LỜI HỨA CỦA CHÚA NĂM NAY 2023 (NĂM HÂN HỈ CỦA DÂN DO THÁI) CHO NHỮNG AI ĐANG LÀ NHỮNG BỘ XƯƠNG KHÔ MUỐN SỐNG DẬY NHƯ CHÍNH TÔI VẬY TỪ NĂM 2009 CHO ĐẾN BÂY GIỜ:

LỜI HỨA CỦA CHÚA NĂM NAY 2023 (NĂM HÂN HỈ CỦA DÂN DO THÁI) CHO NHỮNG AI ĐANG LÀ NHỮNG BỘ XƯƠNG KHÔ MUỐN SỐNG DẬY NHƯ CHÍNH TÔI VẬY TỪ NĂM 2009 CHO ĐẾN BÂY GIỜ:

Ê‑XÊ-CHI-ÊN 37:1-15:“1Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng: nó đầy những hài-cốt. 2Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài-cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. 3Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài-cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó! 4Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên-tri về hài-cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài-cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. 5Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài-cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi-thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. 6Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi-thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 7Vậy ta nói tiên-tri như Ngài đã phán-dặn ta; ta đương nói tiên-tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. 8Ta nhìn-xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi-thở ở trong. 9Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên-tri cùng gió; hãy nói tiên-tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi-thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.10Vậy ta nói tiên-tri như Ngài đã phán-dặn ta, và hơi-thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. 11Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài-cốt nầy, ấy là cả nhà Y‑sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông-cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt-diệt cả! 12Vậy, hãy nói tiên-tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ-mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ-mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y‑sơ-ra-ên. 13Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ-mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ-mả. 14Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi; trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy. “

Các bạn nào biết mình đang sống như là những bộ xương khô từ trước đến giờ và muốn được Chúa ban cho mình được sống dậy từ những bộ xương khô hãy mau làm theo bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Làm xong sẽ nhận được sức sống từ nơi Chúa, như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chính tôi đã đi qua con đường đó từ năm 2009 với lời tiên tri của một ông mục sư trên mạng internet. Tôi đã ăn năn mọi tội lổi, dọn sạch lòng và đã được Cha cho trở về và Ngài hà hơi vào thân xác bộ xương khô của tôi để tôi được sống dậy cho đến ngày hôm nay. Chúa cũng sai tôi đi trước dẩn đường cho những ai muốn đi theo Chúa cách thật lòng mà đang là những bộ xương khô còn say ngủ.

Ê-Phê-Sô 5:14:” Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. “ Chúa Jesus sắp trở lại rồi các bạn ơi! Thì giờ rất gần, không còn bao lâu nữa! Hãy mau thức dậy! Tiếng chuông đang vang dậy báo động thời kỳ cuối cùng của muôn vật rất gần. Chúa đang cho chúng ta quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA để tự đứng dậy, tự dọn sạch lòng, tự đuổi quỉ, tự mở trói tà linh cho mình trong đại quyền đại năng của Đức Chúa Jesus Christ và nhiều người đã làm thành công rồi! Hallelujah! Cảm tạ ngợi khen Chúa toàn năng lạ lùng của chúng ta mà chúng ta được gọi là Cha (Abba)

Hiện nay sách phiên bản củ TỰ DỌN RÁC TÂM LINH được in lần đầu xong ngày tết năm 2017 với số lượng 10 ngàn quyển. Phiên bản mới tựa đề DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA đang xin giấy phép vẫn còn chờ từ năm 2019 đến nay. Tôi có nhờ một bạn in giúp và gửi đến những bạn nào xin. Bạn nào muốn xin thì liên lạc với tôi, tôi sẽ biếu các bạn. Sách biếu chứ không bán. Bạn nào có internet hay có máy in thì in ra đọc và phân phát cho bạn bè thì tốt lắm. Đây là đường link sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. “Dọn Sạch Lòng Để Gặp Đức Chúa Cha” – Manna and Living Waters Ministries

Xin Chúa bình an ở cùng các bạn từ nay cho đến ngày Chúa Giê-su tái lâm. Amen!

Anhue Doan

Ngày 3 tháng 8 năm 2023.

Advertisement