BÀI SỐ 2: CHỚ LỢI DỤNG ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA CHA:

NHỮNG BÀI LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH CƠ ĐỐC NHÂN

BÀI SỐ 2: CHỚ LỢI DỤNG ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA CHA:

Nhiều người hiện nay lạm dụng tình yêu của Chúa Cha, tin Chúa mà vẫn sống trong tư dục xác thịt mình, sống một lối sống bừa bãi, tội lổi mà không biết chán, mà tưỡng rằng họ sẽ được Chúa cứu vào nước thiên đàng khi qua đời. Galati 5:19-21: “Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô‑uế, luông-tuồng, 20 thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, 21 ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.”

Trong lúc Chúa dạy chúng ta: Sự kính sợ Đức-Giê-Hô-Va là khởi đầu của sự tri thức. Nếu họ tin rằng Chúa của họ là đấng hằng sống, biết hết mọi sự việc thì họ không dám làm điều gì Chúa cấm hết. Họ tin một Chúa của họ đặt ra rồi nói rằng Chúa thông cảm cho sự yếu đuối của con, Chúa sẽ tha thứ 70 lần 7 kia mà. Họ cứ sống trong tội lổi cho thoả mản xác thịt đi, chừng nào trước giờ hấp hối họ sẽ ăn năn. Bây giờ nếu sống theo lời Chúa dạy thì bỏ hết các thú vui trần thế, không thụ hưỡng gì hết trên thế gian nầy vậy sống để làm gì?Họ không biết rằng Chúa đã cho phép chúng ta sống trong thời kỳ ân điển,

Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để ăn năn vì có Chúa Jesus cầu thay cho chúng ta hằng ngày với Chúa Cha. Trong thời kỳ cựu ước Chúa Cha rất gắt, ai phạm tội thì phải chết ngay, đất hã miệng ra nuốt nhiều người phãn nghịch lại Môi se, nước lụt giết chết mọi người trên đất chỉ còn có gia đình Nô-ê sống xót mà thôi, lữa thiêu đốt thành phố Sô-Đôm và Gô-mô-Rơ chết hết mọi người chỉ còn có ông lót và hai con gái sống xót mà thôi.

Chúng ta không nên lạm dụng lòng tốt của Chúa Cha trong thời kỳ ân điển nầy. Cha vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ ăn năn. Nhưng đến thời điểm của Ngài, Ngài sẽ nổi giận mà đánh phá họ. Gia-Cơ 4:8-10 ”Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; 9 hãy cảm-biết sự khốn-nạn mình, hãy đau-thương khóc-lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” Hê-bơ-rơ 10:28-31 “Ai đã phạm luật-pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương-xót, 29 huống chi kẻ giày-đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao-ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô‑uế, lại khinh-lờn Đức Thánh-Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán-phạt hay sao? 30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo-ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét-đoán dân mình. 31 Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh-khiếp thay!”

Mong rằng bài viết nầy như là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang tin theo Chúa Jesus mà vẫn sống trong vủng bùn tội lổi, hãy mau ăn năn tội lỗi theo cách 5 ngón tay và tìm bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA áp dụng và làm theo kịp thời trước khi Chúa Cha nổi giận phừng phừng như đám lữa thiêu nuốt họ. Muốn thật hết lòng. Amen!

Advertisement