BÀI SỐ 59-LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIÚP ĐƯỢC CÁC CƠ ĐỐC NHÂN VỚI NHỮNG BỘ XƯƠNG KHÔ SỐNG DẬY?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 59-LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIÚP ĐƯỢC CÁC CƠ ĐỐC NHÂN VỚI NHỮNG BỘ XƯƠNG KHÔ SỐNG DẬY?

Tôi đã từng là bộ xương khô trong Chúa trong một thời gian khá lâu cho đến khi Chúa Jesus đánh thức tôi dậy. Kể từ lúc tôi thức dậy tôi cảm nhận rằng mình đã phung phí quá nhiều thì giờ trên trái đất này cách oan uổng trong lúc đó nhiều bạn bè của tôi đã chết mà chưa được nghe đến tin lành của nước Đức Chúa Trời. Tôi ăn năn khóc lóc và hứa với Ngài tôi sẽ bù lại thì giờ còn lại của tôi trên đất này cứu được nhiều thật là nhiều, có thể là triệu triệu linh hồn được trở về cho Cha. Thật Ngài có lắng nghe lời cầu xin của tôi và Ngài có hành động thật diệu kỳ! Quyển sách Ngài chỉ dẩn cho tôi viết là Chúa Thánh Linh tác động rất mạnh mẽ tên DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA là công cụ rất quý giá của Chúa Thánh Linh là quà tặng cho những ai hiện đang là người chưa từng biết gì về Chúa Jesus, ai đang là chiên đi lạc, ai là chiên Chúa đang sống trong trình độ hâm hẩm, ai là những bộ xương khô muốn sống dậy, ai là những người hầu việc Chúa bao nhiêu năm mà không có kết quả gì cho Cha mình, ai là chiên Chúa còn đang bị trói buộc bởi bọn quỷ chưa nhận được sự tự do hoàn toàn trong Chúa đều có thể đọc, áp dụng cho mình và nhận được kết quả như mình mong muốn nếu bạn có tấm lòng muốn trở về nhà Cha của mình.

Ê‑XÊ-CHI-ÊN 37:1-15:“1Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng: nó đầy những hài-cốt. 2Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài-cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. 3Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài-cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó! 4Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên-tri về hài-cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài-cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. 5Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài-cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi-thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. 6Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi-thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 7Vậy ta nói tiên-tri như Ngài đã phán-dặn ta; ta đương nói tiên-tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. 8Ta nhìn-xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi-thở ở trong. 9Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên-tri cùng gió; hãy nói tiên-tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi-thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.10Vậy ta nói tiên-tri như Ngài đã phán-dặn ta, và hơi-thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. 11Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài-cốt nầy, ấy là cả nhà Y‑sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông-cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt-diệt cả! 12Vậy, hãy nói tiên-tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ-mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ-mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y‑sơ-ra-ên. 13Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ-mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ-mả. 14Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi; trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy. “

Các bạn nào biết mình đang sống như là những bộ xương khô từ trước đến giờ và muốn được Chúa ban cho mình được sống dậy từ những bộ xương khô hãy mau làm theo bài “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA”. Làm xong bạn sẽ nhận được sức sống mới từ nơi Chúa, nhận được sự tái sanh, bạn sẽ cảm nhận như là vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Chính tôi đã đi qua con đường đó từ năm 2009 nhờ lời tiên tri của một ông mục sư trên mạng internet bởi câu Kinh Thánh trên. Tôi đã ăn năn mọi tội lổi, dọn sạch lòng và đã được Đức Chúa Cha cho trở về nhà bình an. Ngài có hà hơi vào thân xác bộ xương khô của tôi để tôi được sống dậy cho đến ngày hôm nay. Chúa cũng đã sai tôi đi trước dẩn đường cho những ai muốn đi theo Ngài cách thật lòng mà chính họ đang còn là những bộ xương khô đang say ngủ.

Ê-Phê-Sô 5:14:” Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.“ Chúa Jesus sắp trở lại rồi các bạn ơi! Thì giờ rất gần, không còn bao lâu nữa! Hãy mau thức dậy! Tiếng chuông đang vang dậy báo động thời kỳ cuối cùng của muôn vật rất gần. Chúa đang cho chúng ta quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA để giúp cho bạn tự đứng dậy trên đầu gối lỏng lẻo của mình để đến gần ngôi ơn phước của Chúa, tự dọn sạch lòng, tự đuổi quỉ, tự mở trói cho mình được kết quả tốt đẹp trong danh đại quyền đại năng của Đức Chúa Jesus Christ. Nhiều người đã làm thành công rồi! Hallelujah! Cảm tạ ngợi khen Chúa toàn năng, đấng lạ lùng của chúng ta mà chúng ta được gọi là Cha (Abba)

Hiện nay sách phiên bản củ với tựa đề là “TỰ DỌN RÁC TÂM LINH” được in lần đầu xong sau ngày tết năm 2017 với số lượng 5,000 quyển đã đươc phân phát ra cách rộng rải và hết sạch. Vì nhu cầu cho nên tôi đã cho in thêm 5000 quyển nữa năm 2018 cũng đã hết sạch. Phiên bản mới năm 2019 với tựa đề : “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” là tài liệu mới có đầy đủ hơn gồm có 3 phần A, B, C. Phần C chính là sách “TỰ DỌN RÁC TÂM LINH”. Phần A và phần B mới thêm vào giúp bạn hoàn hảo hơn những tội lỗi của tổ tông và những tội lỗi bất hợp pháp đã nhãy vào và cai trị bạn mà bạn không biết.

Mời các bạn hãy bấm vào avatar trên hình bìa FB của tôi cũng đang có quyển sách nầy xin bạn tải về để xem trong lúc chờ đợi in ra trong những ngày sắp tới. Tôi sẽ cho link dưới đây để các bạn tải về xem.

https://mannaandlivingwatersministries.com/dónachlongdegapducchuacha/

Nhiều người là những bộ xương khô đã được sống dậy rồi với tài liệu quí giá này mà Chúa đã ban cho người Việt Nam của chúng ta. Chúa thật là tuyệt vời!

Xin Chúa bình an ở cùng các bạn từ nay cho đến ngày Chúa Jesus tái lâm, và hẹn gặp các bạn nơi thiên đàng vỉnh cửu. Amen!

Advertisement