56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO?

 56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO? Nói đến ân điển thì phải nói đến … Continue reading  56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO?