35: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ CỦA CHÚNG TA VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 35: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ CỦA CHÚNG TA VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, KHÔNG ĂN UỐNG … Continue reading  35: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ CỦA CHÚNG TA VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI