12-Sự Cầu Nguyện

images12-Sự Cầu Nguyện

 

1. Cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện là:

      a.  Giải bày lòng mình ra cùng Ðức Chúa Trời

An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đờn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi giãi bày lòng tôi ra trước mặt Ðức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 1:15).

      b.  Cầu xin Ðức Chúa Trời về những điều mình cần

Hãy xin, sẽ được’ hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7)

      c.  Dâng hương cho Ðức Chúa Trời như các thầy tế lễ thời Cựu Ước

Khi lấy sách, bốn con sanh vật và hai mươi bốn trưởng lão bèn sấp mình xuống trước mặt Chiên Con, mỗi kẻ cầm một cây đờn và những hình vàng đầy hương; đó là những lời cầu nguyện của các thánh” (Khải huyền 5:8)

      d.  Thưa chuyện với Chúa và lắng nghe Chúa phán cùng mình.

Ðã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển tađủcho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Ðấng Christ ở trong tôi” (2 Cô-rinh-tô 12:8-9).

Như thế, cầu nguyện là tương thông với Ðức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu trong quyền  năng của Ðức Thánh Linh.

 

2. Tại sao chúng ta là loài người mà được phép cầu nguyện với Ðức Chúa  Trời?

    a.  Vì nhờ tin Chúa Giê-xu, chúng ta đã trở nên của cải của Ðức Chúa Trời.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12),

      b.  Vì hễ ai đã nhận danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện thì được Ðức Chúa Trời nhậm lời.

Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn danh ta mà ban cho các ngươi” (Giăng 16:23).

 

3. Tại sao chúng ta chỉ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời mà thôi?

    a.  Vì một mình Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời “Ðức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại” (1 Vua 18:37).

      b.  Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng Thành Tín Ðời Ðời

Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

Trong cá lời lành mà Ðức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ -ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng nghiệm hết” (Giô-suê 21:45).

 

4 Chúng ta phải cầu nguyện cho ai?

Chúng ta phải cầu nguyện cho:

a.  Anh chị em trong Hội thánh

Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều” (Gia-cơ 5:16).

Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).

b.  Mục Sư, Truyền Ðạo

Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Ðức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Ðấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích” (Cô-lô-se 4:3),

Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành” (Ê-phê-sô 6:19),

c.  Con cái của mình

Xin Chúa hãy ban cho Sa-lô-môn, con trai tôi, một lòng trọn vẹn, để gìn giữ các điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc nầy, xây cất cái đền mà tôi đã sắm sửa thờ lạy cho” (1 Sử ký 29:19).

d.  Kẻ làm hại mình

Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,” (Ma-thi-ơ 5:44)

e.  Mọi người

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn” (1 Ti-mô-thê 2:1-2).

g.  Chính mình

Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài; Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi” (Thi Thiên 106:4).

 

5. Phải cầu nguyện khi nào?

a.  Cầu nguyện bất cứ lúc nào hãy cả đêm

Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên-siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi” (Thi Thiên 55:17).

b.  Cầu nguyện trước mỗi bửa ăn

Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.”(Ma-thi-ơ 14:19)

c.  Cầu nguyện trong cơn gian truân

Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” (Thi Thiên 50:15).

d.  Cầu nguyện không thôi

Cầu nguyện không thôi” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

 

6. Phải cầu nguyện tại đâu?

Cầu nguyện bất cứ nơi nào.

a.  Cầu nguyện trong nơi riêng tư

Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Ðấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:6)

Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó” (Mác 1:35).

b.  Cầu nguyện giữa công chúng

Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Ðức Chúa Trời rồi, thì bè ra và ăn” (Công vụ 27:35).

c.  Cầu nguyện trong khám tù

Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Ðức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (Công vụ 16:25).

d.  Cầu nguyện tại mọi nơi

Vậy, ta muốn những người đờn ông đều giơ tay tinh sạch lên trời, mà cầu  nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.” (1 Ti-mô-thê 2:8)

Chúa Giê-xu cầu nguyện trên thập tự giá:

Song Ðức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Ðoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài” (Lu-ca 23:34).

 

7. Chúng ta phải cầu nguyện điều gì?

Chúng ta phải cầu nguyện:

a.  Xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện

Có một ngày, Ðức Chúa Jêsus cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình” (Lu-ca 11:1).

b.  Xin Danh Ðức Chúa Trời được tôn thánh

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9).

c.  Xin Nước Ngài được đến

Nước Cha được đến” (Ma-thi-ơ 6:10).

d.  Xin ý Ngài được nên ở đất như được nên ở trời

Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10)

e.  Xin Chúa cho đủ nhu cầu hằng ngày

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11).

f.  Xin Chúa tha tội

Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;” (Ma-thi-ơ 6:12)

g.  Xin Chúa cứu khỏi mọi cám dỗ

Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13)

h.  Xin Chúa cho thêm người hầu việc Ngài

Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Ma-thi-ơ 9:38)

i.  Xin Chúa mở cửa giảng đạo

Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Ðức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Ðấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích” (Cô-lô-se 4:3),

j.  Xin Chúa cho một lòng thánh khiết

Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nângđỡtôi” (Thi Thiên 51:12).

k.  Xin Chúa mở mắt để hiểu Lời Ngài.

Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa” (Thi Thiên 119:18).

l.  Xin Chúa ban đầy lòng yêu thương anh chị em

Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cùng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12),

m.  Xin Chúa dẫn dắt, bảo vệ

Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời” (Thi Thiên 121:8).

n.  Xin Chúa dạy chúng ta biết sống xứng đáng từng ngày

Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12).

o.  Xin Chúa cho sống suốt cuộc đời trong nhà Ngài để ngắm xem vẻ đẹp tuyệt vời của Ngài

Tôi đã xin Ðức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời đượcởtrong nhà Ðức Giê-hô-va, Ðể nhìn xem sự tốt đẹp của Ðức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài” (Thi Thiên 27:4).

p.  Xin Chúa cho mình đầy dẫy Thánh Linh

Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Ðức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13)

q.  Xin Chúa cho Giê-ru-sa-lem được hòa bình

Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới-thạnh” (Thi Thiên 122:6).

 

8. Chúng ta cần cầu nguyện thế nào?

a.  Phải cầu nguyện nhơn danh Chúa Giê-xu

Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho” (Giăng 14:14).

b.  Phải cầu nguyện cách sốt sắng

Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều” (Gia-cơ 5:16).

c.  Phải cầu nguyện cách bền lòng

Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào” (Cô-lô-se 4:2).

d.  Phải cảm tạ Chúa mà cầu nguyện

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6).

e.  Phải hiệp một ý với anh em mình mà cầu nguyện

Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.” (Ma-thi-ơ 18:19)

f.  Phải kiêng ăn cầu nguyện

Ðương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Ðức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Ðã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi” (Công vụ 13:2-3).

g.  Phải cầu nguyện bởi Thánh Linh

Hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18).

h.  Phải cầu nguyện bởi đức tin

Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” (Mác 11:24).

i.  Phải có lòng thánh khiết

Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ấy Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi Thiên 66:18)

j.  Phải cầu nguyện theo ý muốn Chúa

Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ởtrước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14).

k.  Ðừng lập lại những lời vô ích

Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.” (Ma-thi-ơ 6:7)

 

9. Chúng ta nên cầu nguyện theo thứ tự nào?

Chúng ta nên cầu nguyện theo thứ tự sau:

a.  Ca ngợi và cảm tạ Chúa về những sự ban cho của Ngài

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:1).

b.  Xưng tội

Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Ðức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi” (Thi Thiên 32:5).

c.  Cầu thay

[Ðức Chúa Trời] thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; lấy sự công bình mình mà nângđỡ” (Ê-sai 59:16).

d.  Cầu nguyện cho chính mình

 

10. Vì sao có lời cầu nguyện không được Ðức Chúa Trời nhậm?

Vì những lý do sau:

a.  Còn tội lỗi

Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Ðức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:2).

b.  Xin điều trái lẽ

Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình” (Gia-cơ 4:3).

c.  Không tha thứ cho kẻ phạm tội cùng mình

[Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” (Mác 11:26)]

d.  Thiếu đức tin

Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa” (Gia-cơ 1:6-7)

e.  Thiếu bền đỗ

Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1)

 

Câu gốc của bài học:

Hãy xin sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7).

 

Chú ý: Chúng ta bắt đầu cầu nguyện bằng tập Chúa ngồi yên tỉnh lấy hết tâm thần linh hồn thần xác trói lại thành một để không lo ra mà cầu nguyện với Chúa Cha. Bắt đầu nói bằng” TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST” con cầu xin…. Cuối cùng nói “AMEN!”

Bài cầu nguyện mẩu ăn năn xưng tội như sau:

Bắt đầu chúng ta nói “TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, xin Cha thương xót con là kẻ có tội được mua chuộc bằng dòng huyết của Chúa Jesus. Hôm nay con quỳ gối xuống ăn năn tội lổi của con (kể lên tất cã tội lổi của mình đã làm như là ……….), con xin chấp nhận tội lổi con đáng chết, đáng bị đóng đinh trên thập tự giá nhưng Chúa Jesus đã chết thế cho con rồi, Cha thương xót tha thứ tất cã mọi tội lổi kể trên cho con ngay giờ nầy. Con tin rằng Cha đã tha thứ hết tội lổi của con và hoàn lại cho con quyền trở lại làm con yêu dấu của Cha. Con hứa với Cha rằng con sẽ từ bỏ con đường xấu xa nầy và quay đầu trở lại 180 độ, không đi con đường tội lổi đó nữa kể từ giờ phút nầy. Con xin Cha ban Chúa Thánh Linh ngự vào lòng con biến đổi con thành con người mới sống đẹp lòng Cha kể từ hôm nay. Xin Cha ghi tên con vào sách sự sống trên nước thiên đàng ngay giờ nầy. Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ Amen!”

Advertisement