30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH:

30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH: A-SỰ PHƯỚC LÀNH: PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 28:1-14 1Nếu ngươi … Continue reading 30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH: