BÀI SỐ 88: MỘT DŨNG SĨ CỦA CHÚA CẦN PHẢI CÓ NHỮNG ĐỨC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 88: MỘT DŨNG SĨ CỦA CHÚA CẦN PHẢI CÓ NHỮNG ĐỨC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Khi xưa, Chúa Jesus chọn 12 môn đồ của Ngài toàn là người tầm thường, không có kiến thức về thần học hay người trí thức trong giới lãnh đạo. Phần đông họ là những người đánh cá, vụng về trong đức tin như chúng ta. Ngày nay Ngài cũng sẽ lựa chọn những người rất là tầm thường như chúng ta để huấn luyện hầu chúng ta được trở nên những dũng sĩ cho Ngài. Ngài muốn chúng ta phải có những đức tính đặt biệt dưới đây để để Ngài giúp chúng ta trở nên những dũng sĩ tương lai ra đi đánh trận cướp giựt nhiều linh hồn những người đang bị hư mất trong vòng tay quân địch được trở về nhà Cha bình an.

1-PHẢI BIẾT SIÊNG NĂNG ĐỌC KÍNH THÁNH, KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN TÌM KIẾM MẶT NGÀI, NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA, VÀ ĐỂ NGÀI LÀ SỐ MỘT TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH

Trong mấy bài học trước chúng ta đã học về sự kiêng ăn cầu nguyện để lắng nghe được tiếng Chúa ra sao rồi. Chúng ta hãy bắt đầu tập tành kiêng ăn cầu nguyện và bước đi trong đức tin sẽ gặp được Chúa Cha và Ngài sẽ đẹp lòng mà trò chuyện với bạn. Hãy để nhiều thì giờ tỉnh tâm ngồi yên lặng lắng nghe tiếng phán của Ngài. Chúa Thánh Linh trong lòng chúng ta phán với chúng ta những lời rất nhỏ nhẹ như những suy nghỉ thoáng qua trong tâm tư của chúng ta nhưng Ngài dùng chử “Ta” và Ngài cũng dùng nhiều câu trong Kinh Thánh để dạy dổ và nhắc nhở chúng ta.

2-PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ 9 TRÁI THÁNH LINH.

Muốn là một dủng sĩ của Cha trước tiên bạn phải là người được sanh lại và có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Nếu bạn cảm thấy mình chưa biết ngày nào mình đã được sanh lại bằng Chúa Thánh Linh thì hãy ăn năn tội lổi của mình và tìm kiếm thật hết lòng cho được Thánh Linh của Ngài làm đền thờ trong lòng bạn. Bạn sẽ cảm nhận có sự đổi mới hoàn toàn trong tâm linh và đời sống bạn sẽ trở nên một con người mới gọi là người tâm linh có đầy đủ 9 trái Thánh Linh nở rộ trong bạn. Galati 5:22: “Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ.” Nếu bạn chưa có được sanh lại thì tên của bạn chưa có trên sách sự sống trên thiên đàng, bạn không thể nào làm được điều gì hết cho Chúa Cha hết mà lại còn bị ma quỉ đánh phá bạn.

PHẢI BIẾT NHU MÌ KHIÊM NHƯỜNG, KHÔNG KHOE KHOANG, HAY QUẢNG CÁO MÌNH RẦM RỘ

Chúng ta thấy ngày nay nhiều người đi làm công việc Chúa như chữa lành, đuổi quỉ, hay đi truyền giáo giúp người tin theo Chúa mà phần đông làm vì quyền lợi cá nhân như là cái nghề để làm ra tiền hay là vì muốn danh tiếng, hay muốn đem sự vinh hiển về cho mình để được tiếng khen. Một số rất ít làm vì yêu Chúa, không muốn ai biết danh tiếng của mình và quy mọi vinh hiển về cho Chúa Cha. Đức Chúa Trời đã biết hết mọi sự việc cho nên Ngài phán qua môi miệng của tiên tri Ê-sai như sau: Ế-sai 42:1-2:” Nầy, đầy-tớ ta đây, là kẻ ta nâng-đỡ; là kẻ ta chọn-lựa, là kẻ mà linh-hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công-bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu-la chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường-phố nghe tiếng mình.” Ngài muốn chúng ta làm cách kín đáo, không khoe khoang, không quảng cáo rầm rộ trên FB để mọi người biết danh tiếng của mình. Nếu bạn không vâng lời Chúa mà làm như thế sẽ bị mất ân tứ trong một thời gian rất ngắn.

4-PHẢI NHẬN ĐƯỢC ÂN TỨ CHỮA LÀNH KẺ ĐAU, ĐUỔI QỦI ĐƯỢC.

Cũng như Chúa Jesus thường dạy các môn đồ của Ngài trong Mathi-ơ 10:8:” Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.”

Người có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng rồi thì nếu có đức tin bằng hạt cải thôi thì cũng có thể cầu xin Cha ban cho mình ân tứ chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết được. Chúa Cha hứa ban cho chúng ta thì Ngài sẽ làm công việc Ngài trên đời sống của chúng ta.

Ma-thi-ơ 17:20 – Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.</p>

-Mathi-ơ 7:7-8:”Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. “

-Mác 16:15-18: “Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”

Bạn hãy bắt đầu tập tành làm đi thì sẽ thấy công việc của Ngài làm thật tuyệt vời! Hãy đặt tay trên kẻ đau mà cầu xin Cha chữa lành cho họ TRONG DANH CHÚA JESUS VÀ ĐUỔI TẤT CÃ TÀ LINH MANG TẬT BỆNH ĐẾN CHO NGƯỜI BỆNH. Người bệnh sẽ được Chúa chữa lành ngay sau đó.

