60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP

 60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP Đây là điều răn thứ nhất mà đấng … Continue reading  60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP