59: CÁI LƯỠI

59 59: CÁI LƯỠI

Cái lưỡi là một bộ phận nhỏ trong cơ thể chúng ta nhưng nó rất quý giá trước mặt Đức Chúa Trời nếu chúng ta biết vâng lời Ngài. Bởi vì nhờ có cái lưỡi mà chúng ta có thể dùng để ca hát, tôn vinh, ngợi khen Đấng Tạo Hóa tạo dựng ra chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài. Bởi cái lưỡi có thể giúp chúng ta dắt đưa nhiều linh hồn tội nhân biết ăn năn được trở về nhà Cha, cứu họ ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời nếu chúng ta biết dâng hiến miệng lưỡi của chúng ta cho Ngài. Công việc cứu người nầy Chúa chỉ giao phó cho loài người chúng ta mà thôi. Thiên sứ của Ngài không làm công việc nầy được. Nếu chúng ta không làm công việc nầy thì ngày kia chúng ta sẽ bị Cha quở phạt vì không có sanh bông trái cho Ngài. Cái lưỡi cũng có thể giúp cho thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời ăn uống được tiêu hóa tốt nuôi dưỡng thân xác chúng ta đuợc mạnh khỏe, sống trường thọ để hầu việc Ngài. Bởi cái lưỡi chúng ta cũng nhìn nhận và biết rỏ đời sống tâm linh và tâm hồn của người khác ở trình độ nào, thành phần nào trong xã hội mà kết bạn hoặc tránh xa họ. Khi nhìn cái lưỡi của chúng ta, chúng ta cũng có thể biết bên trong các bộ phận chúng ta có mạnh khỏe hay bị bệnh như thể nào? v.v. Có nhiều người đã giãng và viết bài về cái lưỡi rồi, nhưng bài nầy có sự bày tỏ của Chúa rất mới mẽ trong vấn đề nầy cho chúng ta là những con chiên yêu dấu của Ngài biết rỏ hơn để học hỏi và áp dụng hầu có một đời sống tâm linh, tâm hồn, và thân xác được biến đổi một cách diệu kỳ.

I-CÁI LƯỞI LÀ MỘT BỘ PHẬN RẤT NHỎ TRONG CƠ THỂ CHÚNG TA NHƯNG CÓ ĐẦY UY QUYỀN CỦA CHÚA CHA BAN CHO VÌ BỞI NÓ CHÚNG TA CÓ THỂ DÙNG ĐỂ CA NGỢI, TÔN VINH DANH THÁNH CỦA ĐẤNG TẠO DỰNG RA CHÚNG TA, CÔNG BỐ UY QUYỀN THUỘC LINH CHA BAN CHO CHÚNG TA VỚI MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH CHÚNG TA HAY ĐUỔI CÁC QUỶ KHÔNG CHO CHÚNG QUẤY PHÁ CHÚNG TA VÀ GIẢI CỨU NHỮNG NGƯỜI ĐANG BỊ TÀ MA TRÓI BUỘT.

Ý muốn tốt lành của đấng tạo hóa tạo dựng ra muôn loài vạn vật và loài người với mục đích là để tạo vật của Ngài tôn thờ, ca hát, ngợi khen danh thánh của Ngài cách hết lòng. Trên thiên đàng đang có tất cã những loài hoa rất đẹp, tất cã đều có nhiệm vụ là vổ tay ca hát tôn vinh danh thánh của Đấng tạo hóa tạo dựng ra chúng nó; Các thiên binh thiên sứ trên thiên đàng đều đồng một lòng ca hát tôn vinh, ngợi khen danh thánh của Ngài. Khải huyền 2: 8:”Bốn con sinh-vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn-năng. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến!” Khải huyền 4:10-11:” 10thì hai mươi bốn trưởng-lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi, và thờ-lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều-thiên mình trước ngôi mà rằng: 11Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên.“ Hiện nay trên trái đất nầy loài người chúng ta được Chúa Cha tạo dựng nhưng Ngài không muốn chúng ta như cái robot. Ngài ban cho chúng ta có quyền lựa chọn tôn thờ Ngài qua dòng huyết của Chúa Jesus, tôn thờ ma quỷ, hay tôn thờ chính thân mình. Nhựng chúng ta phải trả một giá rất đắt cho những gì mà chúng ta lựa chọn cho mình. Nếu chúng ta lựa chọn đúng theo tiêu chuẩn của đấng tạo hóa, tôn thờ Ngài cách hết lòng, ca hát ngợi khen và tôn vinh danh thánh của Ngài thì đời sống của chúng ta sẽ được mọi sự tốt đẹp. Sự phước hạnh sẽ theo chúng ta ngay trên đời nầy và đời sau sẽ được hưỡng nước thiên đàng. Bởi cái lưỡi, chúng ta công bố chúng ta có uy quyền Cha ban cho chúng ta trên tà linh và mọi bênh tật. Như trong Mác 16:115-18:” 15Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người. 16Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt.17Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. “

Ngược lại, nếu chúng ta không biết lựa chọn Chúa mà dùng cái lưỡi của chúng ta thờ ma lạy quỷ hay đi theo ý muốn xác thịt riêng của chúng ta thì sự rủa sả sẽ đuổi kịp trên đời sống của chúng ta trên đời nầy và đời sau còn sẽ bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời như lời Kinh Thánh đã cảnh báo Giăng 3:16:”16Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:36:”Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. “

II-TÂM LINH CON NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN DIỆN QUA LỜI NÓI TRÊN CÁI LƯỠI CỦA HỌ:

Ê-sai 50:4 –  Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.

Mathi-ơ 12:34-35:”Bởi vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. “

Mổi người dùng môi miệng của mình mà phát ra những lời từ đầy dẩy từ trong tâm linh của họ. Khi nghe lời nói của người nào chúng ta cũng có thể nhận diện và đo lường được đời sống tâm linh của họ ở mức độ nào? Trình độ trưởng thành, trình độ con trẻ, hay trình độ tâm linh đang chết, v.v. Khi con người để cho Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ thì Chúa Thánh Linh sẽ làm công việc của Ngài trên cái lưỡi của họ. Người đó sẽ nói được tiếng Thánh Linh, tiếng mới, nói những lời khôn ngoan, tri thức, được Thánh Linh dạy dổ, và có được 9 trái của Thánh Linh như trong Ga-la-ti 5:22:” Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ.” 

Cũng một thể đó khi người xác thịt mở miệng ra thì nói ra những lời của việc làm xác thịt như trong Ga-la-ti 5:19-21:”Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô‑uế, luông-tuồng,20 thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, 21 ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.”

Vậy chúng ta phải nên cẩn thận trong lời nói phát ra từ miệng lưỡi của chúng ta để không bị ma quỷ kiện cáo đánh phá chúng ta vì những lời xấu xa từ môi miệng chúng ta còn chất chứa những bản tánh xác thịt. Hãy để Chúa Thánh Linh làm việc và cai trị trên đời sống chúng ta hầu đem mọi vinh hiển cho Ngài trên môi miệng của chúng ta.

III-TÂM HỒN CON NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN DIỆN QUA CÁI LƯỠI VÀ MÔI MIỆNG CỦA HỌ:

Tâm hồn trong trắng, trong sạch như những đứa trẻ sẽ được hưỡng nước thiên đàng. Những người lớn mà có tâm hồn như những đứa trẻ rất hiếm có trên trần gian nầy. Chúa rất yêu họ vì họ rất là đơn sơ, mộc mạc, thành thật, như những đứa trẻ vậy.

Họ thường dùng miệng lưỡi nói thẳng, nói thật, không dua nịnh ai. Những lời nói họ có tình yêu thương, chân thành, không vì quyền lợi riêng tư cho mình mà cho quyền lợi của cộng đồng nói chung. Họ thường tranh đấu cứu vạn vật, thú vật, cứu giúp kẻ mồ côi , người góa bụa, làm công việc phước thiện, đi làm chứng, giãng đạo cho những người chưa biết Chúa, dám hy sinh tài chánh, công sức cho công việc truyền bá phúc âm tin lành của nước Đức Chúa Trời cho nhiều người.

Ngược lại, triệu chứng của những người đang có tâm hồn, tâm linh đang chết là thâm độc, tham lam, ích kỷ, lòng gian ác, miệng lưỡi có nọc độc giết người, nói lời kiêu ngạo, nói hành, đoán xét mọi người. Họ đang làm công cụ cho ma quỷ trong lúc thân xác họ vẩn còn sống mà họ không hay biết. Cũng có nhiều người đang là tín hửu trong nhà thờ, họ theo đạo Chúa nhưng chưa có sự giao thông mật thiết với Ngài. Họ vẩn còn giử tấm lòng thâm độc, tham lam, ích kỷ, tìm kiếm tư lợi riêng cho mình, môi miệng độc ác, kiêu ngạo, đoán xét, nói hành mọi người, v.v. Những người như thế mọi người đều tránh xa họ hết mà chính họ không biết là tại sao? Cũng vì tại môi miệng của họ nói ra những lời xấu xa làm cho mọi người biết tâm hồn và tâm linh họ là thể nào? Như lời Kinh Thánh bày tỏ như sau: Gia-Cơ 3:5:”Cũng vậy, cái lưỡi là một quan-thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! 6Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô-hội của tội-ác ở giữa các quan-thể chúng ta, làm ô‑uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa-ngục đốt cháy. 7Hết thảy loài muông-thú, chim-chóc, sâu-bọ, loài dưới biển đều trị-phục được và đã bị loài người trị-phục rồi; 8nhưng cái lưỡi, không ai trị-phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm-dẹp được: đầy-dẫy những chất độc giết chết. 9Bởi cái lưỡi chúng ta khen-ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa-sả loài người, là loài tạo theo hình-ảnh Đức-Chúa Trời. 10Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen-ngợi và rủa-sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. 11Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? 12Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô‑li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. “

Cũng có một số người trong giới trẻ ngày nay có tâm hồn và tâm linh bị rối loạn bởi họ đang bị ma quỷ trói buột, xui khiến, điều khiển họ phải làm như thế mà không hay biết. Chúng xui khiến họ đi đâu hay làm gì cứ lè lưởi ra ngoài cho mọi người xem vì họ tưỡng làm như thế là đẹp, theo thời trang, bắt chước những tài tữ phim ảnh Hollywood phim kinh dị. Trong khi những người bình thường làm như thế thì để để hù dọa hoặc chọc giận người khác. Chính họ không biết rằng họ đang bị tà linh nhập phá, bị bệnh tâm thần, không bình thường. Hiên nay chúng ta thấy rất nhiều giới trẻ hay xâm mình, xỏ bông tai, lè lưỡi ra nơi đường phố hay chụp hình đăng trên Face Book khoe cho bạn bè xem mà không biết mắc cở. Nếu ai có con em của chúng ta làm như thế hãy cảnh báo và nói cho chúng nó biết là chúng đang bị tà linh nhập phá. Chúng cần được Chúa Jesus giải cứu ra khỏi sự trói buột của tà linh hầu được cứu rổi linh hồn.

IV-KHI TÂM LINH BỆNH HOẠN THÌ KÉO THEO MỘT THÂN XÁC BÊNH HOẠN.

Khi tâm linh dơ bẩn thường thường kéo theo một thân xác bệnh hoạn. Chúng ta có thể nhìn vào cái lưỡi của mình để biết tâm linh và thân xác của mình đang ở trong trạng thái nào? Dưới đây chúng ta hãy có thể nhận xét nhìn trên lưỡi của mình hay của những người thân trong gia đình để có thể chẩn đoán bệnh nếu có một trong những triệu chứng nầy:

-Lưỡi không thể giử trạng thái trong miệng được mà phải lè ra ngoài chứng tỏ người đó bị bênh tâm thần, không thể giử lưởi phía trong môi miệng mình được.

-Lưõi bị mọc lông nhỏ phía trên có thể là bạn đang quá lo lắng làm cho lưởi bệnh hoạn moc lông phía trên. không nên quá lo lắng nữa, hãy quăng hết gánh nặng cho Chúa Jesus thì sẽ hết bệnh ngay.

-Lưỡi trơn láng màu đỏ hoét triệu chứng thiếu vitamin B12 (những người ăn chay trường thường bị thiếu vitamin B12. Chất vitamin B12 thường tìm thấy trong chất thịt. Nếu thiếu chất vitamin nầy thì phải chích vitamin B12 vào cơ thể hay dùng viên thuốc vitamin B12 ngậm trong miệng cho cơ thể háp thụ qua đường nước miếng vào máu.

-Lưỡi đen tìm thấy nơi những người hút thuốc, uống cà phê đen, ít thường cạo lưỡi cho nên dể bị vi trùng sống trên lưởi sanh ra bệnh hôi miệng. Ngưng hút thuốc sẽ hết bệnh.

-Lưỡi to và sưng lên triệu chứng thiếu vitamin B, folic acid, Fe, zinc, v.v. Nên uống vitamin vào cho thân thể có đầy đủ vitamin sẽ hết bệnh.

-Lưỡi có đóng màng trắng trên lưỡi chứng tỏ bị bệnh nấm ở lưỡi (fungal ìnection) đang nẫy nở trong thân thể sau khi uống trụ sinh vì bệnh, gan yếu, không làm việc, lười biếng ăn không ăn ngon miệng nữa, hay người bệnh tiểu đường , người bị xạ trị, hay hóa trị làm cho cơ thể yếu mỏn, vi trùng hiền trong cơ thể chết hết. Những người nầy nên ăn rất nhiều yoghourt, hay tìm những viên thuốc có những vi trùng hiền (acidophilus) uống vào trã lại cho cơ thể những vi trùng hiền trở lại. Hiện nay các nhà thuốc có bán loại nầy không cần toa bác sĩ.

-Lưỡi bình thường nhưng miệng khô khan, không có nước miếng, ăn không ngon, ngủ không được, miệng lưỡi khô khan vì quá nhạy cãm hay buồn giận không tha thứ, chán đời, chứng tỏ các bộ phận trong cơ thể yếu dần, ruột gan phèo phổi khô héo, không muốn sống nữa mà muốn chết đi, sống trong đau buồn. Thường bị tiêu chãy cặp theo, bụng hay sình hơi, hay cảm xúc vì những lời nói người khác làm cho ruột gan phải khô héo, bệnh trầm cãm, bệnh lo lắng, bệnh làm rối loạn cá tánh cặp theo.

-Lưỡi bị nứt ra nhiều đường phía hai bên chứng tỏ con người lớn tuổi, già nua, ăn uống thiếu dinh dưỡng. Nhiều khi bộ răng giả làm cho lưởi bị đau, phải xem xét bộ răng giả vừa không làm tổ hại lưỡi của mình. Phải ăn uống điều độ trở lại, đánh răng, xúc miệng mổi ngày, đánh cái lưỡi cho sạch không bị vi trùng bám vào miệng lưỡi. Dùng yoghourt ngậm trong miệng nhiều giờ cho có vi trùng tốt sống trong miệng,

-Lưỡi có nhiều đốm trắng to to hay nhóm trắng, không đau. Nếu bạn là người hút thuốc, có thể bạn đang mới bắt đầu thời kỳ thứ nhất ung thư lưỡi. Nếu ngưng hút thuốc sẽ hết bệnh nầy.

-Lưỡi có chổ bị phình ra ngoài như thịt dư thừa màu đỏ, hãy đi bác sỉ thử nghiệm xem có thể bị ung thư lưỡi. Bệnh nầy thường thấy trên người già, người có sức khỏe yếu kém, hay người hút thuốc.

-Lưỡi bị tự nhiên mà sưng lên, bị nóng rát lên như ăn ớt cay làm đau lưỡi. Triệu chứng hormone không điều hòa tìm thấy ở nhiều phụ nữ đến tuổi tắt kinh kéo dài từ 3-12 năm sau khi tắt kinh. Thường thấy ở nhiều phụ nữ hơn đàn ông. Cũng có thể bị dị ứng đồ ăn, dị ứng kem đánh răng v.v.

-Lưỡi bị đốm trắng đau đớn 4-5 ngày rồi tự nhiên biến mất. Chứng tỏ người đó đang lo lắng nhiều quá bị siêu vi trùng herpes simplex tấn công. Thường có lúc bênh,rồi tự nhiên hết bệnh. Thường bị trên lưỡi và trên môi. Nếu trước đây có bệnh “dời ăn” (zona, shingles, herpes zoster) thì nếu lo lắng nhiều thì bệnh nầy phát ra như thế. Có thể dùng cây quấn bông gòn nhúng vào dầu “tea tree oil” của Úc Châu (Malaleuca) thoa vào nơi đó trước khi đi ngủ, nhổ nước miếng ra không nên nuốt, ngủ một đêm đến sáng thì hết bệnh ngay. Chất dầu này trị nấm (Fungal) hay tuyệt!.

4-HÃY TRỞ VỀ BÊN CHÚA, ĂN NĂN TỘI LỔI MÌNH ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH HẾT MỌI BỆNH TẬT, ĐƯỢC CHÚA CỨU RỔI LINH HỒN.

-Hãy chữa trị bệnh về lưỡi như cách trên nếu bạn có những triệu chứng giống như vậy. Nhưng nếu vì lý do tâm lý, tâm linh suy nhược thì thân thể bị bệnh hoạn, hay làm theo cách dưới đây để giúp tâm linh được mạnh mẽ trở lại, thân thể sẽ khỏe mạnh trở lại ngay.

-Chữa bệnh tâm linh bằng cách ăn năn mọi tội lổi, dọn lòng sạch sẽ, dọn tất cã rác tâm linh, quay đầu trở lại 180 độ để tìm kiếm Chúa hầu cho đời sống tâm linh được sống lại trước hết rồi sau đó thân xác sẽ sống lại sau và linh hồn được cứu rổi ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời khi qua đời. Xin xem bài số 29 : “Tự dọn lòng sạch sẽ để gặp Chúa Cha” sẽ giúp các bạn ra khỏi tất cã mọi bệnh tật trong đời sống, mà còn cứu rổi linh hồn bạn ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời luôn sau khi qua đời.

-Hãy ham học hỏi lời Chúa trong kinh thánh để mau lớn lên đi giúp nhiều người khác được sống lại như mình, có bông trái cho Chúa, không bị Chúa quở là cây chết không sanh bông trái cho Ngài, phải bị Chúa chặt bỏ. Cái búa đã để kề gốc cây, hể cây nào không sanh trái sẽ bị đốn và chụm (Luca 3:9).

-Hãy dâng cã cuộc đời cho Chúa sử dụng, kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa cách hết lòng hầu cho được Cha sử dụng làm công cụ cho nước Trời. Cuộc đời trên đất nầy chỉ là tạm bợ mà thôi, như hơi nước, như bông hoa, sớm nở tối tàn, tuổi về già sẽ nuối tiếc vì đã phung phí tuổi trẻ, chưa làm gì được cho Chúa thì đã đến lúc tuổi xế chiều.

-Hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận (Gia cơ 1:19). Khi chúng ta mau nói vì phản ứng mạnh, hay nói lỡ lời với ai, hay chúng ta lỡ nói ra những lời gì không đáng nói, nói xong không thể lấy lời nói lại được. Nhưng nếu có nói lỡ lời rồi làm cho chúng ta phạm tội với Chúa và với người thì không sao, hãy xin lỗi người đó và hãy mau mau quỳ gối xuống ăn năn với Chúa Cha qua dòng huyết Chúa Jesus, Ngài sẽ tha thứ mọi tội lổi cho chúng ta.

Cái lưỡi của chúng ta rất khó kèm hãm được trong một thời gian lâu dài và nó sẽ vẩn còn làm hại chúng ta hoài hoài cho đến ngày mà chúng ta qua đời, vì chung quanh chúng ta có nhiều người sống trong xác thịt quấy phá chúng ta làm cho cái lưỡi chúng ta phạm tội nếu chúng ta không đề cao cảnh giác. Hãy xin Chúa thương xót gìn giử môi miệng của chúng ta mổi ngày hầu cho miệng lưỡi chúng ta tôn cao danh thánh của Ngài và dùng để làm công cụ dắt đưa nhiều linh hồn trở về nhà Cha, làm sáng danh Ngài. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

 

 

Advertisement