5-PHẢI DÁM HY SINH, KHÔNG LÀM VÌ TIỀN BẠC, KHÔNG LẤY TIỀN NGƯỜI BỆNH, KHÔNG CHIẾM LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA CHA

Khi muốn đi làm công việc chữa lành đuổi quỉ thì hãy làm tình nguyện không lấy tiền, không nhận lấy lời khen mà chiếm sự vinh hiển của Chúa về cho mình, không khoe khoang, v.v. Chúa Jesus biết trước và Ngài đã dặn kỷ các môn đồ của Ngài rằng “Các ngươi lãnh không thì hãy cho không.” Chúa sẽ lo liệu trong công việc tài chánh của chúng ta mà không cần lấy tiền người bệnh. Nếu vì lẽ nào đó mà chúng ta đổi ý và làm vì tham tiền, hay ham danh và thu tiền người bệnh thật nhiều thì chúng ta sẽ làm buồn lòng Chúa Thánh Linh và Ngài sẽ không vùa giúp chúng ta nữa, nhưng lạ lùng thay, công việc chữa lành và đuổi quỉ của chúng ta cũng vẫn còn tốt như ngày nào. Hãy cẩn thận vì đời sống tâm linh của chúng ta đã không còn 9 trái Thánh Linh nữa. Nhánh nho đã rớt ra khỏi thân cây nho rồi. Biết đâu công việc làm mới của chúng ta đó sẽ là những đồ copy, đồ giả, mà thôi không phải là đồ thật. Vì khi đó sẽ có nhiều bông trái xác thịt lòi ra rỏ ràng cho mọi người nhìn thấy như là tánh kiêu ngạo, tham tiền, nóng tánh, thiếu kiên nhẩn, khoe khoang, muốn chiếm lấy sự vinh hiển của Chúa về cho mình, v.v. Chúa Jesus đã quở những thành phần nầy trong Mathi-ơ 7:21-23:”Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý‑muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

6-PHẢI CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG, CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT NHỮNG LINH HỒN TỘI NHÂN BỊ HƯ MẤT VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐAU YẾU BỆNH HOẠN.

Phải có lòng thương xót như Đức Giê Hô va và Chúa Jesus. Theo từ điển Webster, lòng thương xót là “ý thức cảm thông với nỗi đau của người khác kèm theo ước muốn làm vơi đi nỗi đau đó”. Như vậy, thương xót nghĩa là biểu lộ lòng xót xa, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. “Thương: đau lòng. Xót: thương sâu xa. Lòng thương xót là sự đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, thường được thể hiện bằng hành động cụ thể, như việc giúp đỡ hay ủi an.” Theo đó, lòng thương xót rất gần nghĩa với lòng nhân hậu. Nhân: lòng thương yêu; hậu: sâu nặng. Nhân hậu: lòng thương yêu sâu nặng. Người có lòng nhân hậu luôn mong muốn và cố gắng thực hiện điều tốt cho người khác. Hãy xem những câu Kinh Thánh dưới đây để biết lòng thương xót Chúa là thể nào?

-Thi-Thiên 103:8: Ðức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhơn từ.

-Ma-thi-ơ 14:14: Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành

-Cô-lô-se 3:12: Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Ðức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục,

-Gia-cơ 3:17: Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.

7-PHẢI SIÊNG NĂNG LO LÀM CÔNG VIỆC CHO CHÚA CÁCH HẾT LÒNG: KHÔNG KỂ CÔNG SỨC LAO ĐỘNG, NGÀY HAY ĐÊM, THỜI GIAN ĐỂ GIÚP TẤT CÃ MỌI HẠNG NGƯỜI TRONG XÃ HỘI. KHÔNG PHÂN BIỆT GIÀU, HAY NGHÈO, LỚN HAY BÉ, TRẺ HAY GIÀ, TÀN PHẾ HAY BÌNH THƯỜNG, VÀ BẤT CỨ MÀU DA CÙNG CHỦNG TỘC, V.V.

Phải có tấm lòng hy sinh làm công việc như người lính giỏi, không nệ công sức, thời gian, tiền bạc, hay kỳ thị chũng tộc, hay giúp người giàu khinh khi người nghèo khó, mồ côi, cô đơn, hay người góa bụa. Khi có sự lựa chọn không nên lựa giúp những người giàu có, có địa vị cao trong xã hội để mong được họ giúp lại mình mà khinh khi người cô đơn, góa bụa nghèo nàn. Chúa nhìn thấu mổi tấm lòng của chúng ta và Ngài biết trong tư tưởng chúng ta đang nghỉ gì?

Mong rằng bài nầy giúp chúng ta học hỏi được thêm những gì người dũng sỉ của Cha cần phải trao dồi để được Cha lựa chọn vào hàng quân ngủ Của Cha trong tương lai. Mong rằng sẽ có số đông người Việt Nam của chúng ta sẽ được Cha chọn trong tương lai nhận lãnh được ân tứ chữa lành đuổi quỉ để ra đi trong trận chiến cuối cùng với phe địch, cướp nhiều linh hồn hư mất được trở về nhà Cha trong những ngày sắp đến. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus )

Advertisement