LOẠT BÀI GIÚP NGUỜI HẦU VIỆC CHÚA BÀI SỐ 13:

BÀI SỐ 13: Thiên sứ trở thành Sa-tan vì hắn xâm phạm quyền hạn của Đức Chúa Trời.

(sưu tầm)

Hắn muốn đua tranh với Đức Chúa Trời và đứng đối lập với Ngài, tự làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Nổi loạn là nguyên nhân sa ngã của Sa tan . Cả Ê sai 14:12-15 và Ê xê chi ên 28:13-17 đều nói đến sự vi phạm và sa ngã của Sa tan . Ê sai chương 14 nói với chúng ta rằng Sa-tan xâm phạm đến uy quyền của Đức Chúa Trời, trong khi Ê xê chi ên chương 28 cho chúng ta biết rằng hắn xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Xúc phạm đến uy quyền của Đức Chúa Trời là vấn đề nổi loạn, điều này còn nghiêm trọng hơn là xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Phạm tội là vấn đề hành vi, tha thứ tội lỗi là điều dễ dàng. Nhưng nổi loạn là vấn đề nguyên tắc, tha thứ sự nổi loạn không phải là điều dễ dàng. Sa-tan trong việc lập ngai của hắn trên ngai của Đức Chúa Trời, đã xúc phạm đến uy quyền của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc của Sa-tan là nguyên tắc tự tôn. Tội hình thành không phải là nguyên nhân gây cho Sa-tan sa ngã . Trái lại, chính việc Sa-tan nổi loạn chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời mà vì cớ ấy hắn bị Đức Chúa Trời kết án đã đưa đến hậu quả là làm cho tội lỗi phát sinh.

Vậy, muốn hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ có thể xúc phạm đến vấn đề uy quyền. Làm như vậy là theo nguyên tắc của Sa-tan. Chúng ta không bao giờ có thể rao giảng lời của Đấng Christ theo nguyên tắc của Sa-tan. Ngày nay nhiều người rao giảng Kinh Thánh đứng về phía Đấng Christ nhưng họ sống theo nguyên tắc của Sa-tan tức là nổi loạn với uy quyền.Trong suốt thời gian đó, họ cứ tưởng họ hầu việc Chúa. Đó là một điều rất gian ác.

Sa-tan không sợ chúng ta giảng Lời của Đấng Christ, hắn chỉ sợ chúng ta thuận phục uy quyền của Đấng Christ. Chúng ta không bao giờ có thể hầu việc Đức Chúa Trời theo nguyên tắc của Sa-tan. Một khi nguyên tắc của Đấng Christ bước vào thì nguyên tắc của Sa-tan phải ra đi.

Trong Ma-thi-ơ 6:9-13 chép ” Vì nước , quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời .Amen .Đó là lời tuyên bố quan trọng nhất. Vương quốc thuộc về Đức Chúa Trời và quyền năng vinh hiển cũng vậy. Mọi sự đều thuộc về Đức Chúa Trời, cả vũ trụ đều ở dưới uy quyền của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta phải học tập thuận phục uy quyền của Đức Chúa Trời. Khi rao giảng Phúc âm, chúng ta mang người ta đến dưới uy quyền của Đức Chúa Trời, có thể nào chúng ta không thuận phục uy quyền sao ? Nếu vậy làm thế nào chúng ta đối phó với Sa-tan ?

Advertisement