LOẠT BÀI GIÚP NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA BÀI SỐ 30:

BÀI SỐ 30: “Ta là bánh của sự sống” ( Giăng 6:48).

(Sưu Tầm)

” Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người ,cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.” ( Giăng 6:53).

Nhờ ăn và vui hưởng Đấng Christ, chúng ta được biến đổi. Tại hành lang không có Vàng mà chỉ có Đồng và Bạc. Đồng tượng trưng cho sự phán xét và Bạc tượng trưng cho sự cứu chuộc của Chúa. Sự cứu chuộc ra từ sự phán xét thần thượng của Đức Chúa Trời. Các cột trụ và lỗ trụ tại hành lang làm bằng Đồng, nhưng đồ bọc đầu trụ được thếp Bạc , nuông trụ ( cây nối) và đinh (móc ) đều bằng Bạc ( Xuất 27:11/38:19). Điều này cho biết sự cứu chuộc của Đấng Christ là Đấng đã chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời trên thập tự giá và sự cứu chuộc của chúng ta ra từ Ngài. Những lỗ trụ của bốn mươi tám tấm ván thuộc về đền tạm cũng làm bằng Bạc. Bốn mươi tám tấm ván này được làm bằng gỗ Si-tim ( gỗ Keo) thếp Vàng.

Tất cả những vật dụng bên trong đền tạm đều làm bằng Vàng hay thếp Vàng. Điều này có nghĩa là bản chất thần thượng ( Vàng) được ban phát vào bản thể của chúng ta nhờ ăn Đấng Christ, nhờ dự tiệc bằng chính Đấng Christ. Bởi ăn Ngài,chúng ta sẽ được hòa lẫn với Đức Chúa Trời, và sự hòa lẫn này biến đổi chúng ta. Nếu muốn vui hưởng Chúa nhiều hơn nữa, chúng ta phải học tập cách ăn Ngài, dự tiệc bằng chính Ngài , chúng ta sẽ được biến đổi thành những vật liệu quý báu để được xây dựng làm đền thờ ( 1 Cor 3:12) là nhà của Đức Chúa Trời , và bên trong nhà này chúng ta sẽ vui hưởng Chúa ngày càng phong phú hơn. Trong khi ăn Chúa và được Ngài biến đổi, chúng ta sẽ vui hưởng sự phong phú dư dật của nhà Ngài. Chúng ta sẽ vui hưởng Ngài đến mức trọn vẹn nhất . Chúng ta cần một khải tượng để thấy rằng toàn bộ Kinh Thánh trình bày một bức tranh về Đức Chúa Trời là cây sự sống để làm thức ăn cho chúng ta ăn. Đây là lý do tại sao Cây sự sống được thấy ở phần đầu ( Sáng thế ký 2:9) và phần cuối của Kinh Thánh ( Khải huyền 22:2,14). Giữa phần mở đầu và kết thúc của Kinh Thánh là nhiều câu chuyện tiêu cực về việc dân Chúa bị xao lãng, bị ngăn trở làm họ không vui hưởng Đức Chúa Trời là Cây sự sống. Tất cả những câu chuyện tích cực trong Kinh thánh đều bày tỏ việc tuyển dân của Chúa vui hưởng Ngài là Cây sự sống trong nhiều phương diện khác nhau. Vì sự sa ngã trong vườn Ê-đen , cây sự sống đã thay đổi hình thức thành một Chiên Con . Bây giờ chúng ta phải vui hưởng Ngài là Chiên Con cứu chuộc. Sau khi vui hưởng Ngài là Chiên Con cứu chuộc, lập tức chúng ta phải thưởng thức Ngài là Chiên Con nuôi dưỡng, truyền sinh lực. Chúng ta cần học tập vui hưởng Chúa bằng cách ăn uống như vậy. Việc ăn Chúa sẽ chuyển chúng ta từ hành lang vào Nơi Thánh . Nhờ ăn Ngài chúng ta sẽ được biến đổi thành những vật liệu quý báu để được xây dựng với những người khác thành nhà của Đức Chúa Trời ( 1 Phi e rơ 2:5) . Khi ấy sẽ có một ngôi nhà, một đền thờ dành cho Chúa ngự và trong đền thờ ấy ,chúng ta sẽ vui hưởng Ngài cách đầy đủ nhất. Sau cùng, ngôi nhà , đền thờ sẽ được mở rộng thành một thành phố, là tổng kết sau cùng ý định đời đời của Đức Chúa Trời .

Chúa Jesus đã trở nên Linh ban sự sống ( 1 Cor 15:45 b), Ngài là Linh ban truyền sự sống ( Giăng 6:63)_ Chúng ta có thể tiếp nhận sự sống này bằng cách nuôi mình bằng chính Ngài trong linh. Chúng ta phải học tập cách vận dụng linh mình để tiếp xúc với Linh của Chúa. Đây là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô nói lời từ biệt trong 2 Ti-mô-thê 4:22 rằng :” Nguyện Chúa ở cùng với linh của con “. Chúng ta phải học tập cách vận dụng linh mình để nuôi mình bằng chính Ngài và ăn Ngài. Nếu chúng ta vui hưởng Ngài bằng cách ăn Ngài, điều này sẽ chuyển chúng ta từ bên ngoài vào bên trong nhà Chúa, và điều này sẽ biến đổi chúng ta từ những miếng đất sét trở thành các loại đá quý dành cho kiến ốc của Đức Chúa Trời.

Advertisement