BÀI SỐ 4: HÃY TÔN THỜ ĐỨC CHÚA CHA QUA DÒNG HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU ĐỂ NHẬN LÃNH CHÚA THÁNH LINH.

NHỮNG BÀI VIẾT GIÚP TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CƠ ĐỐC NHÂN

BÀI SỐ 4: HÃY TÔN THỜ ĐỨC CHÚA CHA QUA DÒNG HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU ĐỂ NHẬN LÃNH CHÚA THÁNH LINH.

Gần đây, cảm tạ ơn Chúa Cha đã bày tỏ cho tôi biết rằng chúng ta đang bị ma quỷ lừa dối từ lâu mà không biết chạy đến với Đấng tạo hoá là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Cha (tôi gọi bằng Cha) mà tôn thờ Ngài. Tôi cũng đã bị ma quỷ dẩn dụ cứ đứng dưới chân thập tự giá mà tôn thờ Chúa Giê-Xu mấy chục năm nay cho nên không có được uy quyền của Cha ban cho để địch lại với kẻ thù nghịch là ma quỷ. Chính Chúa Cha là Đấng duy nhất có quyền ban cho chúng ta uy quyền chống lại ma quỷ trong Danh Đức Chúa Jesus nếu chúng ta chạy đến với Cha mà kêu xin Ngài.

Từ lúc sáng thế, Chúa Cha đã ban cho chúng ta có uy quyền giày đạp đầu con rắn là quỷ satan, nhưng chúng nó chỉ có quyền cắn gót chân của chúng ta mà thôi nếu chúng ta biết vâng lời Cha giử lòng trong sạch, giử điều răn luật pháp của Ngài, núp dưới cánh bóng toàn năng của Ngài trong dòng huyết của Chúa Jesus mổi khi có tội thì phải ăn năn tội lổi xin Chúa Jesus chết thế cho chúng ta trên thập tự giá đền tội cho chúng ta rồi thì chúng ta đuợc trở nên trắng án trước mặt Đức Chúa Cha và Ngài ban cho chúng ta được quyền trở nên làm con cái, công chúa hay hoàng tử của nước trời. Còn nếu chúng ta không vâng lời Cha mà sống trong tội lổi thì chúng ta đương nhiên là con mồi ngon của bọn quỷ satan rồi, đang làm công cụ của quỷ satan mà không hay biết, nhưng môi miệng cũng vẩn còn tôn thờ Chúa Cha không ngớt, là kẻ giả hình, là người pharisi, vừa theo Chúa, vừa theo ma-môn là vậy, là người đang ở trong tình trạng hâm hẩm đây.

Chúng ta biết câu Kinh Thánh nầy Giăng 3:16:” Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời. “ Chúa Cha quá yêu thương loài người chúng ta đến nổi Ngài ban cho chúng ta Chúa Jesus đến thế gian để chịu chết thay cho chúng ta hầu cho con người đáng chết mất, có tội như chúng ta được trở nên trắng án, được có cơ hội được sạch mọi tội lổi để được cứu rổi linh hồn. Chính Chúa Cha là đấng ban món quà cho bạn, bạn hãy đến với người cho quà chứ không chạy đến với món quà mà xin quà sao được? Chúa Cha chính là đấng có quyền cứu rổi linh hồn bạn nhờ Huyết của Chúa Jesus làm sạch mọi tội lổi cho bạn. Chính Chúa Cha là Đấng duy nhất có quyền kết án bạn hay có quyền tha tội cho bạn. Còn Chúa Jesus như là cây cầu dẩn đường cho chúng ta đến với Chúa Cha, và cũng như là người luật sư bệnh vực tội lổi cho bạn trước toà án của Đức Chúa Cha.

Khi chúng ta có tội, chúng ta chạy đến với Chúa Cha, thú nhận mình có tội đáng chết, bị đóng đinh trên cây thập tự. Chấp nhận Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của chúng ta xong, tin rằng Chúa Cha đã tha tội đó cho chúng ta. Hứa với Cha rằng chúng ta sẽ từ bỏ con đường tà, quay đầu 180 độ đi về hướng khác, xong chúng ta mới đuổi quỷ tên đó ra khỏi chúng ta được. Nhiều người đã áp dụng và làm theo đều đuổi quỷ được ra khỏi họ kết quả tốt đẹp mà không cần đi xin ai có ân tứ đuổi quỷ cho mình nữa. Nếu có đi xin người khác đuổi quỷ được nhưng chưa ăn năn tội đó thì con quỷ đó sẽ trở lại nhiều hơn gấp 7 lần. Nếu tính cộng với con quỷ củ là 8 con quỷ tất cả. Như thế, sau khi người khác đuổi quỷ cho mình thì bọn quỷ trở lại trói bạn nặng hơn lúc chưa xin người đuổi quỷ giúp mình. Khi sạch hết mọi tội lỗi, lòng bạn sẽ trở nên trong sạch thì bạn có thể mời Thánh Linh ngự vào lòng bạn, làm đền thờ của Ngài và Ngài sẽ ban cho bạn 9 trái Thánh Linh. Bạn sẽ được Cha chấp nhận là công dân của nước thiên đàng, bạn là người được sanh lại bằng Chúa Thánh Linh. Bạn sẽ có một đời sống mới bắt đầu sau đó rất là tuyệt vời.

Một thí dụ điển hình là Chúa Cha là cái ổ điện, Chúa Jesus là sợi dây xạc điện, chúng ta là cái phone cầm tay. Nếu không có cái ổ điện thì làm sao có điện lực để chúng ta dùng xạc điện thoại được? Vậy chúng ta cần phải chạy đến Chúa Cha bởi cây cầu là Chúa Jesus và Chúa Cha sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Chỉ có một con đường duy nhất để đến với Chúa Cha là ăn năn tội lỗi qua huyết của Chúa Jesus mà thôi.

Mời các bạn hãy xem thêm những câu Kinh Thánh dưới đây Chúa Jesus cũng khuyên chúng ta hãy chạy đến với Cha mà tôn thờ Cha:

Giăng 14:6Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 

Giăng 3:36Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Giăng 4:23Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy.

Giăng 5:19Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. 

Giăng 5:30Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét-đoán theo điều ta nghe, và sự xét-đoán ta là công-bình, vì ta chẳng tìm ý‑muốn của ta, nhưng tìm ý‑muốn của Đấng đã sai ta. 

Giăng 5:42nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu-mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.43Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy.

Giăng 16:23Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu-xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. 

Giăng 17:3Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 

Mong rằng các bạn sẽ hiểu rỏ thêm về vấn đề này, và nhận được uy quyền Cha ban cho các bạn trên tà linh và bệnh tật. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement