BÀI SỐ 1: THUẬN PHỤC UY QUYỀ N

BÀI GIÚP LÃNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG:

BÀI SỐ 1: THUẬN PHỤC UY QUYỀ N

(sưu tầm)

(Anhue Doan sưu tầm)

Vị trí của chúng ta là một mặt ở dưới uy quyền của người khác, và mặt khác có những người khác ở dưới uy quyền của mình. Ngoại trừ chính Đức Chúa Trời, thì mọi người, kể cả Chúa Jesus, đều phải thuận phục uy quyền ở trên đất. Chúng ta cần phải nhìn thấy uy quyền khắp mọi nơi. Cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội, trong trường học, hoặc trên đường phố…Khi nhìn thấy một cảnh sát trên đường, dù anh ta có nhận hối lộ hay không, dù anh chị em biết rằng người cảnh sát ấy không tài năng, không có trình độ học vấn bằng anh chị em đi nữa , nhưng anh chị em vẫn phải xem người ấy là đại diện uy quyền của chính quyền được Đức Chúa Trời chỉ định . Kinh Thánh Rô-ma 13:1-2 nói ” Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập,và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình”. 

Khi một vài anh em đến với nhau, lập tức họ cần phải biết nên đứng trong thứ bậc thế nào. Mọi người cần phải biết chỗ mình đứng. Một người công tác hầu việc Chúa cần phải biết ai là người đại diện uy quyền của Chúa ở trên mình. Một số người chưa bao giờ nhận thức về điều này, nên họ chưa bao giờ thuận phục ai cả. Đối với người hiểu biết uy quyền của Chúa thì không có chuyện đúng hay sai, tốt hay xấu, nhưng trước hết cần phải biết ai là người đại diện uy quyền của Chúa.Nếu biết mình phải thuận phục ai thì tự phát anh chị em sẽ biết mình nên ở vị trí nào trong Thân Thể, và anh chị em sẽ đứng trong vị trí thích hợp của mình. Nhưng ngày nay nhiều người không có chút ý tưởng nào về sự thuận phục. Thậm chí cả các mục sư cũng vậy, đối với họ vì là mục sư lãnh đạo nên họ không có ý tưởng thuận phục bất cứ ai, với vỏ bọc rất siêu thiêng liêng là ” tôi chỉ thuận phục Thánh Linh của Chúa”. Tại sao Việt nam có quá nhiều Giáo phái Tin lành và nhiều Hội thánh độc lập ? Có hai lý do ( cội rễ của nó là uy quyền và thuận phục) : 

1/ Một là cấp dưới trong Giáo hội nổi loạn , tách ra độc lập để tự làm lãnh đạo.( Vì không muốn thuận phục uy quyền)

2/ Hai là do tổng lãnh đạo Giáo hội hoặc tập thể lãnh đạo cao cấp phạm tội và cố tình phạm tội nên cấp dưới thoát ly, tách ra hội thánh độc lập. 
Chúng ta không có quyền lên án họ ( cả hai : lãnh đạo và cấp dưới tách ra), cũng không đồng tình với họ, tuy nhiên chúng ta cần phải tránh nổi loạn không thuận phục và tránh lạm dụng uy quyền để phạm tội. Thuận phục là bài học đầu tiên cho người hầu việc Chúa, thật ra đó là phần chính yếu trong công tác của họ. 
Một Cơ Đốc nhân cần phải học biết :

1/ Phải có một linh thuận phục. 
2/ Phải được huấn luyện về sự thuận phục. 
3/Phải học tập làm người đại diện cho uy quyền của Chúa trong gia đình và trong Hội thánh. Nếu Chúa giao cho ai quá nhiều điều mà người ấy đã học biết thuận phục uy quyền của Đức Chúa Trời thì người ấy sẽ không cảm thấy kiêu ngạo hoặc lạm dụng uy quyền. Tuy nhiên, có một số người đã học biết thuận phục uy quyền của người khác lại nhận thấy mình không biết cách làm đại diện uy quyền khi được Chúa đem đến nơi nào đó để công tác. Vì vậy, không những chúng ta phải học biết thuận phục uy quyền, mà chúng ta cũng phải học biết cách làm người đại diện cho uy quyền của Đức Chúa Trời và đứng ở vị trí đúng đắn trong Thân Thể Đấng Christ. Ngày nay , Hội thánh chịu khổ vì nhiều người không thuận phục, mặt khác Hội thánh chịu khổ vì nhiều lãnh đạo đã không biết cách làm uy quyền đại diện của Chúa nên họ lạm dụng uy quyền và không thuận phục ai cả. 

Nan đề chung lớn nhất của Hội thánh và xã hội Việt nam là không nhận biết uy quyền và không thuận phục uy quyền. Thiên hạ bá tánh sống bất pháp ( người người phạm pháp) , họ xem thường chánh quyền và luật pháp. Dân sự tự hành pháp đập chết những kẻ trộm chó , há không phải là thiên hạ đại loạn sao? Mạng người không bằng con chó. Chúng ta phải khẩn cấp cầu nguyện cho sự nhận biết uy quyền và thuận phục uy quyền được khôi phục lại trong chính cá nhân , gia đình và Hội thánh rồi đến xã hội. Muốn vậy mỗi người trong chúng ta phải học biết uy quyền và thuận phục uy quyền. 

Nguyện Thánh Linh của Chúa soi sáng điều đó cho mỗi mỗi người trong chúng ta. Amen!

Advertisement