63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

 63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA? Người chăn chiên thật phải có … Continue reading 63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?