rất nhiều nhà thờ Tin Lành của Chúa giãng dạy như trên và nhà thờ của họ rất là đông người, rất lớn và đẹp. Hội thánh giàu có, thu hút một số rất đông tín hửu đem nhiều tiền đến cho nhà thờ và sinh hoạt rất là vui trong hội thánh thu hút rất nhiều người đến nhóm mổi Chúa nhật. Họ không giãng dạy về sự ăn năn, không nói gì về luật pháp, chỉ nói về tình yêu thương. Không dám nói về địa ngục mà chỉ nói về thiên đàng mà thôi. Họ đang lạm dụng ân điển của Chúa Cha giãng đạo theo thuyết “Siêu Ân Điển” hay “Ân Điển Rẻ Tiền” Họ đang gạt gẩm những người chưa đọc hết Kinh Thánh và thiếu hiểu biết về kinh thánh mà dẩn dắt chiên Chúa đi lầm đường lạc lối, đi sai đường lối, luật pháp của Ngài. Chúa phán:” Người mù dắt người mù, cã hai đều té xuống hố là vậy.”

Mong rằng bài viết nầy giúp ích một số chiên thật của Ngài đang đi lầm đường lạc lối đi theo nhóm tin lành siêu ân điển nầy sửa đổi lời Chúa trong Kinh Thánh thì hãy mau quay đầu trở lại, đi ra khỏi nhóm nầy hầu được cứu rổi linh hồn, kẻo bị bỏ lại và linh hồn bị hư mất đời đời trong hồ lữa địa ngục. Hãy đọc câu kinh thánh của Ngài trong sách Khải huyền 22:18:” Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên-tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên-tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai-nạn đã ghi-chép trong sách nầy. 19Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên-tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” Chúa bảo thời kỳ cuối cùng, Ngài sẽ tách chiên và dê, cỏ lùn và lúa mì riêng ra để không còn ai bị lầm lẩn nữa. Muốn thật hết lòng. Amen

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement