33: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG?

33: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG? Ga-la-ti 3:13 – “Ðấng Christ đã chuộc … Continue reading 33: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG?