63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

63 63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

Người chăn chiên thật phải có những đức tính giống như Chúa Jesus, phải nhận được sự tái sinh trong phần tâm linh và đã được Ngài xức dầu và kêu gọi vào trong chức vụ đó. Cho nên nếu chúng ta là người có nhận được sự tái sanh, là chiên thật của Chúa, mà muốn đi tìm một người lãnh đạo tâm linh cho mình để mong được họ chăn dắt, hướng dẩn chúng ta đi đúng theo đường lối của Ngài giống như Chúa Jesus thì chúng ta sẽ thất bại ngay vì ngày nay rất khó có thể tìm ra được một người lảnh đạo là người nào mà có những đức tánh giống như Chúa Jesus được. Cha của chúng ta biết trước nên Ngài dạy chúng ta trong đoạn Kinh Thánh dưới đây:
Mathi-ơ 6:33:”Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. “ Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là ăn năn tội lổi của mình, kiêng ăn cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ngài để lắng nghe tiếng Chúa và học hỏi lời của Ngài trong Kinh Thánh ngày và đêm để không bị dẩn dụ đi sai lạc mà đi theo đạo lạc hồi nào mà không hay biết. Ít nhất bạn hãy đọc cho bằng được những sự dạy dổ của Chúa Jesus từ trong Kinh Thánh Tân Ước để nhận biết ngay những lời dạy của Chúa Jesus là thể nào? Phải áp dụng lời Chúa mà nhìn trái biết cây, nhận diện cho bằng được những đức tánh và lời dạy dổ của Chúa Jesus trong Kinh Thánh là thể nào. Ai chưa có Kinh Thánh để đọc thì mời bạn bấm vào link dưới đây có sẵn sách Kinh Thánh Tân Ước để bắt đầu đọc từ sách Mathi-ơ trở đi. Nếu ai không đọc được thì có thể bấm vào nghe người khác đọc: 
http://listen.bible.is/VIEVOV/Matt/1

Chúa Jesus phán trong sách tin lành Giăng 10:11-18 “11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. 12 Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. 13 Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. 14 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 15 cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. 16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. 17 Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. 18 Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.”

Việc dể nhớ hơn hết để nhận diện những người chăn thuê (Chăn chiên giả) có những tánh xác thịt nổi bật với ba chử T là Tiền, Tôi, và Tình; Trong lúc người Mỹ thì họ gọi là 3 G: Gold, Glory and Girl. Họ xem tiền là số một trong đời sống, cái tôi to tướng, và sự ham dâm dục cho mọi mắt nhận biết liền mà tránh xa họ. Tánh xác thịt của họ không thể nào che giấu được dưới ánh mặt trời và dưới mắt loài người huống chi là che giấu được Chúa. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc và gần gủi với họ chúng ta biết ngay. Sau đây là những sự bày tỏ về những điểm cần thiết mà những người chăn chiên thật của Chúa cần phải có để chúng ta dể nhận diện cho đúng vì có liên quan đến sự sống đời đời cho phần tâm linh và thân xác của chúng ta.

1-PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ 9 TRÁI THÁNH LINH:

Galati 5:22:”Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ”

Tình yêu thương là điểm nổi bật số một trong những đức tính của người lảnh đạo. Nếu không có tình yêu thương thì không thể nào làm người chăn bầy chiên cho Chúa được.
I CÔ-RINH-TÔ 13:1:”Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên-sứ, nếu không có tình yêu-thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập-chỏa vang tiếng.”
Tình yêu thương thật có sự nhân từ, nhịn nhục, hiền lành, mềm mại, nhưng không phải là không có trật tự, dung thứ tội lổi, để cho mọi người muốn làm gì thì làm. Người có tình yêu thương thật là người dám nói lên sự thật với người nào khi Chúa Thánh Linh bày tỏ về tội lổi người đó và người chăn chiên thật phải có can đảm đến nói chuyện riêng tư, khuyên lơn, giúp cho người có tội biết ăn năn, hầu cứu linh hồn họ ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời. Ngày xưa tất cã những người tiên tri trong Kinh Thánh đều kêu gọi mọi người đến sự ăn năn. Ông Giăng Báp tít, Chúa Jesus, Phao-lô, v.v. đều kêu gọi và giãng dạy về sự ăn năn. Ngày nay ít có người chăn bầy dám giãng dạy về sự ăn năn. Đây chính là người chăn chiên thật dám khuyên lơn những người tội nhân sớm ăn năn tội lổi mình hầu được cứu rổi linh hồn.
Rô-ma 12:9-10:”Lòng yêu-thương phải cho thành-thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu-thương mềm-mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính-nhường nhau.”
Ê-xê-chi-ên 33:8-9:”Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! Nếu ngươi không răn-bảo để cho kẻ dữ xây-bỏ đường-lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian-ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9Nếu, trái lại, ngươi đã răn-bảo kẻ dữ đặng xây-bỏ đường-lối xấu của nó mà nó không xây-bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian-ác nó, còn ngươi đã giải-cứu mạng-sống mình.”
Chúng ta nên biết vì Chúa Jesus yêu thương tội nhân cho nên Ngài luôn kêu gọi mọi người phải ăn năn. Ngài vạch ra tội lổi của những người pharisi cho nên họ ghét Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Người chăn chiên thật dám hy sinh, dám nói lên sự thật mà mọi người khác hay tránh né vì sợ bị mọi người ném đá, vì “thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công-vụ 5:29)

2- PHẢI NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA:

Giăng 10:27-29:”Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. “

Người chăn chiên thật để nhiều thì giờ tìm kiếm Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, tương giao mật thiết với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa. Họ làm gì cũng đi ngược với những người thế gian. Họ thường tìm nơi yên lặng ngồi hằng giờ mà tìm kiếm mặt Ngài. Khi họ tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp Ngài và học hỏi, tâm sự với Cha thiên thượng của mình. Như là cái điện thoại cần phải xạt pin như thể nào, thì người chăn bầy thật cũng phải để nhiều thì giờ tương giao với Chúa như xạt pin cho điện thoại vậy. Nếu không có điện lực từ nơi Chúa thì người chăn chiên đó sẽ chết. Khi tâm linh người được đầy dẫy sự khôn ngoan đến từ Chúa Thánh Linh thì họ nhận được sự xức dầu từ nơi Chúa và môi miệng họ sẽ nói ra những lời hằng sống, lời Rhema của Chúa và chia sẽ cho những người chung quanh.

Nhiều người đang phủ nhận và nói rằng Chúa không còn phán với loài người nữa như ngày xưa, nhưng sự thật vì họ không tìm kiếm mặt Ngài cách hết lòng, họ lên mình kiêu ngạo, phạm tội không biết ăn năn thật lòng, hạ mình đến độ, kiêng ăn cầu nguyện để tìm kiếm Chúa cách hết lòng mới nghe được tiếng Chúa. Hãy đọc những lời hứa của Chúa trong câu Kinh Thánh dưới đây:
-Ê‑SAI 59:1:”Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng-nề mà không nghe được đâu. 2Nhưng ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời; và tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. “
-Giêrêmi 29:13:”Các ngươi sẽ tìmta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
-Thi-thiên 5:3 “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi.”

3- PHẢI LÀM ĐÚNG THEO LỜI CHÚA DẠY TRONG KINH THÁNH LÀ CAI TRỊ NHÀ RIÊNG CỦA MÌNH CHO CÓ TRẬT TỰ

1 Ti-mô-thê 3:2-5:”Vậy, người giám-mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết-độ, có tài-trí, xứng-đáng, hay tiếp khách và khéo dạy-dỗ. 3 Đừng mê rượu, cũng đừng hung-bạo, nhưng phải mềm-mại hòa-nhã; lại đừng ham tiền-bạc; 4 phải khéo cai-trị nhà riêng mình, giữ con-cái mình cho vâng-phục và ngay-thật trọn-vẹn; 5 vì nếu có ai không biết cai-trị nhà riêng mình, thì làm sao cai-trị được Hội-thánh của Đức Chúa Trời?”
Kể theo lời Chúa dạy trên, chúng ta hãy đến thật gần, nhìn vào gia đình của họ để nhận diện một sự thật trong đời sống của gia đình họ như thể nào?
-Vợ biết vâng phục chồng và chồng biết yêu thương vợ như Chúa yêu thương hội thánh.
-Chồng không sợ vợ, không để vợ trên Chúa
-Hai vợ chồng biết bổn phận dạy dổ con cái mình nên người, không bị hư hỏng, không bị xì ke ma túy
-Hai vợ chồng biết chăm lo và săn sóc cha mẹ già của mình.

4-PHẢI CÓ LÒNG YÊU THƯƠNG NHỮNG LINH HỒN ĐANG HƯ MẤT MÀ LO CÔNG VIỆC TRUYỀN GIÃNG CỨU NGƯỜI.

Bất cứ gặp thời hay không gặp thời họ chuyên cần đi lo truyền giãng tin lành cho mọi người, mọi chủng tộc. Khi nhìn thấy có biết bao nhiêu linh hồn đang hư mất nơi hồ lữa địa ngục đời đời thì không ai có thể nào làm ngơ đành lòng nhìn mọi người đang đi trên con đường hư mất linh hồn mà không động lòng thương xót như Chúa Jesus hay sao?

5-NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT KHÔNG THAM LAM TIỀN BẠC, KHÔNG ÍCH KỶ XẤU XA:
1 Ti-mô-thê 6:10:”Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau-đớn. “
Ngày nay chúng ta ít thấy người chăn chiên thật nào đi làm công việc Chúa tình nguyện mà không ăn lương của tín đồ mình như ngày xưa thời kỳ của các môn đồ Chúa Jesus, hoặc họ có công việc làm có lương bổng rồi mà hầu việc Chúa tình nguyện vì yêu Ngài. Nhiều người xem công việc chăn chiên Chúa như là nghề chuyên môn, người chăn thuê như Chúa Jesus đã cảnh báo. Hãy coi chừng!” Người mù dắt người mù cã hai đề té xuống hố là như vậy(Mathi-ơ 15:14).

6-KHÔNG TÔN CAO DANH CỦA MÌNH MÀ TÔN CAO DANH CHÚA, KHÔNG CHIẾM LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA CHA.

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Ê-sai 42:8:”Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn-trọng ta cho những tượng chạm! “
Ê-sai 48:11 – Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.
Nếu chúng ta tìm thấy người chăn nào mà hay khoe khoang sự thành công của mình, xem cái tôi của mình là trên hết, tìm kiếm sự vinh hiển cho mình, hay lên mình, kiêu ngạo, thì hãy tránh xa đi vì trước sau gì người đó cúng sẽ bị té ngã mà thôi, mà còn dắt theo một số người theo Chúa giống họ như khuôn đúc ra vậy. Người đời có câu nói:” Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Đức Chúa Trời là đấng rất ghét những người nào đi tìm kiếm sự vinh hiển cho mình.

7- BIẾT KHIÊM NHƯỜNG, VÀ BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC HƠN MÌNH, DÁM RỮA CHÂN CHO MÔN ĐỒ CỦA MÌNH

Phi-líp 2:3-4:”Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình. 4Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.5Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có,”
Những người khiêm nhường là những người có lổi biết nhận lổi của mình. Họ làm gì sai thì biết thứ nhận lổi mình trước mặt mọi người là làm sai và hứa sẽ sữa đổi. Người làm lớn mà biết nhận lổi thì mọi người thường quí mến họ hơn là họ cố tình chạy chữa tội lổi cho mình. Càng bào chữa cho tội lổi của mình thì càng thêm tội lổi nữa vì đổ tội cho người khác mà không chịu nhận tội để ăn năn và được Chúa Cha tha thứ tội lổi.
Người khiêm nhường biết lắng nghe và thích học hỏi kiến thức từ nơi người khác dù là đến từ một đứa trẻ nếu đứa trẻ đó có nhận được sự khôn ngoan từ nơi Chúa.
Người khiêm nhường không nóng giận mổi khi nghe người khác sửa sai về mình mà biết lắng nghe.
Chúa Jesus còn đi rữa chân cho môn đồ của mình cho nên chúng ta phải học từ nơi Ngài. Công việc rữa chân cho môn đồ mình là hình bóng của sự khiêm nhường, làm những công việc gì mà những người khác khinh khi không muốn làm v.v.

8-KHÔNG ĐOÁN XÉT, KHÔNG CHỈ TRÍCH AI:

MA-THI-Ơ 7:1-2:”Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét. 2Vì các ngươi đoán-xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán-xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.”
Làm thể nào mà người chăn chiên thật có thể nói lên một sự thật, chỉ ra tội lổi của mọi người đã làm và muốn họ ăn năn tội lổi với Chúa nhưng không phạm tội đoán xét được? Chúa dạy chúng ta hãy lấy bài học của mình mà làm bài học để dạy dổ cho người khác vì chúng ta cũng là con người như họ, cũng có lần vấp ngã như họ cho nên tốt nhất là lấy bài học của mình đã xãy ra trong quá khứ mà làm bài học sống động giúp cho người khác trở nên tốt hơn, tránh sự đụng chạm, đoán xét, khoe khoang. Làm như thế rất tốt cho cã hai bên vì chứng tỏ chúng ta khiêm nhường, thành thật, không che giấu những việc xấu của mình, và giúp mọi người học được bài học quý giá như chúng ta. Làm như thế thì mọi người rất dể chấp nhận tội lổi mình làm, hạ mình xuống ăn năn tội lổi, không tự bào chữa lấy mình.

9- CÓ LÒNG THƯƠNG NGƯỜI, HAY GIÚP ĐỞ NHỮNG NGƯỜI MỒ CÔI, NGƯỜI GÓA BỤA, KHÔNG KHINH KHỈ NGƯỜI NGHÈO, KHÔNG TÔN TRỌNG ĐẲNG CẤP, XEM MỌI NGƯỜI BẰNG NHAU

Thi-thiên 68:5:”Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là cha kẻ mồ-côi, và quan-xét của người góa-bụa. “
Ngày nay nhiều người không tin Chúa còn biết mở ra những cơ sở cứu giúp trẻ mồ côi, người góa bụa, bị nhiều người khinh khi vì nghèo đói. Còn chúng ta thì sao? Khi môi miệng chúng ta nói lời đầy tình thương mà không có hành động gì cặp theo thì lời nói trở nên vô nghỉa.
Gia-cơ 2:14-26. “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.”

10-LUÔN CÓ TẤM LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI GIÚP ĐỞ MÌNH.
Những người chăn chiên thật thường nói những lời cám ơn với Chúa và với những ai đã giúp đở họ làm bất cứ công việc gì lớn hay nhỏ. Những người sống trên cỏi trần nầy mà không biết mang ơn những người đã giúp mình thì sẽ không làm gì thành công trên đường đời. Chúng ta gọi họ là những người vô ơn bạc nghĩa. Khi nghe lời cám ơn của người nào thì chúng ta biết người đó hạ mình, khiêm nhường, không lên mình kiêu ngạo.

11-CÓ TINH THẦN LÀM VIỆC CHUNG (TEAM WORK) VÀ SỐNG HÒA ĐỒNG VỚI MỌI NGƯỜI TRONG NHÓM MÌNH.

Truyền đạo 4:12:”Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống-cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.”
Chúa Jesus còn làm việc chung với 12 môn đồ, không đi riêng rẻ một mình.
Khi Chúa sai ai đi truyền giáo thì Ngài sai ít nhất là 2 người. Tốt nhất là nhóm 12 người làm việc chung như Chúa Jesus làm công việc của Ngài là tốt nhất.
Hầu việc Chúa thì phải sẳn sàng hợp tác với người khác mà làm công việc chung.

12-KHÔNG PHỦ NHẬN ÂN TỨ VÀ UY QUYỀN CHÚA CHO LOÀI NGƯỜI TRÊN TÀ LÌNH VÀ TẬT BỆNH:

Những điểm chính của người chăn chiên thật của Chúa là khi họ bị bệnh thì họ kiêng ăn cầu nguyện, tìm kiếm sự chữa lành từ nơi Chúa là trước tiên. Đó chính là ưu tiên số một trong đời sống của họ. Cứu cánh cuối cùng của họ mới tìm bác sĩ. Nhưng nếu họ tìm kiếm Chúa hết lòng thì họ khỏi cần tìm đến bác sỉ nữa.

Ngày nay, không cần phải là người chăn bầy mới có thể nhận được ân tứ và uy quyền của Chúa ban cho trên tà linh và bệnh tật. Nhưng những ai có sự tái sanh, có bông trái Thánh Linh và có đức tin đều nhận được uy quyền thuộc linh Chúa ban cho trên tà linh và bệnh tật. Ngày nay có rất nhiều người nhận lãnh ân tứ Thánh Linh mà họ không phải là nhà lảnh đạo và trong đó có đàn bà, và con trẻ. Công vụ 2:17:”Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên-tri, Bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ, Và các người già-cả sẽ có chiêm-bao. 18Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy-tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên-tri; “
Và Chúa Jesus trước khi Ngài về trời Ngài có phán như sau trong sách Tin Lành Mác 16:15-20:
”Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn-đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn-đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.] “
Vậy mà ngày nay có nhiều người chăn chiên phủ nhận ân tứ và uy quyền Chúa ban cho những con cái của Ngài trên tà linh và bện tật. Chẵng những họ không nhận được ân tứ Thánh Linh mà còn phủ nhận uy quyền Chúa ban cho trên những ai nhận được ân tứ nầy. Khi bị bệnh là họ cầu nguyện xin Chúa cho tìm được bác sỉ tốt, cho đúng thuốc trị cho mau hết bệnh. Nếu chúng ta đi tìm bác sĩ trước tiên thì có khác gì các tôn giáo khác chăng? Nếu chúng ta đi giãng về Chúa Jesus rằng: Chúa chúng ta có uy quyền trên tà linh và bệnh tật, Chúa Jesus làm phép lạ khi xưa chữa lành bệnh cho người đui được thấy, người điếc được nghe, người phung được sạch, hãy tin Chúa Jesus đi để được cứu rổi linh hồn. Chúa Jesus ngày xưa, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8) mà lại phủ nhận sự chữa lành của Chúa Jesus mà nói rằng: Chúa Jesus bây giờ không còn làm phép lạ nữa là sao? Xin Cha thương xót mở mắt cho những người đui mù nầy vì họ đang đi trên con đường bị ma quỷ bịt tai, bịt mắt mà chống lại với Chúa Thánh Linh và phạm tội với Ngài, đời nầy và đời sau sẽ chẳng được tha (Mác 3:29).

Mong rằng bài viết nầy là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai là người chăn bầy của Chúa đang là người giả hình, hãy mau qùy gối xuống ăn năn hối cải trở về đi theo đúng theo con đường của Chúa Jesus dạy trong Kinh Thánh hầu được cứu rổi linh hồn không bị Ngài quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Nguy hiểm thay là họ còn dắt theo một số đông chiên Chúa đi theo họ và trách nhiệm lớn lao nầy của họ ngày kia họ sẽ bị Chúa bắt tội nặng hơn và họ sẽ ân hận đời đời trong hỏa ngục mà không có ai giúp họ được nữa vì họ cố tình chống Chúa Thánh Linh. Còn những ai là chiên thật của Chúa đang đi lạc theo người chăn bầy giả hình, người pharisi hãy mau rời khỏi ngay nơi đó để kịp thời cứu mạng sống và linh hồn mình kẻo quá trể. Họ đang đi trên chiếc tàu Titanic sắp bị chìm nghỉm nơi vực sâu. Vậy, khi còn thì giờ và cơ hội hãy mau đi xuống thuyền cứu sanh để được cứu linh hồn trước khi bị bỏ lại. Chúa cảnh báo rằng:”2 Cô-rin-tô 6:2:”Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận-tiện, Ta đã phù-hộ ngươi trong ngày cứu-rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận-tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu-rỗi!”
Rô-ma 2:5:”Bởi lòng ngươi cứng-cỏi, không ăn-năn, thì tự chất-chứa cho mình sự giận về ngày thạnh-nộ, khi sẽ hiện ra sự phán-xét công-bình của Đức Chúa Trời, 6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công-việc họ làm: 7 Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh-hiển, sự tôn-trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; 8còn ai có lòng chống-trả, không vâng-phục lẽ thật, mà vâng-phục sự không công-bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh-nộ.
Chúng ta hãy mau ăn năn cho kịp thời .” Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement