BÀI SỐ 12: Đức Chúa Trời xử lý “Tiên Tri của Ngài như thế nào khi họ sai lầm ?

NHỮNG BÀI TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO:

BÀI SỐ 12: Đức Chúa Trời xử lý “Tiên Tri ” – ” Phát Ngôn Viên ” – “Uy Quyền Đại Diện ” của Ngài như thế nào khi họ sai lầm ?

(sưu tầm)
Đức Chúa Trời rất nghiêm khắc đối với người đại diện của Chúa với dân sự. Kinh thánh Phục truyền chương 18:17-20 chép :” Bấy giờ Đức Giê hô va phán với tôi : Chúng nói đúng. Từ giữa anh em của chúng ,Ta sẽ lập cho chúng một nhà tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền dặn. Kẻ nào không nghe theo lời Ta , là những lời mà nhà tiên tri nhân danh Ta nói ,thì Ta sẽ hỏi tội kẻ ấy. Nhưng nhà tiên tri nào cả gan nhân danh nói những điều Ta không bảo nói , hoặc nhân danh các thần khác mà nói thì kẻ tiên tri ấy phải chết “. Một lần nữa chúng ta thấy sự rõ ràng và nghiêm khắc của Chúa về vấn đề Uy quyền đại diện và thuận phục uy quyền. Câu 18 nói rằng ” Kẻ nào không nghe theo lời Ta ” tức là người ở dưới uy quyền đại diện nổi loạn sẽ bị Ngài phán xét :”Ta sẽ hỏi tội kẻ ấy “. Dân sự nổi loạn với lãnh đạo là Tiên tri hoặc Mục sư thì Chúa chỉ ” hỏi tội ” , nhưng Tiên tri – người đại diện uy quyền của Chúa mà cả gan nói những điều mà Chúa không bảo nói tức là nói theo ý riêng thì người đó phải chết. Ăn bậy thì còn sống sót chứ nói bậy là chết liền , kinh khiếp quá! Ngày nay , chức vụ lãnh đạo là chức vụ thánh trong nhà Chúa và Mục sư lãnh đạo Hội thánh là người đại diện uy quyền của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Câu hỏi đặt ra là : tại sao có nhiều lãnh đạo phạm tội mà không chết ? Họ dùng Danh Chúa cách bừa bãi gây nhiều vấp phạm cho dân sự mà vẫn còn sống ung dung. Lý do là Đức Chúa Trời chưa bao giờ ủy thác uy quyền của Ngài cho họ làm đại diện uy quyền của Ngài, vậy nên Ngài không giết họ, sẽ có ngày Chúa phán với họ rằng :” Hỡi kẻ làm gian ác , Ta chẳng biết các ngươi bao giờ , hãy lui ra khỏi Ta.” ( Ma-thi-ơ 7:23). 

Ai được Đức Chúa Trời kêu gọi , thì người ấy sẽ được Đức Chúa Trời phong chức. Kẻ nào được cha mẹ hoặc Giáo hội kêu gọi thì kẻ ấy được Giáo hội phong chức. Ai được Chúa kêu gọi và phong chức thì người ấy sẽ được Chúa cung cấp và xức dầu. Còn kẻ nào được Giáo hội kêu gọi và phong chức thì kẻ đó được Giáo hội cung cấp và ban chức sắc giáo phẩm. Hai điều này khác biệt như trắng và đen ,như bóng tối và ánh sáng. Vậy nên , Đức Chúa Trời không được bạo hành Luật pháp của Chúa , là Luật của Ngài nên chính Ngài cũng phải tuân thủ : Ngài chỉ được phép trảm – giết chết tại chỗ tiên tri – người phát ngôn của Ngài – người của Đức Chúa Trời chứ không thể trảm – giết chết người đại diện của Giáo hội Tin Lành Việt Nam được. Chỉ duy những người Mục sư nào được Đức Chúa Trời kêu gọi chọn lựa và phong chức , xức dầu và cung cấp thì phải cẩn thận bởi người ấy sẽ chết nếu cả gan nói những điều Chúa không truyền phán. Đó là điều Đức Thánh Linh dạy dỗ tôi về uy quyền đại diện và thuận phục uy quyền. 

Anh chị em phải thuận phục uy quyền đại diện của Hội thánh và Giáo hội mà anh chị em tham dự . Đôi khi anh chị em có quyền thuận phục mà không vâng lời. You have to submit but you don’t have to obey. Nếu người đại diện uy quyền của Giáo hội bắt buộc anh chị em làm điều gì nghịch lại Lời Đức Chúa Trời thì anh chị em thuận phục không chống lại họ nhưng không vâng lời họ. Ví dụ nếu người lãnh đạo bắt buộc anh chị em từ bỏ ân tứ nói tiếng lạ là ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho có chép trong Lời Kinh thánh thì anh chị em thuận phục họ nhưng không vâng lời. Tuy nhiên phải cầu hỏi và bước đi theo Thánh Linh chứ đừng theo xác thịt mà phản ứng lại. Chúa Jesus phán :” Ấy vậy , ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha , song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến Con Người thì sẽ được tha , song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha “.( Ma-thi-ơ 12:31-32).
Tóm lại, hãy nhận biết uy quyền và thuận phục uy quyền. Hãy sống cách khôn ngoan cầu xin Chúa ban ơn phân biệt các linh. Hãy biện biệt uy quyền nào là uy quyền đại diện của Chúa, còn uy quyền nào là uy quyền riêng của con người tự xây dựng nên. Hãy thuận phục uy quyền đại diện của Đức Chúa Trời, thuận phục những người được Chúa kêu gọi, phong chức và xức dầu mang vác trách nhiệm Chúa giao nói những lời Chúa phán dạy chúng ta, hãy nghe họ nói nếu không muốn bị Chúa hỏi tội. 

Câu 21-22 trong Phục truyền chương 18 chép :”Anh em có thế thắc mắc trong lòng : Làm sao chúng ta nhận biết được lời nào là lời Đức Giê hô va không có phán?. Khi có một kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê hô va mà nói nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm thì đó không phải là lời mà Đức Giê hô va đã phán. Kẻ tiên tri đó bởi lòng kiêu ngạo mà nói ra chớ sợ người “. Bất cứ kẻ nào không được Chúa ủy thác uy quyền và xức dầu, lời họ nói sẽ không xảy ra và không có giá trị gì dù cho họ có chức sắc rất cao trong hàng giáo phẩm của bất cứ Giáo hội nào chăng nữa, chớ sợ họ. Chúng ta phải kính sợ Chúa và thuận phục người đại diện uy quyền của Chúa chỉ định cho chúng ta. Hãy trọng người đáng trọng, kính người đáng kính, khinh kẻ đáng khinh.Hãy kính trọng người của Đức Chúa Trời và phải phân biệt ai là người Đức Chúa Trời sai đến với cuộc đời mình và ai không phải do Chúa sai đến. Người của Đức Chúa Trời khác hẳn với những người của Giáo hội vì lời của người Đức Chúa Trời nói ra sẽ ứng nghiệm và Chúa sẽ vinh hiển . 
Nguyện Chúa ở cùng giúp đỡ anh chị em phân biệt được điều đó và làm cho anh chị em thuận phục uy quyền đại diện của Chúa và được phước. Amen !

Advertisement