THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU THẬT THEO LỜI KINH THÁNH DẠY?

THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU THẬT THEO LỜI KINH THÁNH DẠY?

Nhiều người đang hoang mang không biết tình yêu thương thật là như thế nào? Nếu chúng ta lở đặt tình yêu thương không đúng chổ mà làm sai thì sẽ lãnh những tổn hại cho linh hồn mình và cho linh hồn người khác trong tương lai. Nguy hiểm cho linh hồn mình nếu bạn làm sai khi bị Chúa Cha kết án về tội đồng lõa với tội nhân trên nước thiên đàng như trong Ma-thi-ơ 7:21-23 Chúa Jesus phán:” Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Chúa Cha là đâng tạo hóa tạo dựng ra loài người cho nên Ngài bày tỏ chúng ta hiểu rỏ hơn trong vấn đề tình yêu tùy theo trường hợp khác nhau mà áp dụng cho đúng cách để không làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh trong sự bày tỏ mới mẻ dưới đây:

I-TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN NHƯ CHÚA JESUS YÊU LOÀI NGƯỜI CHÚNG TA ĐƯỢC BÀY TỎ TRONG CÂU KINH THÁNH DƯỚI ĐÂY:
-1Cô rin-tô 13:4-7:” Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”
Chỉ có những người có những đức tính trên mới thật sự yêu thương nhau và che đậy vô số tội lổi cho nhau trong tình yêu thương của Chúa Thánh Linh. (1 Phi-e-rơ 4:8)

1-Tình yêu thương vô điều kiện này dành cho những người tín đồ đấng Christ có cùng chung một đức tin và cùng một Chúa Thánh Linh với nhau yêu thương nhau cách thật thà, như anh em một nhà, như con một Cha với nhau, có những trái thánh Linh giống nhau như câu Kinh Thánh trên. Họ yêu thương nhau và đùm bọc với nhau. Chúng ta thấy hội thánh Chúa Jesus trong Công vụ các sứ đồ ngày xưa, mổi người lấy tình yêu thương vô điều kiện, bán gia tài đem chung lại với nhau sống chung với nhau cách thật thà. Chúng ta hãy nhìn rỏ từng chử một trong câu nói trên chử “KHÔNG LÊN MÌNH KIÊU NGẠO”, ai nấy sống hòa thuận trong Thánh Linh và yêu thương nhau, che đậy vô số tội lổi cho nhau thật là tuyệt vời!

2-Tình yêu thương vô điều kiện này cũng dành cho những người đang có thù nghịch là người ngoại đạo hay người cùng đạo nhưng khác linh với nhau hành hung và vu khống vì danh Chúa Jesus. Nên nhớ rằng nếu chúng ta có cùng một Chúa Thánh Linh với nhau thì yêu thương nhau và hòa hợp với nhau được. Nhưng khi một trong hai người đã lên mình kiêu ngạo thì người đó đang bị ác linh hành hạ thân thể họ. Có nhiều trường hợp hai người đang là bạn nhau thì bổng trong chốc lát trở nên thù nghịch với nhau. (Một bên cho mình là có Thánh Linh mà bên kia lên mình kiêu ngạo bị tà linh khống chế lại cho mà cho mình là có Thánh Linh, hai bên thù nghịch nhau và chống lại nhau, không còn sống hòa thuận như ngày trước được nữa.) Khi người nào bị ác linh nhập phá thì người kia nhận diện và biết ngay. Người có Thánh Linh của Chúa sẽ nhận diện được ngay và tránh ra không hiệp tác với người đang kiêu ngạo có ác linh nữa. Phe địch cứ tấn công, vu khống, đeo bám víu người có Thánh Linh, bắt tội, kết án cho người kia là thiếu tình yêu thương, đem những lời Kinh Thánh ra buột tội đối phương bắt buột người kia phải theo phe họ, hiệp một lại với họ. Hãy tránh ra, không đi cùng đường, không ngồi cùng thuyền với những người nhạo báng mình nữa, nhưng cứ tiếp tục cầu thay cho họ với một tình yêu vô điều kiện, tha thứ và cầu thay cho họ, không buồn giận họ. Hãy giao phó mọi sự việc cho Chúa Jesus.
Tình yêu thương vô điều kiện này Chúa Jesus dạy là để chúng ta phải có kiên nhẩn đối với những người chưa biết Chúa và chưa nghe gì về Chúa Jesus để nhiều người nhìn cách chúng ta đối đãi với họ mà nhìn thấy Cha chúng ta ở trên trời.
Đây chính là là tình yêu vô điều kiện của chúng ta :
-Với anh chị em cùng đức tin, cùng Một Thánh Linh hiệp một với nhau trong Chúa
-Với kẻ thù nghịch với mình
-Với người chưa tin Chúa
-Với người mồ côi, người góa bụa.
-Với những người nghèo khó đang túng thiếu, bệnh hoạn cần sự giúp đở, v.v. (người Sa-ma-ri nhân lành trong Kinh Thánh dạy.

