BÀI SỐ 31: COI CHỪNG LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA LÀ NHƯ THỂ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 31: COI CHỪNG LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA LÀ NHƯ THỂ NÀO?

Ngày nay nếu các bạn nhìn kỷ chung quanh bạn thì bạn sẽ thấy có nhiều người hầu việc Chúa tại những nhà thờ Megachurch, to lớn, họ rất danh tiếng và họ cũng dắt đưa nhiều người trên thế giới được trở về bên Chúa, cứu được nhiều người, làm nhiều công việc tốt đẹp mà chúng ta nhìn thấy trên internet những công việc tốt đẹp của họ làm và họ thường khoe công việc họ làm trên nhiều mặt báo chí và nhiều đài truyền hình tại địa phương, v.v. Nhưng lạ lùng thay, đùng một cái, họ không còn có mặt trên trái đất để làm công việc Chúa giao cho họ nữa, đời sống trên trái đất của họ đã bị cắt ngắn trước thời hạn định. Họ chết khi còn quá trẻ, làm nhiều tín hửu của họ bị hụt hẩn. Công việc của họ làm trên đất vẫn còn đang dở dang mà không ai có thể thay thế cho họ được trong hội thánh của Chúa mà họ đang làm công việc của Ngài. Tại sao vậy? Nếu bạn hỏi Chúa thì bạn sẽ có câu trả lời của Chúa Thánh Linh giải nghỉa cho bạn ngay sau đó. Nếu bạn có thể sống gần bên họ, sống trong nhà của họ, có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy mọi sự việc đều có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Có thể họ đang lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà họ không hay biết hoặc họ đang làm gì sai với Chúa mà không chịu sửa sai vì lên mình kiêu ngạo?

Con đường đi đến sự danh tiếng, sự vinh quang của một con người trên thế gian nầy rất nguy hiểm cho tánh mạng của người đó nếu họ vui mừng chấp nhận cho người khác tôn sùng họ mà họ không nhường lại mọi sự vinh hiển cho Đấng tạo hóa, tạo ra họ. Nếu sự cung kính hay tôn sùng một người nào còn sống trên thế gian này với một người khác là trổi hơn Chúa thì rất nguy hiểm cho tánh mạng của đôi bên với sự sống còn của họ lâu dài trên đất vì Đức Chúa Trời là đấng hay ghen tương. Ngài muốn mọi sự vinh hiển trên trời, dưới đất, và bên dưới đất đều thuộc về chỉ một mình Chúa (Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh) mà thôi.

Mời các bạn hãy đọc những câu Kinh Thánh dưới đây:-Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11

– Hỡi Ðức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Ðáng sợ, đáng khen Hay làm các phép lạ?

-Phi-líp 4:20 – Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta, đời đời vô cùng! A-men. Ngài muốn tất cả những con cái thật của Ngài đang thành công trên trái đất đều phải có tấm lòng nhu mì khiêm nhường, không lên mình kiêu ngạo, và phải nhường lại mọi sự vinh hiển lại cho Chúa. Vì Ngài là đấng xứng đáng được mọi người tôn thờ và dâng mọi vinh hiển về cho Ngài. Đó là bí quyết để được sống lâu trên đất. Mọi sự việc họ làm được là nhờ Đấng đưa họ lên cao, nhưng họ phải biết rỏ rằng họ chỉ là công cụ của Ngài mà thôi, không hơn không kém.

-Phi-líp 3:19 – Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.

-1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:6 – Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Ðấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác.

-1 Ti-mô-thê 1:17 – Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Ðức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.

-1 Phi-e-rơ 4:11 – Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Ðức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Ðức Chúa Trời ban, hầu cho Ðức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Ðức Chúa Jêsus Christ; là Ðấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

-Khải-huyền 1:6 – Ðấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng tôi, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Ðức Chúa Trời và Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.

-Khải-huyền 5:13 – Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Ðấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!

-Khải-huyền 7:12. – mà rằng: A-men! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Ðức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! A-men.

-Khải-huyền 19:1 – Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta. Ai không kính sợ Đức Chúa Trời và khinh dể luật pháp của Ngài thì sẽ không được sống lâu trên đất:

-Phục truyền luật lệ ký 28:59-61: ”Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy, ghi trong sách nầy, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ nầy là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi,thì Ðức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, nhựng chứng độc bịnh hung. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bịnh hoạn của xứ Ê-díp-tô mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. Vả lại, các thứ chứng bịnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp nầy, thì Ðức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi.”

Cám tạ ơn Chúa đã bày tỏ cho tôi về vấn đề này. Khi thành công là hãy đề phòng sự thất bại cặp theo. Quỷ luôn luôn tìm đủ mọi cách để đánh phá con cái của Ngài cho nên chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác.

-Ê-phê-sô 6:10-12: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

Kinh nghiệm khi ra trận chiến đánh giặc, quân đội thường huấn luyện những binh sĩ phải bò sát mặt đất thì không bao giờ bị trúng đạn của kẻ thù. Là con của Chúa chúng ta cũng vậy, Chúa dạy chúng ta phải noi theo gót chân Chúa Jesus, phải biết nhu mì khiêm nhường, luôn luôn hạ mình, không lên mình kiêu ngạo, không lấy sự vinh hiển của Chúa thì bọn quỷ sẽ không thể nào kiện cáo và tấn công chúng ta được. Còn những ai không vâng lời Chúa, làm ngược lại thì sẽ không sống còn với kẻ địch lại Đấng Christ. Đời sống trên đất của chúng ta sẽ bị cắt ngắn lại, ra đi trong lúc công việc Cha giao vẫn còn đang bề bộn, dở dang, chưa làm hết trọn thì tiếc lắm dường bao!

Đức Chúa Trời là đấng hay ghen tương cho những ai đang lên mình kiêu ngạo, lấy sự vinh hiển của Ngài. Mời các bạn đọc hai câu chuyện dưới đây của vua Hê-rốt và vua Nê-bu-cát-nết-sa:

-Công vụ 12:18-25 nói về vua Hê-rốt được dân chúng xem như là một”Vị Thần, chẳng phải là người bình thường” Ông lên mình kiêu ngạo tìm bắt Phi-e-rơ để giết đi nhưng Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đánh vua Hê-rốt và khiến vua bị trùng đục mà chết. “Bởi cớ ông chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.”

-Dani-ên 4:23-35: Nói về vua Nê-bu-cát-nết-sa lên mình kiêu ngạo, lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nên bị phạt phải ăn cỏ như bò và bị thấm nhuần sương móc trên trời trong vòng 7 năm cho đến khi vua nhận biết Đức Chúa Trời là đấng rất cao, cai trị trên loài người chứ không phải là ông. Ông phải ăn năn, hạ mình xuống, dâng mọi vinh hiển cho Đấng rất Cao, thì Đức Chúa trời mới phục hồi và hoàn lại cho ông địa vị làm vua trở lại.

Mong rằng những ai đang đọc bài này học được bài học quý giá cho cả cuộc đời không bao giờ lên mình kiêu ngạo trước mặt Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Vua muôn vua, và chỉ có Ngài là Đấng xứng đáng được mọi người tôn thờ mà thôi. Chúng ta là loài người, nay còn mai mất, đời sống chúng ta rất ngắn ngủi, chúng ta không biết ngày chúng ta ra đời và cũng không biết ngày chúng ta qua đời thì làm gì mà dám lên mình kiêu ngạo trước mặt đấng Tạo Hóa tạo dựng ra chúng ta? Vậy nếu bạn nào có lỡ lên mình kiêu ngạo thì hãy mau ăn ăn kịp thời theo cách 5 ngón tay để đuổi tà linh kiêu ngạo ra khỏi bạn được. Chính là tà linh kiêu ngạo đã trói bạn và tổ tông bạn từ buổi sáng thế, từ khi A-dam bắt đầu ăn trái cấm lên mình kiêu ngạo cho mình khôn bằng Đức Chúa Trời. Chúa Jesus yêu bạn và muốn bạn bước theo gót chân của Ngài hầu cho bạn được sống lâu trên đất để làm xong công việc Ngài giao cho bạn từ A đến Z mới là xong. Amen!

Advertisement