6-THÁNH KINH

6-THÁNH KINH Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải … Continue reading 6-THÁNH KINH