II-TÌNH YÊU CÓ ĐIỀU KIỆN NHƯ LỜI KINH THÁNH DẠY CHO TÍN HỬU TRONG CHÚA VỚI NHAU: PHẢI CỨNG RẮN VỚI TỘI LỔI NHƯNG YÊU THƯƠNG TỘI NHÂN, KHÔNG THỎA HIỆP.

1 Cô-rin-tô 5:11-13:” Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người như thể ấy. … Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.”

Tình yêu nầy áp dụng cho những tín hửu tin Chúa Jesus và cùng đức tin trong Chúa với nhau. Phải yêu thương nhau với điều kiện là giúp đở nhau sống trong sạch theo lời Kinh Thánh dạy. Áp dụng luật pháp và điều răn của Chúa đúng theo lời Kinh Thánh dạy, không thỏa hiệp, không dung thứ tội lổi cho nhau, vì là người anh em trong Chúa với nhau. Không lấy chăn mà che đậy, giử kín tội lổi cho nhau như những người anh em trong nhóm tin lành Duy Ân Điển thường dạy. Loại tình yêu nầy Chúa Jesus lấy làm ghớm ghiếc mà nói về những người pha-ri-si trong đền thờ và Ngài còn bện một cây roi mà đánh phá những phường buôn bán trong đền thờ của Ngài. Chúa Jesus dạy chúng ta hãy sống “Khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu là vậy.” (Mathi-ơ 10:16)

-Chúa Jesus dạy trong Mathi-ơ 18:15-17: Khi anh em ngươi có tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có một mình ngươi với người (không che giấu tội dùm cho họ), như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. nếu không chịu nghe theo thì đem hai ba người chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì lại cáo cùng hội thánh. Nếu đem ra hội thánh mà người không chịu nghe thì kể như người ngoại và kẻ thâu thuế vậy. (xem như người dưng)

Êxê-chi-ên 33:8-9:”Khi ta phán cùng kẻ dử rằng: Hởi kẻ dữ, mầy chắc chết! Nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình.”

Loại tình yêu có điều kiện không dung thứ cho tội lổi nầy phải được mọi người triệt để áp dụng trong nơi nào mà chúng ta muốn có Chúa Thánh Linh ngự trị. Phải có đời sống thánh sạch vì Chúa là Thánh cho nên chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của chúng ta. Hãy khuyên bảo nhau, giúp đở nhau, không nên che giấu tội lổi cho nhau như sau:
-Với thành phần tín đồ lười biếng đọc Kinh Thánh, cầu nguyện.
-Với thành phần tín đồ vừằ theo Chúa vừa theo thê gian chấp chứa vô số tội lổi như là: tham lam, dâm dục, thờ thần tượng, v.v. mà không biết ăn năn.
-Với thành phần tín đồ giả hình, gọi là người pha-ri-si.
-Với thành phần gian ác gia nhập vào hội thánh Chúa với mục đích phá hoại.
-Với thành phần những người đem đến sự cám dổ đến cho những giới trẻ trai hay gái trong hội thánh của Chúa hầu dụ dổ chúng nó phạm tội tà dâm.
-Với thành phần những người vào hội thánh Chúa muốn nắm hết quyền hành của người lảnh đạo tôn giáo, muốn ai nấy phải làm theo ý họ mà đi sai lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh.

Bạn hãy đọc những ví dụ sau đây cho dể hiểu:

1-Một vị mục sư thấy trong nhóm tín hửu mình có nhiều cặp tình nhân là tín hửu sống chung với nhau mà không cưới hỏi với nhau. Họ nói họ yêu nhau thì không có tội lổi gì đâu? Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết không kể kẻ có tội là vô tội, Ngài cho hai bạn trẻ nầy đang phạm tội tà dâm. Mục sư có dám công khai đến với cặp bạn trẻ nầy khuyên bảo họ nên làm đám cưới chính thức với nhau, nếu không thì họ sẽ bị loại bỏ họ ra khỏi hội thánh không? Chúng ta không thể dung túng cho tội lổi trong nhà thờ được vì Chúa không kể kẻ có tội là vô tội.

2-Một ngày nào đó bạn tình cờ chứng kiến và thấy anh A móc túi anh B mà anh B không hay biết. Nếu bạn im lặng không nói cho anh B biết là anh A đã móc túi anh và lấy một số tiền thì bạn sẽ phạm tội đồng lỏa với anh A. Ngày kia trước tòa án trên thiên đàng bạn sẽ bị đoán xét về tội đồng lõa không báo tin cho anh B biết để đòi tiền lại.

3-Ví dụ bạn đi phố và tình cờ thấy tận mắt anh A, người cùng chung hội thánh với bạn, rất đẹp trai, đang dụ dổ và cặp bồ với vợ anh B đi dạo phố nắm tay với nhau nói chuyện cười rởn ôm ấp với nhau như một cặp tình nhân. Nếu bạn vẩn giử im lặng không nói cho anh B biết anh đang bị anh A trong hội thánh muốn cướp giựt vợ anh thì bạn sẽ ra như thế nào ngày kia trước tòa án của Chúa Cha? Bạn có nên phải giử im lặng và bao che tội lổi kín giấu của bạn mình là anh A hay không?

4-Khi bạn đi làm trong sở làm và người chủ bán hàng bắt buột bạn phải tráo trở bán hàng dỏm mà gạt cho là hàng tốt, bán giá đắt tiền. Làm như thế chủ có lời rất nhiều cho nên bạn được trả lương cao hơn. Nếu bạn bao che tội lổi cho họ và cứ làm theo lời chủ dạy bảo, bạn bị tội đồng lỏa, tham lam, lường gạt.v.v. Bạn sẽ bị bắt tội với chính quyền và với Chúa chúng ta ở trên trời. Bạn có nên bao che cho người chủ mình lấy tình yêu thương che đậy vô số tội lổi cho chủ mình để có công việc làm hay nói riêng với người chủ không nên làm như thế nữa? Ngày kia bạn sẽ bị Chúa Cha bắt tội đồng lõa bao che cho người có tội đấy.

Thể theo luật của Chúa Jesus dạy trong Mathi-ơ 18:15-17 là bạn phải can đảm, kéo người có tội vào phòng riêng và nói cho người đó biết rằng:” Tôi đã thấy anh có tội lổi như vầy……….. Anh hãy ăn năn tội lổi với Chúa Cha bằng huyết Chúa Jesus. Nếu anh ngoan cố chối cải không nhận tội và không ăn năn, thì bạn nên đưa ra nhiều người chứng. Nếu anh vẩn chối cải thì cho anh ra khỏi bạn bè kể như người dưng. Không thể áp dụng câu tình yêu thương che giấu vô số tội lổi cho người khác là che giấu tội lổi dùm cho người có tội được. Nguy hiểm cho linh hồn bạn ngày kia, Chúa Cha sẽ đòi máu họ nơi tay bạn đấy! Biết đâu chừng anh ấy ăn năn chừa bỏ tội lổi mà được cứu rổi linh hồn?

Nói tóm lại vấn đề tình yêu thương làm cho nhiều tín hửu Cơ đốc không phân biệt đúng sai chưa hiểu tường tận về vấn đề nầy thường bị hoang mang không biết phải đối phó cách nào đối với tội lổi của người khác. Có nên che giấu tội lổi cho người khác hay không? Trường hợp nào phải che giấu dùm họ? Trường hợp nào phải banh khui ra tội lổi người khác mà không bị mọi người lên án là đoán xét người khác? Xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho mọi người biết trường hợp nào phải làm sao mà biết cách đối phó với tội lỗi của mình và với người, không đi trong bóng đêm mà đoán mò nữa.

(Viết theo sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement