ĐÀN BÀ CÓ ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG DẠY TRONG HỘI THÁNH CHÚA KHÔNG?

ĐÀN BÀ CÓ ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG DẠY TRONG HỘI THÁNH CHÚA KHÔNG?

Chúa dạy chúng ta phải biết vâng lời Chúa trong Kinh Thánh và làm theo lời chỉ dạy của Ngài. “…Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.”(I Sa-mu-ên 15:22)Nếu chúng ta đọc lời Chúa trong Kinh Thánh biết mình đã làm sai mà không chịu ăn năn sửa đổi vì bị bắt buộc phải làm theo điều lệ của giáo hội mình thì ngày kia chúng ta sẽ phải chịu đoán xét theo lẽ công bình trước tòa án của Đức Chúa Trời.Tôn giáo, đạo giáo, mục sư, nhà truyền giáo, cha mẹ, hay ông bà chúng ta, không ai có quyền cứu hay thế chổ của chúng ta sau khi chúng ta qua đời. Nếu chúng ta đi sai lời Chúa dạy trong Kinh Thánh vì đi theo người chăn bầy dắt đi sai, bị trật phần ân điển mà bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời thì sự tin theo Chúa của chúng ta là vô ích mà thôi. Mổi người chúng ta phải có trách nhiệm cho linh hồn mình. Mổi người phải được sanh lại bằng Đức Thánh Linh mới được cứu rổi linh hồn. Giăng 3:3:” Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.”Nguy hiểm cho linh hồn mình khi chúng ta bị người chăn bầy dắt đi sai lạc và không nhận được ấn chứng của Chúa Thánh Linh trong lúc còn sống, đến khi qua đời thì quá trể, hậu quả là chúng ta bị ma quỷ kéo đi vào hồ lữa địa ngục đời đời.”Vì admin là người phụ nữ được Chúa kêu gọi đặt biệt để giảng giải lời Chúa, có trách nhiệm dạy đúng theo lời Kinh Thánh và giúp nhiều người biết về Chúa cho nên có một người vào hỏi admin một câu hỏi như sau: “Kinh Thánh Chúa có cấm đàn bà giảng dạy trong nhà thờ và hội chúng hay không?” Vớisự soi sáng của Chúa Thánh Linh, hôm nay admin sẽ có câu trả lời chung cho các bạn dưới đây:

1-TRONG THỜI KỲ CỰU ƯỚC, CHÚNG TA NHẬN THẤY ĐÀN BÀ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG DẠY VÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM TRONG DANH SÁCH TUYỂN DÂN CỦA CHÚA TRONG SÁCH DÂN SỐ KÝ.( Chỉ có đàn ông mới được đếm mà thôi).

Vì người nữ đầu tiên là bà Ê-va đã nghe lời quỷ sa tan cám dổ và ăn trái cấm xong còn dụ dổ chồng mình là A dam ăn trái cấm. Nhưng khi hai người biết mình phạm tội thì không ăn năn còn đổ lỗi cho nhau, chọc giận Đức Chúa Trời cho nên cả hai người đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Người nữ không còn có quyền như người nam trong sổ bộ của dân Y-sơ-ra-ên. Dưới thời cựu ước, người nữ thường ngày vẫn còn bị quyến dụ và nghe theo lời dụ dổ của sa tan thường chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Vì cớ đó có rất ít người nữ được Đức Chúa Trời tuyển chọn và nói đến trong thời kỳ cựu ước.

2-TRONG THỜI KỲ TÂN ƯỚC, ĐÀN BÀ ĐƯỢC QUYỀN GIẢNG DẠY NHƯ ĐÀN ÔNG TRONG HỘI THÁNH VÀ NHÀ THỜ.KỂ TỪ KHI CHÚA JESUS CHẾT THAY CHO MỌI TỘI NHÂN NAM VÀ NỮ HAY CON TRẺ, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC MUA CHUỘC BẰNG HUYẾT CỦA CHÚA JESUS CHO NÊN HỌ ĐƯỢC HƯỠNG CÙNG CHẾ ĐỘ NHƯ NHAU TRONG SỰ CỨU RỖI VÀ TRONG SỰ XỨC DẦU CỦA CHÚA THÁNH LINH.

Mời các bạn đọc và suy gẩm những câu Kinh Thánh trưng dẩn dưới đây:

-Galati 3:28 “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Ðức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.“

-.Công vụ các sứ đồ 2:17-18:”Ðức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao,Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri.”Hiện nay đang có nhiều giáo hội công khai tuyên bố cấm đàn bà trong hội thánh của họ và ra điều luật của giáo hội tuyên bố cấm đàn bà và phụ nữ không được quyền nhận lãnh sự xức dầu và nói tiên tri hay làm công việc của Chúa Thánh Linh giao phó như là sự đặt chữa lành và đuổi quỷ trong Danh Chúa Jesus. Họ còn kết án những người phụ nữ đó là đang “lấy quỷ trừ quỷ.” Hội thánh nào ra điều lệ cấm đàn bà không cho giảng đạo là làm sai Kinh Thánh, là phạm tội với Chúa Thánh Linh. “Nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.” (Ma-thi-ơ 12:32b)

-1 Cô-rin-tô 11:5:” Nhưng phàm người đờn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.Câu này cho chúng ta biết là có đàn bà giảng đạo trong nhà thờ và hội thánh phải trùm đầu lại. Hiện nay rất khó tìm thấy trong nhà thờ có phụ nữ cầu nguyện hay giảng đạo mà trùm đầu đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Bạn là nữ truyền giáo hay người chăn bầy của Chúa, bạn có dám bắt đầu làm trong hội thánh mình trong khi cầu nguyện hay giảng đạo Chúa mà trùm đầu mình lại chăng? Bạn đang hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống hay hầu việc loài người?

-Phục Truyền luật lệ ký 22:5:”Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.” Ngày nay có nhiều người nữ đứng trên tòa giảng để giảng dạy mà mặc quần tây của đàn ông. Chúa bảo nhìn trái biết cây cho nên chúng ta phải cẩn thận nhìn bông trái và bề ngoài của họ mà nhận biết con người bề trong của họ là như thế nào?

-1 Ti-mô-thê2:9:” Ta cũng muốn rằng những người đờn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá,” Nếu người nữ giảng dạy mà ăn mặc lòe loẹt, đeo vòng vàng hột xoàn, làm móng tay giả tạo, trét son phấn cho đẹp để thu hút phái nam thì chúng ta sẽ nghỉ gì khi Chúa dạy chúng ta nhìn trái biết cây?

-Giê-rê-mi 31:22b: “Vì Ðức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất: ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Thời kỳ cuối cùng, Chúa cho phép người nữ được nhận lãnh ân tứ Thánh Linh giúp đở bao bọc người nam đúng theo lời Chúa dạy

-Mi-chê 4:13:”Vậy, hỡi con gái Si-ôn, hãy chổi dậy, khá giày đạp! Vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Ðức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất.” Đây là sự kêu gọi đặt biệt của Chúa với những người nữ trong đội ngủ của Ngài để đi ra trận chiến đánh với quỷ dử cướp linh hồn trở về lại cho Đức Chúa Trời

.-Galati 5:22:” Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Đây đúng là tiêu chuẩn của một người phụ nữ được Chúa gọi và lựa chọn phải có 9 trái Thánh Linh và nhận lãnh ân tứ đặt biệt như trong câu Kinh Thánh Mác 16:17-18:”Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”

3-NHỮNG CÂU KINH THÁNH MÀ NHIỀU GIÁO HỘI DÙNG ĐỂ CẤM ĐOÀN PHỤ NỮ TRONG HỘI THÁNH DƯỚI TẦM NHÌN CỦA CHÚA THÁNH LINH:Ngày nay có nhiều giáo hội dùng những câu Kinh Thánh dưới đây để cấm đoán phụ nữ không cho họ giảng dạy trong nhà thờ:

-Ê-phê-sô 5:22-23:” Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.”Người đàn bà không có quyền dạy dổ khinh khi người chồng của mình mà nâng đở hay giúp đở họ. Có nhiều phụ nữ làm lãnh đạo trong hội thánh nhưng cũng lãnh đạo chồng mình và con cái cùng một lúc thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời mà còn bị tà linh Giê-sa-bên chiếm hửu cho nên đây là cái bẩy của ma quỷ cho giới lãnh đạo phụ nữ hiện nay.

-1 Ti-mô-thê2:11-14:” Ðờn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. Ta không cho phép đờn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đờn ông; nhưng phải ở yên lặng. Vì A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va. Lại không phải A-đam bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.”

-Khải huyền 2:20-23:” Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó! Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Ðấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.

Có nhiều giáo hội dùng những câu Kinh Thánh trên để cấm tất cả phụ nữ không được quyền giảng dạy trong nhà thờ mà quên nhìn vào những gì Chúa Jesus dạy trong toàn bộ Kinh Thánh bởi sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh. Đây là lời Chúa dạy đặt biệt cho một vài nhà thờ có những người đàn bà trong hội thánh đầy dẩy tánh xác thịt, bị satan dổ dành mà sa vào tội lỗi, đang bị tà linh Giê-sa bên khống chế, nắm hết quyền hành trong gia đình chồng con của mình rồi còn muốn vào nhà thờ để nắm quyền thêm trong hội thánh, mục sư và các chấp sự. Nhờ câu Kinh Thánh này mà nhiều đầy tớ Chúa dùng để khống chế họ hầu gở mình ra khỏi mọi rối rấm trong hội thánh hiện nay.

Hãy chú ý trên 2 câu trên mổi câu đều có chử liên quan đến tà linh như “Giê-sa-bên” và “Ê-va” bị dổ dành mà sa vào tội lỗi. Nhiều người đàn bà như thế này hiện nay đã và đang nắm quyền trong nhiều hội thánh mà nếu chúng ta không nhìn kỷ thì không nhận diện ra họ được. Vị trí của họ thường là những người vợ của tiên tri của Chúa, vợ của mục sư, vợ của các chấp sự đang hầu việc Chúa. Chính họ đang lôi kéo các tôi tớ Chúa “phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng”. Thần tượng đây là tượng trưng cho những gì thuộc về thế gian như tiền tài, danh vọng, vàng vòng, hột xoàn, v.v.

Ôi xin Cha thương xót cho những ai đang bị vướng vào các bẩy vò này của quỷ dử mà ăn năn hầu được Ngài giải phóng cho chính họ, gia đình họ, và cho hội thánh Chúa trong những ngày sắp đến. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự soi dẩn của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Đức Thánh Linh Trong Danh của Đức Chúa Jesus)

P.S. Mời các bạn tìm đọc bài tà linh Giê-sa bên và tà linh A-háp để hiểu rỏ thêm về vấn đề này trong notes của admin đã viết từ mấy năm trước.

Advertisement