23-CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM 

2323-CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM

Nói đến phạm tội tà dâm là nói đến danh từ ghê tởm trước mặt Chúa Cha là đấng tạo hoá tạo và chính bạn cũng đã ghê tởm bạn nữa nhưng bạn muốn thoát ra khỏi mà không được. Phạm tội tà dâm là đụng đến đền thờ của Đức Chúa Trời, làm Cha nổi giận và Ngài sẽ không nhìn đến chúng ta nữa. Nếu lở ngày nào chúng ta lìa cỏi trần nầy mà không kịp ăn năn với Cha trước giờ nhắm mắt thì sẽ bị quăng vào hồ lửa địa ngục đời đời mà thôi.

I-Nhưng cảm tạ ơn Chúa Cha nhân từ, Ngài có mở đường cho nhiều người ra khỏi tốt đẹp, Ngài có bày tỏ cho tôi cách ăn năn theo 5 ngón tay và thêm nhiều cách mở trói khác thêm nữa trong những trường hợp khó khăn hơn. Cho đến hôm nay đã có nhiều người được Cha giải phóng hoàn toàn ra khỏi tà linh ghê tởm nầy mặc dù họ đã bị té ngã trở lại vài lần sau đó nhưng họ biết cách tự mở trói cho họ được và đứng dậy đi tiếp. Mợi các bạn hãy xem những câu kinh thánh trưng dẩn dưới đây về tội tà dâm:

1-Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14 –  Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

2- 1 Cô-rinh-tô 6:10 –  Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu.

3-Cô-lô-se 3:5 –  Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:

4-Gia-cơ 2:11 –  Vả, Ðấng đã phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng: Chớ giết người. Vậy, nếu người không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp.

5-Gia-cơ 4:4 –  Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Ðức Chúa Trời vậy.

6-Khải-huyền 2:20 –  Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.

7-Khải-huyền 2:21 –  Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó!

8-Khải-huyền 2:22 –  Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn.

II-Chỉ có sự liên hệ tình dục chính thức với một người vợ hay người chồng cưới hỏi đàng hoàng thì Chúa Cha mới chấp nhận mà thôi. Ngoài ra những sự liên hệ khác là phạm tội tà dâm. Sau đây tôi sẽ liệt kê những tội tà dâm là như thế nào để các bạn biết rỏ mà ăn năn tội lổi của mình nếu bạn có lở phạm tội thì phải ăn năn ngay.

Xem phim bậy bạ về tình dục, phim X? Đọc hay nghiên cứu sách vỡ văn khoa nói về tình dục nam nữ? Bị người nào sờ mó lúc còn nhỏ (nếu người sờ mó là người trong gia đình thì hãy ăn năn thêm một tội nữa là tội loạn luân)? Thủ dâm (tự làm cho mình thoả mản tình dục)? Liên hệ tình dục với người cùng phái hay khác phái hay bị thu hút đến với người cùng phái tính (đồng tính luyến ái)? Tình yêu đơn phương với người cùng phái hay khác phái? Ban đêm có ma nào đến làm tình với mình không (người tình cỏi âm)? Làm tình trong mộng? Mộng tinh? Ác mộng? Ngoại tình (có gia đình rồi mà còn ăn nằm với người khác)? Làm đĩ điếm (làm tình để lấy tiền)? Tình dục qua phone? Từng bị hãm hiếp (bao nhiêu lần phải kể lên hết)? Ăn nằm với đĩ điếm? Từng hãm hiếp người khác? Linh đến phòng massage (bao nhiêu lần phải nhớ ra, nếu không nhớ thì hỏi tà linh trong danh Chúa Jesus, tà linh sẽ trả lời cho bạn biết con số chính xác)? Linh loạn luân (dâm dục với người trong gia đình, dòng họ gần hay xa), linh đa thê, linh nhiều bạn tình, linh sex với thú vật (thú vật gì phải khai ra), linh sex với đồ vật (sex toys), linh trao đổi tình nhân, trao đổi vợ chồng với bạn bè, linh rình xem phụ nữ tắm, linh nhìn trộm chỗ kín phụ nữ, linh sờ mó trẻ thơ. Nếu đã có gia đình rồi, bạn có liên hệ tình dục với người phối ngẩu trước hôn nhân không? Người tình có gia đình riêng không (nếu có thì bạn phải ăn năn khước từ thêm tà linh phá hại gia cang người khác)? Linh làm tình bằng đường miệng hay hậu môn (mặc dù với vợ mình cũng là tội lổi)?
1-Bạn hãy lấy cây viết và miếng giấy biên ra hết nhứng tội tà dâm mà bạn đã làm để ăn năn từng tội một để ăn năn từng tội một với cách 5 ngón tay dưới đây. Hãy nhớ lại lần đầu tiên lúc bạn mới lớn lên và biết về vấn đề tình dục trên thân thể của bạn hầu cho bạn mở trói dể dàng hơn. Sợi mắc xích đầu tiên phải được banh khui ra mới hy vọng đuợc tự do hoàn toàn trong Chúa. Như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rể.

Bạn hãy quì gối hạ mình xuống ăn năn khóc lốc với Chúa Cha. Chú tâm trói buột ba phần hồn, linh và thân xác lại với nhau và nói lên những lời như sau: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÓ PHẠM NHIỀU TỘI TÀ DÂM GHÊ TỞM TRƯỚC MẠT CHA NHƯ LÀ TỘI ( liệt kể lên hết những tội tà dâm mà bạn đã làm ). NHỮNG TỘI TÀ DÂM NẦY CỦA CON ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ.

2-NHƯNG HÔM NAY CON TIN RẰNG CHÚA JESUS CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHO NHỨNG TỘI TÀ DÂM NẦY CỦA CON RỒI VÀ HUYẾT CHÚA JESUS ĐÃ BÔI XOÁ HẾT TẤT CÃ NHỮNG TỘI TÀ DÂM CON KỂ TRÊN.

3-CON TIN RẰNG CHA SẼ THA THỨ HẾT TẤT CÃ NHỮNG TỘI TÀ DÂM CON KỂ TRÊN VÀ CHA SẼ KHÔNG NHÌN THẤY NHỮNG TỘI TÀ DÂM NẦY CỦA CON NỮA.

4-KỂ TỪ HÔM NAY CON XIN HỨA VỚI CHA RẰNG CON SẼ CỐ GẮNG QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG ĐỂ NHỮNG TỘI TÀ DÂM BÁM VÍU CON NỮA.

5-Bạn đuổi từng tà linh tà dâm một trong phần nầy cho đến khi nghe chúng nó đi ra khỏi thân thể bạn mới là xong một con tà linh tà dâm như sau: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH ( mổi lần kêu lên một tội tà dâm ) HÃY LUI RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHA TA ĐÃ DÀNH SẲN CHO CHÚNG BÂY, HÃY CÚT NGAY, CÚT NGAY RA KHỎI TA. Làm từ từ từng con tà linh tà dâm cho đến khi xong.

(Chú ý: Phải nhớ rằng khi bạn có liên hệ tình dục với người nào hay tình yêu đơn phương với người nào thì ma quỉ kiện cáo bạn và trói bạn với người đó bằng một sợi giây vô hình làm cho hai người nên một thịt với nhau rồi. Bạn có thể tự mở trói ra khỏi người đó được trong Danh Chúa Jesus Christ như sau: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH MỞ TRÓI SỢI GIÂY VÔ HÌNH HAI NGƯỜI NÊN MỘT THỊT GIỮA TA VỚI ______ NGAY GIỜ NẦY! AMEN!” Bạn phải kêu lên từng tên hết những người mà bạn đã liên hệ tình dục hay bị sờ mó và ăn năn khước từ đuổi tà linh dâm dục đi, từ hiện tại trở lui đến lúc bạn còn là con trẻ).

Khi bạn làm mà chưa thấy được Chúa Cha giải phóng bạn thì hãy làm lại lần nữa và lần nữa. Nếu làm đúng và thật lòng thì sẽ được kết quả tốt. Nếu làm bằng miệng lưởi thì không thành công.

Nếu bạn làm mà chưa được Chúa Cha giải phóng thì hãy mở trói những tà linh tà dâm đến từ tổ tông ông bà truyền xuống cho mình và ma quỷ kiện cáo không chịu xuất ra khỏi bạn. Hãy xem bài mở trói tà linh tà dâm đến từ tổ tông mình làm trong bài viết trước.

Bạn sẽ cãm nhận được một sự bình an, nhẹ nhàng trong thân thể bạn ngay sau khi làm xong công tác nầy. Có Chúa Cha vùa giúp bạn đuổi ra được những tà linh tà dâm giải cứu bạn ra khỏi cơn bệnh tâm linh hành hạ thân xác bạn trong những năm qua.
Trong những ngày kế tiếp tôi sẽ lần lượt biên soạn thêm những bài kế tiếp để giúp các bạn mở trói những tà linh đang trói buột bạn về những tội lổi mà bạn vướng phải trong khi còn sống trên đất nầy mà bạn không hề hay biết trong quyển sách tôi tạm gọi là sách “DỌN RÁC TÂM LINH’

Mong các bạn theo dỏi và ủng hộ chuyễn đến FB những người bạn nào cần được Chúa Cha giải thoát họ ra khỏi tà linh buồn giận không tha thứ như chính bạn vậy. Muốn thật hết lòng. Amen!

Advertisement