55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI:

55 55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI:

Ngày nay có một số con cái Chúa đã trưởng thành trong Chúa không còn trình độ con trẻ nữa, hay thành phần lảnh đạo trong các giáo hội, nhưng vẩn không biết rằng mình có thể tiến lên thêm một bước nữa để đến gần Chúa Cha hơn, nghe được tiếng Ngài và nhận lãnh được các ân tứ của Chúa Thánh Linh như là ân tứ chữa lành đuổi quỷ được mà họ cứ mãi mê đi tìm kiếm loài người. Họ tìm đủ mọi cách để chạy theo những người có ân tứ Thánh Linh như là chữa lành, đuổi quỷ để xin “Người của Đức Chúa Trời” (Man of God) đặt tay cầu nguyện chữa lành, chuyển tải lửa Thánh Linh cho họ mà họ không chịu dọn lòng mình sạch sẽ, kiêng ăn cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa Cha để nhận lãnh ân tứ Thánh Linh, nhận được sự chữa lành cho tâm linh và thân xác của họ. Họ không biết rằng vì tội lổi của họ đã làm nên bức tường lớn ngăn cách lời cầu xin của họ với Chúa. Như trong Kinh Thánh Ê-sai 59:1-2:” Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng-nề mà không nghe được đâu. 2Nhưng ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời; và tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” Hãy dọn lòng sạch sẽ và chạy đến với Chúa Cha để nhận lãnh ân tứ Thánh Linh vì Chúa Cha là đấng công bình và Ngài yêu mọi người đều bằng nhau hết. Dưới đây là những điều cần thiết được liệt kê ra để chúng ta có thể học hỏi chung với nhau như sau:

1-Vì thiếu hiểu biết cho nên nhiều người mãi mê lo đi tìm kiếm loài người mà quên đi tìm kiếm Đức Chúa Cha:
Tại sao phải tìm kiếm Chúa vì Lời Chúa nói rằng ta yêu những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. (Châm Ngôn 8:17)
Nhiều người có trình độ học thức thần đạo cao siêu nhưng không biết rằng họ có thể tự dọn lòng sạch sẽ, kiêng ăn cầu nguyện để tìm kiếm mặt Chúa Cha thì họ có thể nghe tiếng Ngài và gặp Ngài. Họ cứ lo mãi mê đi tìm kiếm và học hỏi thêm từ sách vở, tài liệu, hay tìm đến những người có ân tứ Thánh Linh hơn họ để mong nhận được sự đặt tay xức dầu từ người đó mà không tìm đến Đức Chúa Cha trước hết để cầu xin từ nơi Ngài. Họ nghe ngóng, tìm săn tin tức hể nghe có người nào được ân tứ, được sự xức dầu của Chúa Thánh Linh thì họ bỏ tiền, bỏ công sức đi tìm kiếm ngay người đó để xin cho bằng được người đó đặt tay xức dầu chuyển tải lửa Thánh Linh thêm cho họ để mong nhận lãnh được thêm sự nóng cháy, thêm Thánh Linh, thêm sự xức dầu từ người đó. Hoặc họ có thể nhận được sự nóng cháy trong vài ba ngày xong rồi, chứng nào vẫn tật nấy. Họ trở lại sự nguội lạnh, hâm hẩm như lúc ban đầu, có khi lại còn tệ hại hơn xưa nữa. Họ quên rằng chính nguồn gốc của sự xức dầu là đến từ nơi Chúa Thánh Linh, và nơi chính người Cha của họ là Đức Chúa Trời hằng sống đầy quyền năng. Tại sao họ không chạy đến tìm nguồn của sự xức dầu là Chúa Cha của họ mà lại đi tìm kiếm loài người? Người ban phát món quà, sự xức dầu cho ai thì cũng có thể ban cho họ chứ! Tại sao họ lại quên mà đi tìm đến người nhận được món quà để xin được chia sẽ món quà đó? Hãy đi tìm chính người cho quà là Đức Chúa Cha qua sự xức dầu của Chúa Thánh Linh. Hãy kiêng ăn cầu nguyện, ăn năn tội lổi của mình, dọn sạch lòng mình thì sẽ nghe đuợc tiếng của Chúa Cha, cầu xin Chúa Cha ban cho sự xức dầu của Chúa Thánh Linh. Khải huyền 3:20:”Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. “ Khi bạn đi tìm kiếm Chúa hết lòng và cầu xin thì bạn sẽ nhận được sự xức dầu từ nơi Chúa và có thể còn trổi hơn người mà mình thần tượng hóa đó nữa như lời Chúa Jesus dạy bảo: Kẻ đầu sẽ trở nên rốt, kẻ rốt trở nên đầu.” (Mathi-ơ 19:30)

2-Vì thiếu hiểu biết, nhiều người nhận lãnh ân tứ Thánh Linh thì lấy sự vinh hiển của Chúa Cha mà không hay biết:

Ngày nay có nhiều người lamd được công việc tốt cho Chúa thì sẽ nhận được lời khen tặng của nhiều người, nhưng phải nhớ rằng nếu không bởi Chúa Thánh Linh giúp chúng ta thì chún ta không làm chi được. Chúng ta phải nói cho họ biết rằng chính Chúa Cha là đấng giúp mình làm thành mọi sự. Nếu chúng ta chấp nhận những lời khen đó thì cái tôi xác thịt của chúng ta càng ngày càng lớn dần hồi nào mà mình không hay biết. Nếu chúng ta làm việc gì cũng mong đuợc tiếng khen và lấy làm vui thích khi nhận được tiếng khen. Rất đau khổ, nóng tánh, buồn giận khi có người chỉ trích gièm pha. Lúc đó chúng ta đã lấy sự vinh hiển của Chúa Cha rồi và chính lúc đó là lúc chúng ta đã vấp ngã trên chiến trường thuộc linh. Hãy mau ăn năn và quay lại từ đầu, xin Cha tha thứ tội lổi ham danh, ham lời khen tặng của loài người, lấy sự vinh hiển của Chúa Cha.

Hãy có đời sống phẵng lặng như mặt nước hồ thu. Lời khen tặng hay lời chỉ trích gièm pha của loài người không nên có ảnh hưởng gì đến dời sống chúng ta mới là đúng theo đường lối của Ngài. Chúng ta hầu việc Chúa Cha chứ không hầu việc loài người. Sợ Cha quở trách chứ không sợ loài người quở mới là đi đúng theo đường lối của Chúa Cha. Những tiên tri thật của Chúa đều bị loài người ném đá vì dám đi nói sự thật cho người nghe mà không sợ bị ném đá như những tiên tri của Chúa trong Kinh Thánh đều hầu việc Chúa và kết quả như sau: Giăng Báp-tít bị chặt đầu, Phao Lô bị bỏ tù, bị đánh đập nhiều lần, Ê-tiên bị ném đá chết, Ê-li chạy trốn Nữ hoàng Giê-sa-bên, đi 40 ngày 40 đêm trong đồng vắng, không ăn không uống. Những người lảnh đạo thật sự sẽ bị bắt bớ ngày và đêm mà họ vẩn ngợi khen, trung tín, và tôn thờ Chúa Cha cho đến chết, không ngã lòng.

3-Có nhiều người không tìm đến Chúa Cha, không dạy tín hửu của họ tìm đến Chúa Cha mà họ đang chiếm địa vị của Chúa Cha trong giáo hội của mình.
Như trong sách tin Lành Mathi-ơ 23:1-15: “1Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán cùng dân-chúng và môn-đồ Ngài rằng:2Các thầy thông-giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. 3Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt-chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. 4Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. 5Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;6ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhứt trong nhà hội;7muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy! 8Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.9Cũng đừng gọi người nào ở thế-gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. 10Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ. 11Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy-tớ các ngươi. 12Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.13Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! Vì các ngươi đóng nước thiên-đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn-trở.15Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa-ngục gấp hai các ngươi. “

Họ ăn trên ngồi trước ngăn chận mọi người đến cùng Chúa Cha. Muốn mọi người tín đồ của họ đến với họ mổi khi họ có nan đề gì cần phải giải quyết. Họ không ngờ mình đang làm Chúa của mọi người như Chúa Jesus quở người pharisi trong câu Kinh Thánh trên.
Đúng ra họ phải dắt mọi người chạy đến với Chúa Cha không qua trung gian của họ. Chính họ là người muốn làm trung gian với những người tín hửu của họ để ngăn chận mọi người chạy đến với Chúa Cha. Họ ganh tị và cô lập những ai tự đi tìm Chúa Thánh Linh. Họ tuyên truyền là không nên tự đọc Kinh Thánh là lời của Chúa, nếu đọc mà hiểu sai thì sẽ phạm tội với Chúa, không nên tự học hỏi Kinh Thánh một mình, phải để họ cắt nghỉa mới được. Đây chính là sự lừa dối của ma quỷ. Chúa Cha yêu mọi người bằng nhau, không ai hơn ai hết. Mổi người có quyền bằng nhau chạy đến và tìm kiếm mặt Ngài thì gặp Ngài. Chúa Cha đang mong đợi những con chiên đi lạc hãy mau mau chạy đến với Ngài để nghe được tiếng Cha mình. “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta” (Giăng 10:27)

4-Cũng có nhiều người ỷ lại cấp bằng thần học cao siêu của mình mà lên mình kiêu ngạo không tìm đến Chúa để lắng nghe tiếng Ngài.

Ngày nay có nhiều khóa học thần học được mở ra trên mạng internet, ai cũng có quyền học thần học nầy, thần học nọ theo ý loài người tùy theo nhánh tôn giáo của họ. Cho nên có nhiều người đang phạm tội kiêu ngạo vì tưỡng mình tìm kiến thức, tìm bằng thần học, có bằng cử nhân, bằng thạc sỉ, bằng tiến sỉ thần học do loài người cấp cho, hơn người khác, không chịu học hỏi những người nhận lảnh được ân tứ của Chúa Thánh Linh mà không có bằng cấp thần học nầy nọ. Họ tưỡng rằng họ đã biết hết về Chúa và lời giãn dạy của họ đến từ Chúa. Họ không ngờ rằng trong thời kỳ sau rốt Chúa sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt, trai trẻ, ông già bà cã nhận ơn tứ nói tiên tri, và nhận thánh Linh thì có phép lạ cặp theo, họ được nóng cháy đi làm công việc của Chúa Cha của họ không cần đi theo học một thần học sơ khởi nào của loài người. Công-vụ-các sứ-đồ 2:17-18:”Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên-tri, Bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ, Và các người già-cả sẽ có chiêm-bao. 18Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy-tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên-tri;”

Một khi người nào kiêu ngạo thật sự rồi thì không thể ăn năn được nữa vì cha của họ là quỷ satan không bao giờ chịu năn tội lổi. Người lên mình kiêu ngạo thường bị quỷ satan trói buột, bịt tai, bịt mắt không cho họ thấy mình đang kiêu ngạo. Hãy cầu xin Cha cho mình có một tấm lòng bằng xương bằng thịt, biết ăn năn thống hối trước mặt Chúa Cha của mình và hạ mình khiêm nhường trước mặt mọi người, chịu học hỏi nơi những người trẻ tuổi, không có bằng cấp gì hết nhưng được Chúa Thánh Linh đụng chạm và nhận lãnh ân tứ Thánh Linh. Khi lên mình kiêu ngạo thì bông trái xác thịt của họ nổi lên như sau: Họ nóng tánh, tham tiền, kiêu ngạo, tự cao, tự đại, tự tôn, ích kỷ, không còn được mọi người tín nhiệm nữa. Ai cũng tránh né họ, họ tự cô lập họ ra với mọi người, tự tôn mình lên cho mình là khôn ngoan hơn ai hết. Ai nói gì đụng chạm đến họ là họ nổi nóng lên, rầy la om xòm, đoán xét người nầy người nọ mà không biết tự đoán xét lấy mình. Xin Cha thương xót những người nầy vì họ không biết mình đang đi trên con đường hư mất linh hồn của họ mà họ không hay biết.

5-Nhiều người đang chạy theo tiền bạc là chúa của họ mà quên chạy đến với Chúa Cha.

Ma đang quỷ dụ dổ các người có ân tứ Thánh Linh bằng tiền. Khi mọi người nghe danh tiếng họ từ xa thì mời đến rao giãng lời Chúa và để chuyển tải lửa Thánh Linh cho nhiều người trong hội thánh bạn, xa hay gần, trong xứ hay ngoài nước. Hãy cẩn thận kẻo xụp vào bẩy của ma quỷ về tội tham tiền. Nếu số tiền nào không đến từ Chúa thì không chấp nhận. Hãy biết lằng nghe tiếng Chúa trước hết để không bị xụp bẩy của ma quỷ. Khi các mục sư đi xa giãng xong nhiều người nhét tiền vào tay ông hãy cẩn thận, không lấy tiền nếu Chúa không cho phép. Có khi tiền đó đến từ ma quỷ và làm cho mình mê hoặc. Chúng sẽ đưa đến một số tiền khổng lồ từ tay người của chúng nó là ma quỷ để làm mà mắt, dụ dổ đầy tớ của Ngài. Phải khước từ nhận số tiền đó cho riêng mình vì chính là cái bẩy của satan đang gài bạn đấy. Nguy hiểm cho linh hồn mình vì số tiền đó là chúa của ban rồi.

6-Hãy cẩn thận khi mất Chúa rồi mà vẩn tiếp tục còn làm được công việc Thánh Linh như trước.

Nhiều người bị xụp bẩy của satan và họ tự mình cắt đứt ra khỏi gốc nho của Chúa Cha hồi nào mà không hay biết vì đi theo ý riêng của họ. Mathi-ơ 7:21:”Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý‑muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Hãy để nhiều thì giờ kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Ngài để được Cha thăm viếng và sửa dạy luôn luôn hầu được trở nên một công cụ quý giá trước mặt Ngài.

Một chút tham lam, hay cái tôi kiêu ngạo nổi lên thì Chúa không đẹp lòng, ma quỷ kiện cáo đánh phá người đó ngay và họ trượt chân té ngã, mất Cha hồi nào mà không hay biết. Có rất nhiều người đã bị xụp vào bẩy nầy và mất Chúa, nhưng vẩn cứ tiếp tục làm được công việc của Thánh Linh, nhưng là Thánh Linh giả tạo. Copy mà thôi, không phải thật. Họ đã tự cắt mình ra khỏi gốc nho của Chúa Cha ngay từ lúc đó mà họ vẩn còn tưỡng mình còn như xưa. Từ từ sau một thời gian ngắn, tâm linh của họ sẽ chết, và tánh xác thịt của họ sẽ lòi ra và mọi người đều biết đến. Họ bắt đầu nóng tánh, kiêu ngạo, đoán xét, nói hành, dâm dục, phạm tội đủ các thứ làm ô danh Chúa và làm đình trệ công việc của Ngài. Những bè bạn của họ bắt đầu xa lánh họ, vì họ không thể tiếp tục làm công việc Ngài như xưa được nữa.

7-Làm cách nào để đi tìm Chúa Cha để nhận lảnh ân tứ Thánh Linh?
Hêbêrơ 12:14: “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên Thánh, vì nếu không nên Thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời”  Hãy đi theo gót chân của Chúa Jesus kiêng ăn 40 ngày cầu nguyện để tìm kiếm mặt Chúa Cha.
Kiêng ăn cầu nguyện, tìm kiếm Cha (xem bài viết trước số 29) là cách giải quyết cho những ai đang đi lầm đường lạc lối có cơ hội quay trở về đúng đường lối của Ngài. Chính người lảnh đạo tôn giáo phải đi tìm Chúa Cha trước hết, tháp mình vào gốc nho trở lại để nhận được sự tươi mới, sự xức dầu từ nơi Ngài, nghe đuợc tiếng Chúa Cha trước rồi giúp mổi tín hửu của mình sau thì hội thánh mới mong nhận được sự phục hưng của Ngài.
Chỉ có hai con đường phước hạnh và rủa sả trong Phục truyền 28 mà Chúa nhắc nhở chúng ta phải tự lựa chọn cho mình để đi theo.
-Quay đầu lại 180 độ không làm những điều tội lổi đó nữa
-Sửa đổi lại những gì mình đã làm sai để Cha đẹp lòng ban phước cho mình.
-Dẹp cái tôi, cái sỉ diện của mình sang một bên,
-Hỏi và lắng nghe tiếng Chúa Cha trong mọi nan đề của mình. Khi nghe Ngài phán dặn thì hãy tuyệt đối vâng lời và làm theo những lời phán dạy của Ngài.

Mong rằng bài nầy có thể giúp ích cho mổi chúng ta biết vị trí tâm linh của chúng ta đang ở nơi nào? Trong một thân thể có nhiều chi thể, người thì làm bộ phận này, người thì làm bộ phận kia tuỳ theo sự sắp đặt và sự ban cho của Cha. Vì ko nhận biết vị trí của mình ở đâu trong chi thể ấy nên cứ thấy ai có ân tứ là lại chạy đến với người ấy. Như vậy lại càng vấp phạm trước mặt Chúa Cha. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình, nếu có đang làm gì sai lời Chúa dạy thì hãy mau ăn năn tội lổi với Chúa Cha, quay đầu lại 180 độ đi tìm kiếm Đức Chúa Cha cách hết lòng, nghe được tiếng phán của Ngài để được cứu rổi linh hồn vì Chúa Jesus phán dạy rằng:”Chiên ta nghe tiếng ta.” Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự soi dẩn của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement