BÀI SỐ 37: ĐÀN BÀ CÓ ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG DẠY TRONG HỘI THÁNH CHÚA KHÔNG?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 37: ĐÀN BÀ CÓ ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG DẠY TRONG HỘI THÁNH CHÚA KHÔNG?

Chúa dạy chúng ta phải biết vâng lời Chúa trong Kinh Thánh và làm theo lời chỉ dạy của Ngài. “…Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.”(I Sa-mu-ên 15:22)

Nếu chúng ta đọc lời Chúa trong Kinh Thánh biết mình đã làm sai mà không chịu ăn năn sửa đổi vì bị bắt buộc phải làm theo điều lệ của giáo hội mình thì ngày kia chúng ta sẽ phải chịu đoán xét theo lẽ công bình trước tòa án của Đức Chúa Trời.

Tôn giáo, đạo giáo, mục sư, nhà truyền giáo, cha mẹ, hay ông bà chúng ta, không ai có quyền cứu hay thế chổ của chúng ta sau khi chúng ta qua đời. Nếu chúng ta đi sai lời Chúa dạy trong Kinh Thánh vì đi theo người chăn bầy dắt đi sai, bị trật phần ân điển mà bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời thì sự tin theo Chúa của chúng ta là vô ích mà thôi. Mổi người chúng ta phải có trách nhiệm cho linh hồn mình. Mổi người phải được sanh lại bằng Đức Thánh Linh mới được cứu rổi linh hồn.

Giăng 3:3:” Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.”Nguy hiểm cho linh hồn mình khi chúng ta bị người chăn bầy dắt đi sai lạc và không nhận được ấn chứng của Chúa Thánh Linh trong lúc còn sống, đến khi qua đời thì quá trể, hậu quả là chúng ta bị ma quỷ kéo đi vào hồ lữa địa ngục đời đời.”

Vì admin là người phụ nữ được Chúa kêu gọi đặt biệt để giảng giải lời Chúa, có trách nhiệm dạy đúng theo lời Kinh Thánh và giúp nhiều người biết về Chúa cho nên có một người vào hỏi admin một câu hỏi như sau: “Kinh Thánh Chúa có cấm đàn bà giảng dạy trong nhà thờ và hội chúng hay không?” Với sự soi sáng của Chúa Thánh Linh, hôm nay admin sẽ có câu trả lời chung cho các bạn dưới đây:

1-TRONG THỜI KỲ CỰU ƯỚC, CHÚNG TA NHẬN THẤY ĐÀN BÀ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG DẠY VÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM TRONG DANH SÁCH TUYỂN DÂN CỦA CHÚA TRONG SÁCH DÂN SỐ KÝ.( Chỉ có đàn ông mới được đếm mà thôi).

Vì người nữ đầu tiên là bà Ê-va đã nghe lời quỷ sa tan cám dổ và ăn trái cấm xong còn dụ dổ chồng mình là A dam ăn trái cấm. Nhưng khi hai người biết mình phạm tội thì không ăn năn còn đổ lỗi cho nhau, chọc giận Đức Chúa Trời cho nên cả hai người đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Người nữ không còn có quyền như người nam trong sổ bộ của dân Y-sơ-ra-ên. Dưới thời cựu ước, người nữ thường ngày vẫn còn bị quyến dụ và nghe theo lời dụ dổ của sa tan thường chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Vì cớ đó có rất ít người nữ được Đức Chúa Trời tuyển chọn và nói đến trong thời kỳ cựu ước.

2-TRONG THỜI KỲ TÂN ƯỚC, ĐÀN BÀ ĐƯỢC QUYỀN ĐI TRUYỀN GIÁO, TRUYỀN ĐẠO, LÀM CHỨNG, CẦU NGUYỆN, CA HÁT, NÓI TIÊN TRI. HỌ CÓ QUYỀN ĐI DẨN DẮT MỌI TỘI NHÂN NAM VÀ NỮ HAY CON TRẺ ĐƯỢC TRỞ VỀ BÊN CHÚA. HỌ CÓ QUYỀN GIÚP TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG PHÂN BIỆT NAM HAY NỮ CỨU NHIỀU LINH HỒN ĐƯỢC MUA CHUỘC BẰNG HUYẾT CỦA CHÚA JESUS.

Mời các bạn đọc và suy gẩm những câu Kinh Thánh trưng dẩn dưới đây:

-Galati 3:28 “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.“

-.Công vụ các sứ đồ 2:17-18:”Ðức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao,Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri.”Hiện nay đang có nhiều giáo hội công khai tuyên bố cấm đàn bà trong hội thánh của họ và ra điều luật của giáo hội tuyên bố cấm đàn bà và phụ nữ không được quyền nhận lãnh sự xức dầu và nói tiên tri hay làm công việc của Chúa Thánh Linh giao phó như là sự đặt chữa lành và đuổi quỷ trong Danh Chúa Jesus. Họ còn kết án những người phụ nữ đó là đang “lấy quỷ trừ quỷ.” Hội thánh nào ra điều lệ cấm đàn bà không cho giảng đạo là làm sai Kinh Thánh, là phạm tội với Chúa Thánh Linh. “Nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.” (Ma-thi-ơ 12:32b)

-1 Cô-rin-tô 11:5:” Nhưng phàm người đờn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo (truyền giảng) mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.Câu này cho chúng ta biết là có đàn bà truyền giảng trong nhà thờ hay nơi công cộng phải trùm đầu lại. Hiện nay rất khó tìm thấy trong nhà thờ có phụ nữ cầu nguyện hay truyền giảng mà trùm đầu đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Bạn là nữ truyền giáo, bạn có dám bắt đầu làm trong hội thánh mình trong khi cầu nguyện mà trùm đầu mình lại chăng? Bạn đang hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống hay hầu việc loài người?

-Phục Truyền luật lệ ký 22:5:”Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.” Ngày nay có nhiều người nữ đứng trên tòa giảng để truyền giảng mà mặc quần tây của đàn ông. Chúa bảo nhìn trái biết cây cho nên chúng ta phải cẩn thận nhìn bông trái và bề ngoài của họ mà nhận biết con người bề trong của họ là như thế nào?

-1 Ti-mô-thê2:9:” Ta cũng muốn rằng những người đờn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá,” Nếu người nữ giảng dạy mà ăn mặc lòe loẹt, đeo vòng vàng hột xoàn, làm móng tay giả tạo, trét son phấn cho đẹp để thu hút phái nam thì chúng ta sẽ nghỉ gì khi Chúa dạy chúng ta nhìn trái biết cây?

-Giê-rê-mi 31:22b: “Vì Ðức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất: ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Thời kỳ cuối cùng, Chúa cho phép người nữ được nhận lãnh ân tứ Thánh Linh giúp đở bao bọc người nam chứ không cầm quyền người nam đúng theo lời Chúa dạy

-Mi-chê 4:13:”Vậy, hỡi con gái Si-ôn, hãy chổi dậy, khá giày đạp! Vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Ðức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất.” Đây là sự kêu gọi đặt biệt của Chúa với những người nữ trong đội ngủ của Ngài để đi ra trận chiến đánh với quỷ dử cướp linh hồn trở về lại cho Đức Chúa Trời

.-Galati 5:22:” Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Đây đúng là tiêu chuẩn của một người phụ nữ được Chúa gọi và lựa chọn phải có 9 trái Thánh Linh và nhận lãnh ân tứ đặt biệt như trong câu Kinh Thánh Mác 16:17-18:”Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”

3-NHỮNG CÂU KINH THÁNH MÀ NHIỀU GIÁO HỘI DÙNG ĐỂ CẤM ĐOÁN PHỤ NỮ LÀM MỤC SƯ HAY GIẢNG DẠY LỜI CHÚA TRONG HỘI THÁNH DƯỚI TẦM NHÌN CỦA CHÚA THÁNH LINH:

Ngày nay, ma quỷ đang buộc nhiều phụ nữ phải tuyên bố một chức vụ giảng dạy Lời Chúa trong nhà thờ. Trong tất cả các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chức vụ này bị cấm đối với phụ nữ và dành cho nam giới (1 Ti-mô-thê 2: 11-15). Chúng ta hãy học những câu này cùng với Thánh Linh của Đức Chúa Trời chứ không phải với những suy nghĩ xác thịt của chúng ta.

Câu 11 nói, “Hãy để người phụ nữ lắng nghe sự dạy dỗ trong im lặng, với sự phục tùng hoàn toàn.” Khi thờ phượng nơi công cộng, người phụ nữ phải giữ im lặng trong khi hướng dẫn. Cô phải thể hiện phẩm giá của mình bằng cách phục tùng, không muốn cầm cương và dạy dỗ người đàn ông, một điều mà Chúa không cho phép.

Trong câu 12 có chép: “Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không cho cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải giữ im lặng.” Đức Chúa Trời không cấm đàn bà truyền đạo, làm chứng, cầu nguyện, ca hát. , để nói tiên tri … Tất cả những điều này được cho phép đối với phụ nữ trong nhà của Chúa. Nhưng Đấng Toàn Năng, Đức Chúa Trời Toàn Năng, chính thức cấm phụ nữ dạy dỗ trong một Hội Thánh. Phụ nữ không được dạy! Hành động khác là bóp méo mối quan hệ giữa Cơ đốc nhân và Chúa Giê-xu Christ. Những người ủng hộ ý tưởng về ma quỷ mà một người phụ nữ có thể dạy dỗ này không phục vụ Chúa Giê-xu Christ. Họ muốn làm hài lòng tất cả những người phụ nữ đầy dục vọng xác thịt và bị Satan thúc đẩy.

Câu 13 cho chúng ta biết lý do tại sao một người phụ nữ không nên dạy: “Vì A-đam được hình thành trước, sau đó là Ê-va.” Sáng thế ký 2:18 nói, “CHÚA, Đức Chúa Trời phán rằng: Con người không nên ở một mình là điều không tốt; Ta sẽ làm cho anh ta trở thành người bạn giúp đỡ như anh ta.” Lời nhắc nhở này về mục đích của Tạo hóa cho phép chúng ta hiểu tại sao phụ nữ không nên dạy đàn ông trong Nhà thờ. Cô ấy có thể dạy những phụ nữ, trẻ em, hoặc những người ngoại giáo khác chưa biết Chúa. Có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người phụ nữ cũng có sứ mệnh mang Tin Mừng cho những người nam và người nữ chưa biết Chúa và kêu gọi họ ăn năn.

Trong câu 14, Đức Chúa Trời đưa ra một lý do khác khiến phụ nữ không nên giảng dạy trong Hội Thánh: “Và không phải A-đam đã bị dụ dỗ, nhưng người phụ nữ bị lừa dối đã phạm tội vi phạm.” Chúa cho chúng ta thấy trong phân đoạn này rằng phụ nữ dễ bị dụ dỗ hơn đàn ông. Trong một Giáo hội, ma quỷ sử dụng phụ nữ nhiều hơn nam giới, đặc biệt là qua quần áo, đồ trang sức, v.v.

Đức Chúa Trời phán trong Lời Ngài: “Cũng như vậy, phụ nữ cũng phải trang điểm cho mình trong bộ quần áo tươm tất, khiêm tốn và đàng hoàng; không phải chỉ với tóc tết, vàng, ngọc trai hay quần áo đắt tiền; làm.” (1 Ti-mô-thê 2: 9-10).

Trong các nhà thờ, có những người phụ nữ ăn mặc quần áo không nghiêm chỉnh để lộ hình dáng muôn hình vạn trạng. Quỷ Satan khiến đàn ông phải ngưỡng mộ và thèm muốn họ. Những người khác, mặc váy ngắn hoặc áo choàng xẻ đùi, dể đưa những người đàn ông trong nhà thờ sa vào tội lỗi. 

Đa số các nhà lãnh đạo đưa ra một lý do báng bổ khác để cho phép phụ nữ đi giảng dạy trong nhà thờ.Họ cho rằng sự cấm đoán này chỉ liên quan đến Giáo hội Cô-rinh-tô. Đó là một lý lẽ của ma quỷ!

Có lời cảnh báo này của Chúa Giê-su gửi đến Nhà thờ Thyatira: “Ta biết công việc của con, tình yêu của con, đức tin của con, sự phục vụ trung thành của con, sự kiên định của con, và công việc cuối cùng của con nhiều hơn công việc đầu tiên. . Tuy nhiên, Ta có một số điều chống lại con vì con muốn người phụ nữ Jezebel, tự cho mình là nữ tiên tri, dạy dỗ và dụ dỗ tôi tớ của Ta phạm tội tà dâm,

Chúa đưa ra hai lời nhận xét đối với những người lãnh đạo của Giáo hội này. Đầu tiên là họ để người phụ nữ tự xưng là nữ tiên tri này đến giảng dạy trong nhà thờ. Thứ hai là họ để người phụ nữ này dụ dỗ các tôi tớ Chúa. Do đó, cô ấy có thể có quyền tự do giảng dạy, như trường hợp ngày nay ở một số nhà thờ.

Chúng ta không thể vẽ ra một con đường khác với con đường của Chúa, bị thúc đẩy bởi sở thích, ham muốn hoặc đam mê của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ phải bước đi theo nền tảng, theo Lời Chúa, và trên con đường do Chúa Giê Su vạch ra. Nếu không, hồ lửa đang chờ đợi chúng ta, Chúa nói. “Vì nếu chúng ta sẵn sàng phạm tội, sau khi nhận được sự hiểu biết lẽ thật, sẽ không có sự hy sinh cho tội lỗi, mà là sự mong đợi khủng khiếp về sự phán xét và sự cuồng nhiệt của ngọn lửa sẽ thiêu rụi những kẻ phản nghịch.” (Hê-bơ-rơ 10:26) Hãy mau ăn năn khi còn kịp thời nếu các bạn biết mình đi sai lệch đường lối của Chúa.

(Viết bởi sự soi dẩn của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Đức Thánh Linh Trong Danh của Đức Chúa Jesus)

Advertisement